Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) go, walkKam jdeš/jdete?Where are you going?Jdeme!Let's go!Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.Pojďte dál(e). do bytuCome on in.jít pěškygo on foot, walk (it)jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceedjít kolem čeho míjetgo past sth, pass sth
 2. (odcházet) go (away), leave, departNechoď!Don't go!
 3. (za nějakým účelem) kam go swhjít k doktorovigo to (see) the doctorJde se tudy na nádraží?Is this the right way to the station?Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...jít naproti komugo to meet sbjít za kým(následovat) follow sb, (navštívit ap.) go to see sbjít se projítgo for a walkjít plavat/nakupovatgo swimming/shopping
 4. (za přítelem ap.) ke komu, za kým s čím, pro co go, turn to sb with/for sth
 5. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co go and get sth, go for sb/sthJdi pro něj.Go and get him.
 6. (na ryby ap.) na co go doing sthjít na rybygo fishingjít na pivogo for a beer, BrE go (out) for a pint
 7. (tajně vzít) na co go to steal sth
 8. (pohybovat se - o věcech) go(ven) come (out)Z hrnce šla pára.Steam was coming out of the pot.Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.
 9. (vyvíjet se, postupovat) go, moveJde na mě chřipka.I feel flu coming on.
 10. (na školu ap.) k čemu, na co, do čeho become sb, take up sth, decide to be sthjít komu za kmotrastand as sb's godfatherjít na univerzitugo to universityjít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) servicejít do důchoduretire, go into retirement
 11. (k věci ap.) na co go at, start, set about doing sthhovor. (usilovat) po čem go after sthJdi na to/věc.Go for it.
 12. (jednat s někým) na koho jak go at sb, deal with sb
 13. hovor.(fungovat) work, be workinghovor.(běžet) runHodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.Nejde elektřina.Power is down.
 14. (dařit se) (komu) co sth go (right), sb get on(být dobrý v) be good at sthJak to jde?How is it going?Jde jí to.She is good at it., (vede si dobře) She is doing well.
 15. (hodit se) k čemu match with sth, go with sthjít k sobě hodit sego together
 16. (být možný) be possibleo nemožnosti též pomocí will not, refuse a v min. čase též would notTo nejde. nelzeIt isn't possible., It's impossible., It can't be done.Nejde to (otevřít).It won't open.To by šlo.(to zní dobře) That sounds good, (lze to udělat) That could be done., hovor. That sounds doable.
 17. (jednat se) o co/koho be concerned, regard sb sth(být podstatou) be the point(o daný případ) be a case of sth(být v sázce) be at stakeO co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?Jde o to, že ...The point/thing is that ...O to tu nejde.That's not the point here.pokud jde o ...as for sth, regarding sth, (co do) in terms of sthpokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part
 18. (usilovat) komu o co be concerned about sth, be interested in sth(starat se) care for sth
 19. po kom/čem (chtít dostat) be after sb/sthJde po něm policie.Police are after him.

Vyskytuje se v

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

bruslit: jít bruslitgo skating

diskotéka: jít na diskotékugo to a disco

dno: jít ke dnusink (to the bottom), go down, jen loď founder

doktor: jít k doktorovigo to see the doctor

dračka: jít na dračku prodávat sesell like hot cakes

důchod: (ode)jít do důchoduretire, go into retirement

hladce: jít hladcego smoothly, be going swimmingly

hledat: jít hledat koho/cogo in search of sth/sb, zast. go in quest of sth

interrupce: jít na interrupcihave an abortion

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

kontrola: jít na kontrolu k lékařigo for a checkup

kopec: jít do kopcego uphill

kutě: jít na kutě spátturn in, dět. go to beddy-byes, slang. hit the hay

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

: Ať jde!Let him go!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

blízko: Pojďte blíž.Come closer.

by: Šel/Byl bych...I would go/be...

čas: čas jít spátbedtime, time to go to bed

čůrat: Musím jít čůrat.I must go pee.

dál: Pojďte dál. dovnitřCome (on) in.

divadlo: Půjdeme do divadla.We will go to the theatre.

do: Půjdu do postele.I will go to bed.

dobře: Jdou ty hodiny dobře?Is the clock right?

domů: Musím jít domů.I must go home.

doprava: Jděte druhou ulicí doprava.Take the second right.

elektřina: Nejde elektřina.The power is down.

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chuť: Nemáš chuť jít...?Would you fancy/How about going...?

jinak: Jinak to nejde.There is no other way.

k, ke, ku: jít k doktorovigo to (see) the doctor

kam: Kam jdeš?Where are you going?

kampak: Kampak asi šel?I wonder where he went.

kino: jít do kinago to the BrE cinema/AmE movies, go to (see) a movie

klidně: Klidně tam půjdu.I don't mind going there., I have no problem going there.

koncert: jít na koncertgo to a concert

koupat se: jít se koupat zaplavat si ap.go bathing

kudy: Kudy se jde do ...?Which is the way to ...?, How can I get to ...?

čert: Jdi k čertu! vypadni ap.Go to hell!

dohromady: jít dohromadybarvy, oblečení ap. go together, match

drátek: jít jako na/po drátkáchrun on oiled wheels, go like clockwork, go smoothly, mít účinek work like a charm

háj: Jdi do háje!Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!

když: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

krajnost: (za)jít do krajnostigo to extremes

ahead: jít napředgo (on) ahead

answer: (jít) otevřít (dveře)answer the door

bender: jít chlastathovor. go on a bender

best: za nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jdeat the best of times

bike: jít na kolo, jít se projet na kolego biking

binge: jít na tah/flámovathovor. go on a drinking binge

blossom: rozkvést, jít do květucome into blossom

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

móda: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

propadnout: become addicted to drugspropadnout drogám

přijít: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

vejít: become known, get outvejít ve známost

vstoupit: zákon ap. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost

vyjít: go out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionablevyjít z módy

známost: become known, najevo come outvejít ve známost

dostat: get scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nervedostat strach

nevolno: She became unwell., od žaludku She went sick.Udělalo se jí nevolno.

onemocnět: He became seriously ill.Vážně onemocněl.

počít: conceive (a child), become pregnantpočít dítě žena

předurčit: I was predestined to become ...Bylo mi předurčeno stát se ...

stát se: He became a victim of ...Stal se obětí ...

terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

vypadnout: get out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's gripvypadnout ze cviku

accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.

buddy: hovor. become buddiesskamarádit se

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

conscious: become conscious of sthuvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čeho

damp: become dampzvlhnout, zapařit se

dense: grow/become denser(z)houstnout

deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.

depopulated: being/becoming depopulatedvylidňující se

dilapidated: become dilapidated(z)chátrat

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

engorged: become engorgednalít se prsy mlékem

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

entwined: become entwinedproplést se, prolnout se

erect: become erectvztyčit se, ztopořit se

estranged: become estrangedodcizit se

extinct: become extinctvyhynout

friend: become friendsskamarádit se, spřátelit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

hazy: become hazyzamlžit se

infatuated: become infatuated with sbzbláznit se do koho

infect: become infected with sthnakazit se čím

inured: become inured to sthzvyknout si, uvyknout si na co

jealous: get/become jealous of sbzačít žárlit na koho

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

naturalize: become naturalizedzdomácnět rostlina v novém prostředí

operative: become operativezačít fungovat, naběhnout systém ap.

overcast: become overcastzatáhnout se obloha

overgrown: become overgrown with sthzarůst čím

pale: turn/go/become pale(z)blednout

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

public: become publicdostat se na veřejnost informace

radicalize: become radicalizedzradikalizovat se

rampant: become rampantrozbujet se, rozmáhat se

septic: become/go septiczanítit se

stiff: become stiff(z)tuhnout, znehybnět

unfashionable: become unfashionablevyjít z módy

vocal: become vocalzačít se ozývat nespokojeně

worn out: become worn outopotřebovávat se

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

painful: become painfulzačít bolet, rozbolet

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým

plain: in plain clothesv civilu policista ap.

sailing: be plain sailingjít jako po másle, být hračka co

chocolate: BrE plain/AmE dark chocolatehořká čokoláda

non-fat: non-fat plain yogurtnetučný bílý jogurt

term: in plain termsprostě a jasně

weave: text. plain weaveplátnová vazba

yogurt: plain yogurtbílý jogurt

zebra: plains/common zebrazebra stepní

civil: in mufti/civvies, policista ap. plain-clothesv civilu

hořký: plain chocolate, AmE dark chocolatehořká čokoláda

jogurt: plain yogurtbílý jogurt

prostě: in plain termsprostě a jasně

prostý: plain dressprosté šaty

lopata: explain sth in plain English/words of one syllablevysvětlit co po lopatě velmi jasně