Hlavní obsah

to [tuː unstressedor tə]

Předložka

 1. do, k(e), směrem k čemu, za kým, na co směrem kamHe went to Italy.Jel do Itálie.
 2. na co jít - na návštěvu ap.go to a partyjít na večírek
 3. k čemu připevněný ap.
 4. užívá se obecně pro vyjádření 3. pádukomu/čemu dát, vysvětlit, zdát se ap.I offered it to him.Nabídl jsem mu to.
 5. ke, vůči komu/čemu chovat se ap.He was kind to me.Byl ke mně milý.
 6. užívá se ve vazbě na podstatná a přídavná jména
 7. vyjadřuje reakci někoho na určitou situacik čímu čemu o dojmu ap.to his surprise ...k jeho překvapení ...
 8. na co, v co přeměněný ap.
 9. u čeho, při čem pracovat u organizace jako zaměstnanec ap.
 10. (až) do roku ap., (až) na o rozsahu, míře ap.
 11. from sth to sth od čeho po co o rozsahu
 12. from ... to ... z ... do, od ... do
 13. za kolik minut celá, před určitou celou hodinouquarter to sixtři čtvrtě na šest
 14. na, do, ku vyjadřuje poměr

Příslovce

 • pull/push the door topřivřít dveře
 1. užívá se pro infinitivní tvar slovesa
 2. aby o účelu, nepřímá žádostto be honest ...abych řekl pravdu ...
 3. a následnost děje po sloveseHe woke up to find ...Probudil se a zjistil ...
 4. na to, (než) abyHe's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

Vyskytuje se v

about: chystat se, hodlat udělat cobe about to

accident: zdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutían accident waiting to happen

accompaniment: zároveň s čím, za doprovodu čehoto the accompaniment of sth

add: a navíc, (a) ještě k tomu, a co víc fakt podporující dřívější výpověďadded to this

aid: jít komu na pomocgo to sb's aid, come to the aid of sb

appearance: podle všeho (zdání), jak se zdá, jak to vypadáto all appearances

apron: být (příliš) ovládaný kým, být závislý na kombe tied to sb's apron strings

as: ohledně čeho, týkající se čehoas to

attend: (po)starat se, pečovat o koho/co, vyřídit co, věnovat se komu/čemu, sloužitattend to sb/sth

avail: zbytečně, marně, k ničemuto no avail

back: obráceně, předkem dozadu, naopak svetr ap.back to front

bait: skočit na to, nachytat se na sliby ap., chytnout se podnětu ap.take/BrE rise to the bait

bat: nehnout ani brvou, ani nemrknoutnot to bat an eyelid

be: abych byl jaký spravedlivý, upřímný ap.to be

beat: předběhnout, předejít koho v čem, být rychlejší než kdo v čem v podniknuté věci ap.beat sb to it/sth

begin: zpočátku, prvně, na začátkuto begin with

best: udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...do one's best to ...

bit: na kousky, na střípky rozbít ap.to bits

bite: něco k zakousnutí, svačinka, něco na zuba bite (to eat)

bitter: až do samého konce i se všemi nepříjemnými následkyto the bitter end

blame: nesvádět co na kohonot to blame sth on sb

boil: přivést co k varu tekutinubring sth to the boil

bone: příliš blízký pravdě nepříjemné, příliš otevřený v hovoruclose to the bone

book: volat/pohnat koho k zodpovědnosti za přestupek ap.bring sb to book

bore: nudit koho k smrtibore sb to tears

bound: muset z přirozených příčin ap., být povinenbe bound to

bow: ustoupit okolnostembow to the inevitable

brass: dostat se/jít k (jádru) věciget down to brass tacks

brim: být plný až po okraj nádoba ap.full to the brim

bring to: probrat z bezvědomí, přivést k sobě koho z mdlobbring sb to

bump: dopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé realitycome (back) down to earth with a bump

burn: upálit kohoburn sb (to death)

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it

can: schytat to, odnést (si) to, nést následky čeho(have to) carry the can

caution: hodit opatrnost za hlavuthrow caution to the wind

challenge: přijmout výzvu, zhostit se úkolu, postavit se k problému čelemto rise to the challenge

choose: těžko vybírat, je to jedno jak druhé, o dvou lidech jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetnothing to choose between

cleaner: oškubat, obrat (o všechny peníze), okrást kohotake sb to the cleaners

clue: nemít ponětí/tušenínot to have a clue

coal: nosit dříví do lesatake/carry/sell coals to Newcastle

coin: jak se (tak) říká, abych užil klišéto coin a phrase

colour: otevřeně projevit (svůj) názor, vyjít s barvou vennail one's colours to the mast

come: stát se, přihodit secome (to happen)

come up to: sth blížit se k čemu o čase, stavube coming up to

contrary: sth navzdory, zcela (o)proti čemu, i přes co o předpokladu, názoru ap.contrary to

core: do morku kostí, skrz na skrz zarytý stoupenec ap.to the core

court: jít k soudu s požadavkem ap.go to court

Coventry: ignorovat koho, vůbec se nebavit s kým za trest ap.send sb to Coventry

crack: nebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extrabe not all it's cracked up to be

date: až do dnešního dne, (až) dosud, doposudto date

death: bojovat do konce za cofight to the death for sth

debate: otevřený k diskusi, dosud nerozhodnutý problém ap.open to debate

device: nechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komuleave sb to his/her own devices

do: mít co společného s kým/čímhave sth to do with sb/sth

door: od výchozího bodu až k cíli cesty, od samého začátku do úplného konce(from) door to door

doubt: být (velmi) nejistý, být pochybný, být diskutabilníbe in/open to doubt

down: až do čeho o podrobnosti ap., až po co, až k čemu časově i místnědown to sth

dread: děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...dread to think what ...

dressed: být vyfiknutý, být krásně oháknutýbe dressed to kill

drift off: odpadat, usínat pomalu, začínat klimbatdrift off (to sleep)

due: nastat kvůli čemu/následkem/v důsledku čehobe due to sth

earth: vrátit se (nohama) na zemcome down to earth

effect: v tomto/tom smysluto this/that effect

end: skončit válka ap.come to an end

err: Chybovat je lidské (, odpouštět je božské).To err is human (, to forgive divine).

exact: abych byl přesný upřesnění minulého údaje ap.to be exact

excess: nadměrně, (přes)příliš holdovat ap.to excess

exclusion: na úkor čeho časově, neudělat ap.to the exclusion of sth

extent: do značné/jisté/určité míryto a large/some/a certain extent

eyeball: tváří v tvář, z očí do očíeyeball to eyeball

face: čelit čemu, vyrovnat se s čím, vypořádat se s čímface up to sth

fail: nedokážu pochopit při vyjádření nesouhlasuI fail to see

fall: rozpadnout se na kusyfall to pieces

fine art: mít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čemhave (got) sth down to a fine art

fore: do popředí (zájmu)to the fore

frank: abych (k vám)/(k tobě) byl upřímnýto be frank (with you)

frighten: vylekat koho k smrtifrighten sb to death, frighten sb out of sb's wits

full: naplno, (ú)plně, v plné míře využít zkušeností ap.to the full

further: ohledně čeho, v návaznosti na co, dále k čemu v dopise ap.further to sth

ability: co nejlépe, jak kdo nejlépe umíto the best of one's ability/abilities