Hlavní obsah

way [weɪ]

Podstatné jméno

 1. způsob jednání ap.Do it your way.Udělej to po svém.Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?
 2. in some way jak, jakým způsobemEverything is going my way.Všechno mi vychází., Všechno se mi daří.in a friendly waypřátelskyin any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onakin a family waytěhotnátwo-way mirrorzrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo z jedné strany průhledné
 3. ohled, zřetelin some waysv některých ohledechin many waysv mnoha ohledechin no waynijak, ani trošku
 4. ways zvyklosti, způsoby osoby ap.
 5. styl jednání, chováníArguing is not his way.Hádání není jeho styl.
 6. úhel pohledu způsob interpretaceTry to see it my way.Zkus se na to podívat z mé strany.
 7. možnost, alternativa, jedna z možnostíeither waytak či tak/onak
 8. cesta odkud kam, trasaDo you know the way to ...?Znáte cestu do ...?We'll have to ask the way.Budeme se muset zeptat na cestu.push one's way to/through sth(pro)razit si cestu kam/kudythrust one's wayprorazit si cestuway of the crosskřížová cesta
 9. vzdálenost, dálkaIt is a short way from here.Je to odsud kousek.a long way from ...daleko od ...a little way furtherkousek dál
 10. way invstup, vchod, vjezdway outvýchod, výjezd, přen. východisko
 11. směrWhich way?Kudy?, Kterým směrem?She was looking my way.Dívala se směrem ke mně.He couldn't find his way.Nemohl najít cestu., Bloudil.lose one's wayzabloudit
 12. A great opportunity came my way.Naskytla se mi velká příležitost.

Příslovce

 • daleko, mnohem, zdaleka jaký/jakway behinddaleko vzaduway in advancedlouho dopředuway too expensivepříliš drahýfrom way backodedávna

Předložka

 1. by way of jako, pro coHe said it by way of explanation.Řekl to jako vysvětlení.by way of contrastjen pro srovnání, oproti tomu
 2. by way of prostřednictvím, užitím, za pomoci čeho jakou metodou
 3. by way of čím, přes co kudyI went by way of tunnel.Jel jsem tunelem.

Fráze

 1. hovor.across the way hned naproti, přes ulici
 2. all the way celou cestu
 3. all the way zcela, bezvýhradně, bez výjimky
 4. as is the way jak to tak bývá, jak je obvyklé
 5. hovor.be in a bad way být na tom špatně, být ve špatném stavu, být zbědovaný
 6. hovor.in a big way výrazně, ohromně, (po)řádně
 7. can't have it both ways nemoci mít obojí kdo
 8. hovor.by the way mimochodem
 9. the easy way out nejjednodušší způsob, jak se z toho vyvléct
 10. get/have one's (own) way prosadit si svou/své, dosáhnout svého, zařídit si to po svém
 11. give way to sth udělat místo, ustoupit čemu, být vystřídán čím
 12. give way povolit, podlomit se, vytrhnout se podpěra, strop, hák ap.
 13. give way to sb/sth ustoupit, podvolit se komu/čemu nátlaku ap.
 14. BrEgive way dát přednost (v jízdě) při řízení
 15. have a way with sb/sth vědět jak na koho/co, umět to s kým/čím, mít cit pro co
 16. in no way, there's no way v žádném případě, rozhodně ne
 17. in a way svým způsobem, v jistém smyslu, do jisté míry
 18. know one's way around sth vyznat se v čem, dobře vědět jak na co
 19. lead the way (za)vést koho, jít před kým ukazovat cestu
 20. come a long way výrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat se
 21. by a long way jednoznačně, zdaleka nejlepší, nejhorší ap.
 22. make one's way somewhere vydat se kam, jít směrem kam, ubírat se
 23. there is no way není šance, není naděje že se něco stane
 24. hovor.no way v žádném případě, ani za nic, nikdy
 25. on one's way na cestě cestující
 26. be well on the way to doing sth být na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemu
 27. on the way blížící se, již na cestě co má přijít
 28. the other way (a)round obráceně, opačně, zrovna naopak
 29. stay out of sb's way vyhnout se, jít z cesty, nestavět se na odpor komu
 30. out of the way vyřízený který už není třeba řešit
 31. in the same way stejně tak
 32. be set in one's ways být/pohybovat se v zaběhlých kolejích, být zkostnatělý
 33. that/this way tak, taktoway of thinkingnázory, způsob myšlení
 34. be under way být v chodu, běžet, probíhat

Vyskytuje se v

charm: swh dostat se díky svému šarmu kamcharm one's way

claw: swh (vy)drápat se, škrábat se, drát se kamclaw one's way

elbow: drát se, prodírat se, prodrat se kam pomocí loktů ap.elbow one's way swh

find: najít cestu, trefit kamfind one's way

force: prodrat se, (pro)tlačit se kamforce one's way

grope: swh tápavě jít, tápat, šmátrat při chůzi kamgrope one's way

harm: být ohrožen, být vystaven nebezpečíbe (put) in harm's way

lie: of sth vylhat se z čeholie one's way out

lose: zabloudit, ztratit selose one's way

pave: připravit cestu komu/čemu pro copave the way for sth

push: through sth protlačit se, procpat se, prodrat se čím davem ap.push (one's way)

thrust: through sth (pro)razit si cestu, drát se čímthrust (one's way)

way: jak, jakým způsobemin some way

weave: proplétat se, kličkovat kudyweave (one's way) through

wend: ubírat se, směřovat kam, namířit si to kamwend one's way

worm: through/along sth prolézt, protáhnout se, prodrat se kudy, čím s obtížemiworm one's way

backhanded: (u)dělat co nepřímodo sth in a backhanded way

barge: razit si cestubarge one's way

by: mimochodemby the way

chomp: zbaštit, zdlábnout, zblajznout cochomp one's way through sth

ease: pomalu se pohybovat kamease one's way swh

eat: prožrat co/se čím korozeeat its way through/into sth

example: vysvětlit co na příkladuexplain sth by way of (an) example

family: v jiném stavu těhotnáin the family way

fare: jednoduché jízdnésingle/AmE one-way fare

fight: probít se, protlačit se, prodrat se kudyfight one's way through sth

hack: prosekat se, vysekat si cestu kudyhack one's way through sth

illustration: abyste si udělali obrázek, pro ilustraci, pro objasnění, na ukázkuby way of illustration

jink: prokličkovat kudyjink one's way

jostle: (pro)tlačit se kudyjostle one's way through sth

life: životní styl, způsob životaway of life

long: daleko od ...long way from ...

look: odvrátit zrak, podívat se jinamlook the other way

no: v žádném případě, ani za nicno way

orderly: organizovaně, řádně, (u)spořádaně, ukázněně, úhledněin an orderly way

other: opačně, obráceně, naopakthe other way around

sensible: rozumněin a sensible way

short: nedaleko odkudshort way from/off sth

small: v malé míře, trošku, v malémin a small way

sort: tak trochu, svým způsobemin a sort of way

thinking: způsob myšleníway of thinking

ticket: jednoduchá jízdenkaone-way ticket

together: V našem pohledu na věc jsme zajedno.We are together in the way we see it.

two-way: zrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo průhledné jen z jedné stranytwo-way mirror

under: (právě) probíhat proces ap., být v pohybube under way

bar: zastoupit komu cestubar sb's way

wrong: zaskočit soustogo down the wrong way

blast: prostřílet si cestu, prostřílet se kamblast one's way swh

light: Řekl to odlehčeně.He said it in a light way.

road: jednosměrná silnice, hovor. jednosměrkaone-way road

cookie: Tak už to (prostě) chodí.That's the way the cookie crumbles.

through: napůl (cesty), v půli, uprostřed čeho, z půlky čeho hotový ap.half-way through

ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad!No way!, Not likely

: až do/k/poas far as, all the way to, up to

cesta: na zpáteční cestěon the way back

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

dráha: Mléčná dráhaMilky Way

jednoduchý: jednoduchá jízdenkaBrE single ticket, AmE one-way ticket

jízdenka: jednoduchá jízdenka jen tamsingle/AmE one-way ticket

mléčný: astron. Mléčná dráhaMilky Way

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

názornost: (jen) pro názornostby way of/just for illustration

nebezpečí: mimo nebezpečíout of danger, out of harm's way

nic: hovor. ani za nic za žádnou cenunot for all the tea in China, no way

noha: vzhůru nohama obráceněupside down, the wrong way up

onak: tak či/nebo onakone way or the other/another, stejně tak anyway

plést se: plést se komu do cestyget into sb's way

proklestit: proklestit si cestu čímcut/hack one's way through sth

proto: No proto! tak se mi to líbíThat's the way I like it.

provoz: jednosměrný provozone way traffic

přednost: Dej přednost v jízdě! značkaBrE Give way, AmE Yield

případ: v žádném případěon no account, by no means, hovor. no way

rodina: čekat rodinube in a family way, be expecting a child

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

styl: životní stylway of life, lifestyle

svůj, svá, své, svoje: po svém udělat ap.one's own way

ulice: jednosměrná uliceone-way street

ustoupit: ustoupit komu z cestystep out of sb's way, make way for sb

zablokovat: zablokovat cestu komublock sb's way

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

způsob: svým způsobem do jisté míryin a way, aby se tak řeklo in a manner of speaking, něco jako sort of

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.It will be safer this way.

jinak: Jinak to nejde.There is no other way.

jít: Jde se tudy na nádraží?Is this the right way to the station?

jízda: mít přednost v jízděhave right of way

kudy: Kudy se jde do ...?Which is the way to ...?, How can I get to ...?

motat se: Nemotej se tady! nepřekážejGet out of the way!

možnost: Nebyla jiná možnost.There was no other way., We had no other choice.

najít: najít cestu kamfind one's way swh

nápad: Ani nápad!No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!

návrat: při návratuna cestě zpět on the way back

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

nějak: nějak jinaksome other way

někudy: někudy jinudysome other way

nelze: Nelze jinak.There is no other way., It can't be avoided.

nikudy: Nikudy nemůže utéct.He has no way to escape.

oklika: jít oklikoumake a detour, take the long way round

pitomě: pitomě se usmívatsmile in a silly way

po: po cestě udělat ap.on the way

probíhat: probíhají poslední přípravy na cofinal preparations for sth are under way

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

prorazit: prorazit si cestu kudy kamforce one's way through sth swh