Hlavní obsah

come [kʌm]

Slovesopt came, pp come

 1. (při)jít, (při)jetUžívá se typicky o pohybu směrem k mluvčímu či spolu s mluvčím ap.Come on in.Pojď(te) dál.Come with me.Pojď(te) se mnou.come to see sbpřijít na návštěvu za kým kohocome runningpřiběhnoutcome within sth of sb/sthpřiblížit se ke komu/čemu na méně než kolikCome and meet ...Seznam(te) se s ...
 2. o změně stavucome aliveožít, probudit secome looseuvolnit se, povolit součástka ap.
 3. to sth dojít, dorazit, dospět kam, k čemu místně i přeneseněcome to a conclusiondojít k závěru
 4. come up to sth dosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.
 5. dospět, chýlit (se), blížit (se) čeho ke konci ap.come near sthblížit se čemu
 6. to do sth začít dělat cocome to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho
 7. come (to happen) stát se, přihodit se
 8. napadnout koho co myšlenka, nápadIt came to him ...Napadlo ho ...
 9. sth to sb připadnout co komu důchod, dědictví ap.
 10. come before sth/to sth přijít před co/k čemu, dostat se před co/k čemu soud ap.
 11. to sth přijít na kolik o penězích
 12. come from pocházet z odkud, mít (původem) kde, v čem, být z
 13. come from/of sth vzejít, pramenit z čeho
 14. skončit, být, doběhnout kdo/co na určitém místě v závodě
 15. být k dostání, být na trhu v určitém provedení
 16. hovor.udělat se mít orgasmus
 17. come trueuskutečnit se sen ap.

Vyskytuje se v

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

alive: come alive(znovu) ožít, obživnout, přen. stát se živějším vyprávění, popis

along: come alongpřijít (taky), jít společně na určité místo

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

before: come before sb/sthbýt důležitější než kdo/co, mít přednost před čím

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

circle: come/turn full circlevrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývoj

clean: come clean about sthkápnout božskou o čem, vyrukovat s pravdou ven o čem

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

come: come up to sthdosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.

come along: Come along!Dělej!, Pohni (si)! rychle

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze

come off: Come off it!Nekecej!, Nech toho!

come on: be coming onzačínat u koho, lézt na koho nemoc, bolest ap.

come out: come out for/against sthvystoupit na podporu čeho/proti čemu

come over: come over (all)sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.

come up: be coming upnadcházet, blížit se, chystat se co

come up to: be coming up tosth blížit se k čemu o čase, stavu

complete: come complete with sthpatřit dohromady k čemu, být v sadě s čím

cow: until the cows come homedo soudného dne dlouho, často bez výsledku

cropper: come a cropperpadnout na hubu, pohořet, zcela ztroskotat

earth: come down to earthvrátit se (nohama) na zem

easy: easy come, easy golehce nabyl, lehce pozbyl majetek

effect: take effect, come into effectnabýt platnosti, vstoupit v platnost zákon ap.

end: come to an endskončit válka ap.

face: come face to face with sbsetkat se osobně/tváří v tvář s kým

fire: come under firedostat se pod palbu

first: come firstbýt přednější, mít přednost před čímkoliv jiným

goods: deliver/come up with the goodssplnit očekávání, udělat, co se očekávalo

grief: come to griefšpatně dopadnout, skončit neúspěchem, pohořet

grip: get/come to grips with sth(začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.

halt: come to a haltzastavit se

handy: come in handypřijít vhod, hodit se

harm: come to no harmnepřijít k újmě

how: How come/so?Jak to?

in: come invstoupit, vejít, jít dovnitř kam do pokoje ap.

life: come to lifeožít, oživnout, probudit se k životu aktivita ap.

light: come to lightvyjít najevo fakt ap., provalit se aféra ap.

mind: come to mindvybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenka

naturally: come naturally to sbpřipadnout přirozené komu

notice: come to sb's noticeupoutat čí pozornost

operation: come into operationzačít fungovat systém, vstoupit v platnost, nabýt účinnosti norma

own: come into one's ownuplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit se

play: come/be brought into playvstoupit do hry, přijít/dostat se ke slovu faktor ap.

point: come to the pointdostat se k věci člověk v hovoru ap.

rain: (come) rain or shineza každých podmínek, ať se děje, co se děje, za každého počasí jít na procházku, trénovat ap.

rest: come to restzastavit se přestat se pohybovat, o věci

sense: come to one's sensesdostat rozum, přijít k rozumu

shape: the shape of things to comepočátek nového vývoje

sticky: come to a sticky endšpatně skončit

term: come to terms with sthsmířit se, vyrovnat se s čím

ton: come down on sb like a ton of brickspodat si koho, došlápnout si na koho

true: come truesplnit se, vyplnit se, doopravdy se stát sen ap.

unstuck: come unstuckodlepit (se), uvolnit (se), odchlípnout (se)

useful: come in usefulhodit se, uplatnit se

wash: come out in the washvyjít najevo, ukázat se pravda ap.

way: come a long wayvýrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat se

adrift: come adrift from sthuvolnit se od čeho jedno od druhého

apart: come apartrozpadnout se na části

attack: come under attack from sbbýt napaden kým

being: come into beingvzniknout

blossom: come into blossomrozkvést, jít do květu

bud: come into budrozpučet, vypučet, vyrašit

close: be/come close to sthi přen. blížit se čemu, být blízko čeho

come into: come into beingvzniknout

come to: come to nothingpřijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.

age: come of agestát se plnoletým, dosáhnout plnoletosti, dospět

coming: second coming of Christdruhý příchod Krista

conclusion: come to the conclusion that ...dojít k závěru, že ...

contact: come into contact with sb/sthpřijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čím

dead: come to a dead stopi přen. úplně se zastavit

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

bezvědomí: come around, come toprobrat se z bezvědomí

buď: in any event, come what maybuď jak buď

budoucí: in the years to comev budoucích letech

dopadnout: come off/turn out well/badly, pochodit fare well/badlydopadnout dobře/špatně

dosáhnout: come of agedosáhnout plnoletosti

dostat se: come to powerdostat se k moci

konflikt: come into conflict with sb/sthdostat se do konfliktu s kým/čím

moc: come into forcepráv. nabýt právní moci

móda: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

mrtvý: come to a deadlockuvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.

my: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I come fromu nás

mysl: come (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mindpřijít na mysl komu

nabýt: come into force/operation/effectnabýt účinnosti/platnosti zákon ap.

nadejít: the time has come to do sthnadešel čas udělat co

najevo: come out, transpire, come to light, emergevyjít najevo

naskočit: sb broke/came out in a rashkomu naskočila vyrážka

nastejno: come to the same thing, be as broad as it is longvyjít nastejno

návštěva: come to see sbpřijít na návštěvu ke komu

objevit: come across sthnáhodou objevit co narazit na

obměkčit: relent, dát se přemluvit come (a)rounddát se obměkčit

očekávání: live/come up to expectation(s)splnit/naplnit očekávání

opět: come back into fashionpřijít opět do módy

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

počasí: in all weathers, i kdyby trakaře padaly come rain or shineza každého počasí

pochodit: come off/fare well/badlypochodit dobře/špatně

povést se: fail, be a failure, not come offnepovést se nevyjít

povrch: emerge, come to the surfacevynořit se na povrch

poznání: attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...dojít k poznání, že ...

přijet: come to visit sbpřijet na návštěvu ke komu

přijít: come to see sb, visit sbpřijít na návštěvu ke komu

aby: It was necessary for them to come in time.Bylo nutné, aby přišli včas.

akorát: Only he came.Přišel akorát on.

: Whatever happens, Come what may ...Ať se stane cokoli ...

: I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.Počkám, až přijde.

běda: Woe betide anyone coming late!Běda tomu, kdo přijde pozdě!

blízko: Come closer.Pojďte blíž.

být: Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.Buď jak buď.

čas: when the time comesaž přijde čas

čekat: I am waiting for him to come.Čekám, až přijde.

dál: Come in!Dále! vstupte

dělat: How much is it (altogether)?, How much does it come to?Kolik to dělá (celkem)?

dočkat se: Don't worry, your time will come.Neboj, dočkáš se.

dokud: I'll wait until you come.Počkám, dokud nepřijdeš.

dřív: Before he comes ...Dřív než přijde ...

hodina: What time will he come?V kolik hodin přijde?

hodit se: It may come in handy.To se může hodit.

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

jak: how come?jak to?

jediný: The only one who came ...Jediný, kdo přišel ...

jestli: Ask him whether he will come.Zeptej se ho, jestli přijde.

ještě: He hasn't come yet.Ještě nepřišel.

jet: My train is coming.Už mi jede vlak.

jít: Come with me., Follow me.Pojďte se mnou.

k, ke, ku: Come to our place.Přijď k nám.

kdykoli: Whenever I come there ...Kdykoli tam přijdu ...

klidně: Feel free to come.Klidně přijď(te).

lézt: I'm coming down with something.Něco na mě leze. nemoc

málem: He came within an inch of losing ...Málem ztratil ...

miláček: Come to me, darling.Pojď ke mně, miláčku!

mít: He's to come soon.Má už brzy přijít.

mně: Come to my place.Přijď(te) ke mně.

nakonec: After all, I'm glad he hasn't come.Jsem nakonec rád, že nepřišel.

nám: Come to our place., na návštěvu Come to see us.Přijď k nám.

napadnout: The first thing that came to my mind ...První, co mě napadlo...