Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) go, walkKam jdeš/jdete?Where are you going?Jdeme!Let's go!Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.Pojďte dál(e). do bytuCome on in.jít pěškygo on foot, walk (it)jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceedjít kolem čeho míjetgo past sth, pass sth
 2. (odcházet) go away, leave, departNechoď!Don't go!
 3. (za nějakým účelem) kam go swhjít k doktorovigo to (see) the doctorJde se tudy na nádraží?Is this the right way to the station?Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...jít naproti komugo to meet sbjít za kým(následovat) follow sb, (navštívit ap.) go to see sbjít se projítgo for a walkjít plavat/nakupovatgo swimming/shopping
 4. (za přítelem ap.) ke komu, za kým s čím, pro co go, turn to sb with/for sth
 5. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co go and get sth, go for sb/sthJdi pro něj.Go and get him.
 6. (na ryby ap.) na co go doing sthjít na rybygo fishingjít na pivogo for a beer, BrE go (out) for a pint
 7. (tajně vzít) na co go to steal sth
 8. (pohybovat se - o věcech) go(ven) come outZ hrnce šla pára.Steam was coming out of the pot.Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.
 9. (vyvíjet se, postupovat) go, moveJde na mě chřipka.I feel flu coming on.
 10. (na školu ap.) k čemu, na co, do čeho become sb, take up sth, decide to be sthjít komu za kmotrastand as sb's godfatherjít na univerzitugo to universityjít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) servicejít do důchoduretire, go into retirement
 11. (k věci ap.) na co go at, start, set about doing sthhovor. (usilovat) po čem go after sthJdi na to/věc.Go for it.
 12. (jednat s někým) na koho jak go at sb, deal with sb
 13. hovor.(fungovat) work, be workinghovor.(běžet) runHodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.Nejde elektřina.Power is down.
 14. (dařit se) (komu) co sth go (right), sb get on(být dobrý v) be good at sthJak to jde?How is it going?Jde jí to.She is good at it., (vede si dobře) She is doing well.
 15. (hodit se) k čemu match with sth, go with sthjít k sobě hodit sego together
 16. (být možný) be possibleo nemožnosti též pomocí will not, refuse a v min. čase též would notTo nejde. nelzeIt isn't possible., It's impossible., It can't be done.Nejde to (otevřít).It won't open.To by šlo.(to zní dobře) That sounds good, (lze to udělat) That could be done., hovor. That sounds doable.
 17. (jednat se) o co/koho be concerned, regard sb sth(být podstatou) be the point(o daný případ) be a case of sth(být v sázce) be at stakeO co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?Jde o to, že ...The point/thing is that ...O to tu nejde.That's not the point here.pokud jde o ...as for sth, regarding sth, (co do) in terms of sthpokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part
 18. (usilovat) komu o co be concerned about sth, be interested in sth(starat se) care for sth
 19. po kom/čem (chtít dostat) be after sb/sthJde po něm policie.Police are after him.

Vyskytuje se v

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

bruslit: jít bruslitgo skating

diskotéka: jít na diskotékugo to a disco

dno: jít ke dnusink (to the bottom), go down, jen loď founder

doktor: jít k doktorovigo to see the doctor

dračka: jít na dračku prodávat sesell like hot cakes

důchod: (ode)jít do důchoduretire, go into retirement

hladce: jít hladcego smoothly, be going swimmingly

hledat: jít hledat koho/cogo in search of sth/sb, zast. go in quest of sth

interrupce: jít na interrupcihave an abortion

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

kontrola: jít na kontrolu k lékařigo for a checkup

kopec: jít do kopcego uphill

kutě: jít na kutě spátturn in, dět. go to beddy-byes, slang. hit the hay

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

: Ať jde!Let him go!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

blízko: Pojďte blíž.Come closer.

by: Šel/Byl bych...I would go/be...

čas: čas jít spátbedtime, time to go to bed

čůrat: Musím jít čůrat.I must go pee.

dál: Pojďte dál. dovnitřCome (on) in.

divadlo: Půjdeme do divadla.We will go to the theatre.

do: Půjdu do postele.I will go to bed.

dobře: Jdou ty hodiny dobře?Is the clock right?

domů: Musím jít domů.I must go home.

doprava: Jděte druhou ulicí doprava.Take the second right.

elektřina: Nejde elektřina.The power is down.

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chuť: Nemáš chuť jít...?Would you fancy/How about going...?

jinak: Jinak to nejde.There is no other way.

k, ke, ku: jít k doktorovigo to (see) the doctor

kam: Kam jdeš?Where are you going?

kampak: Kampak asi šel?I wonder where he went.

kino: jít do kinago to the BrE cinema/AmE movies, go to (see) a movie

klidně: Klidně tam půjdu.I don't mind going there., I have no problem going there.

koncert: jít na koncertgo to a concert

koupat se: jít se koupat zaplavat si ap.go bathing

kudy: Kudy se jde do ...?Which is the way to ...?, How can I get to ...?

čert: Jdi k čertu! vypadni ap.Go to hell!

dohromady: jít dohromadybarvy, oblečení ap. go together, match

drátek: jít jako na/po drátkáchrun on oiled wheels, go like clockwork, go smoothly, mít účinek work like a charm

háj: Jdi do háje!Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!

když: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

krajnost: (za)jít do krajnostigo to extremes

ahead: jít napředgo (on) ahead

answer: (jít) otevřít (dveře)answer the door

bender: jít chlastathovor. go on a bender

best: za nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jdeat the best of times

bike: jít na kolo, jít se projet na kolego biking

binge: jít na tah/flámovathovor. go on a drinking binge

blossom: rozkvést, jít do květucome into blossom

duh: jít k duhukomu do sb (the world of) good

boating: jít se projet na loďcego boating

bowel: jít na stolicihave a bowel movement

business: Obchody jdou dobře.Business is good.

camera: jít do záběrugo on camera

credulity: jít až za hranici uvěřitelnostistretch credulity

dancing: jít tančitgo dancing

dog: (jít) vyvenčit psawalk the dog

downhill: i přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pětigo downhill

downstairs: (se)jít dolů po schodechgo downstairs

early: jít do předčasného důchodutake early retirement

fish: jít na rybygo fishing

fray: jít komu na nervyfray sb's nerves

get down to: jít (přímo) k věci/na věcget down to business

go: jít pěškygo on foot

golfing: jít na golf hrátgo golfing

heavy-handed: přehánět to s čím množstvím ap., jít příliš zhurta na cobe heavy-handed with sth

interview: jít na pohovorgo for an interview

jog: pokračovat, jít dál těžkopádnějog on

kiss: Vypadni!, Jdi do háje!AmE, slang. Kiss off!

lead: jít příkladem, být vzorem ostatnímgive a lead

meal: jít se najíst do restaurace ap.go out for a meal

meet: jít naproti komugo to meet sb

number one: jít na malou (stranu)go/do a number one

on: pokračovat v čem, jít dálgo on doing sth

out: (vy)jít do stávky, začít stávkovatcome out on strike

overdrawn: přečerpat (svůj) účet, jít do minusu na svém účtěgo overdrawn

picnic: jít na piknikgo for a picnic

potty: jít/chodit na nočníkgo potty

power: Nejde elektřina.The power is down.

pub crawl: jít na tah/obrážet hospodygo/be on a pub crawl

retirement: jít do důchodugo into retirement

ride: jít se projetgo for a ride

rot: začíná se zhoršovat, jde to z kopce s čím, nastává úpadek čehothe rot sets in sth

rumoured: Povídá se, Prý, Jdou zvěsti ...It is rumoured ...

screen: jít do kin film ap.hit the screens (of cinemas)

screw: Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!Screw you! vulg.

see: jít koho navštívitgo to see sb

shopping: jít na nákup(y)go shopping

sick: udělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskougo sick

sightseeing: prohlédnout si památky, jít se podívat po památkáchgo/do some sightseeing

skating: jít bruslitgo skating

skiing: jít/jet lyžovatgo skiing

sled: jít sáňkovatgo sledding

sledge: jít sáňkovatgo sledging

sleep: jít spát, usnoutgo to sleep

stand: jít svědčit, předstoupit jako svědekpráv. take the stand

swim: jít si zaplavatgo for a swim

tear: jít na flámgo on a tear

trip: jít/jet na výletgo on a trip

upstairs: jít nahoru do vyššího poschodígo upstairs

rule out of: rule sb out ofsth vyloučit, diskvalifikovat koho ze sportovního utkání

breaker: rule-breaker= kdo porušuje pravidla

cardinal: cardinal rulezákladní pravidlo

colonial: colonial rulekoloniální nadvláda/panství

conduct: rules of conductpravidla chování

general: as a general rulevětšinou, zpravidla, obvykle

give: práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí

mob: mob rulevláda ulice

party: ruling partyvládnoucí strana

rule: unwritten rulenepsané pravidlo

rule book: party rule bookstanovy strany

ruling: ruling passionnejvětší vášeň co nejvíce ovlivňuje chování jedince

traffic: traffic rulesdopravní předpisy, pravidla silničního provozu

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

fit: The king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.

dodržet: observe the rulesdodržet pravidla

dodržovat: abide by/observe the rulesdodržovat pravidla

logaritmický: slide rulelogaritmické pravítko

pravidlo: abide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the bookřídit se pravidly, dodržovat pravidla

předpis: traffic rules, BrE Highway Codedopravní předpisy

půjčovní: lending rulespůjčovní řád

řád: working rulespracovní řád

školní: school rules, zásady chování žáků code of conductškolní řád

vyloučit: fotbalistu send off, v hokeji send sb to the penalty box, rule sb off the icesport. vyloučit ze hry

porušit: break the rules/a contractporušit pravidla/smlouvu

třída: ruling/middle/working classvládnoucí/střední/dělnická třída

tvrdý: strict rulestvrdá pravidla

vládnoucí: ruling party, party in powervládnoucí strana