Hlavní obsah

mind [maɪnd]

Fráze

 1. bear/keep sth in mind mít na paměti co, pamatovat na co
 2. bring sth to mind připomenout co, vyvolávat vzpomínky na co
 3. cast one's mind back to sth vzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam
 4. close one's mind to sth snažit se nemyslet na co, nevěnovat pozornost čemu, ignorovat co
 5. change one's mind změnit názor, rozmyslet si to
 6. come to mind vybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenka
 7. cross sb's mind napadnout koho co, přijít na mysl co komu
 8. see sth in one's mind's eye vidět co v představách, živě si představovat co
 9. have a mind to do sth mít v úmyslu, zamýšlet (udělat) co
 10. have a good mind, have half a mind to do sth mít sto chutí udělat co
 11. have in mind mít na mysli, myslet co
 12. have it in mind to do sth mít v úmyslu udělat co
 13. with this in mind s tímto úmyslem, za tím účelem
 14. be in the mind být psychického původu nemoc ap.
 15. know one's own mind stát si za svým názorem, mít svoji hlavu
 16. be losing one's mind přicházet o rozum, bláznit
 17. make up one's mind rozhodnout se, rozmyslet se
 18. mind over matter vítězství ducha nad hmotou
 19. be of one mind být stejného názoru
 20. be a load off one's mind být velkou úlevou pro koho
 21. be on one's mind ležet v hlavě, trápit, sužovat myšlenky
 22. hovor.be out of one's mind být šílený
 23. hovor.be bored out of one's mind být šíleně znuděný
 24. read sb's mind číst myšlenky komu
 25. set one's mind on sth, have one's mind set on sth vzít si do hlavy, umanout si co, být odhodlán k čemu
 26. slip sb's mind úplně vypadnout komu co, úplně zapomenout na co
 27. speak one's mind mluvit upřímně, být co na srdci to na jazyku, říci svůj názor
 28. stick in sb's mind utkvět v paměti komu
 29. take sb's mind off sth pomoci komu zapomenout na co/odreagovat se od čehotake one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se
 30. to my mind podle mého názoru, podle
 31. be in/of two minds about sth nemoci se rozhodnout ohledně čeho, nemít jasno v čem, nebýt si jistý (zda)
 32. BrEI don't mind. Mně je to jedno. reakce na nabídku ap.
 33. Don't mind me. Nenechte se rušit., Jako bych tu nebyl., si nevšímejte.
 34. Don't mind him. Nevšímej(te) si ho.
 35. hovor.Mind how you go. Opatrujte se. při loučení
 36. if you don't mind pokud vám to nevadí
 37. mind your language nebuď sprostý, mluv slušně
 38. never mind to nic, to nevadí
 39. never mind na to nehleď, na tom nezáleží

Vyskytuje se v

cast: cast of mindletora, povaha, ražení, založení osoby

enter: enter sb's mindpřijít komu na mysl, napadnout koho

lodge: lodge in sb's mindvrýt se do paměti

make up: make up one's mindrozhodnout se vybrat si ap.

mind: do not mind sthbýt jedno co komu

minded: -mindedmyslící (hlavně) na co, založený jak

mind out: Mind out!Dávej pozor!, Dávej bacha!

peace: peace of mindduševní pohoda, klid v duši

piece: give sb a piece of one's mindvynadat, vytmavit to komu, sprdnout koho

prey: prey on sb's mindtrápit, tížit koho

slip: slip sb's mindvypadnout komu (z paměti)

turn: turn of mindzaložení, povaha

turn over: turn sth over (in one's mind)přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čem

apply: apply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci

call: call to mindvyvolat, vybavit si

change: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

cross: cross sb's mindnapadnout koho myšlenka ap.

dismiss: dismiss sth from one's mindpustit z hlavy co, přestat myslet na co

fix: be fixed in sb's mindbýt vryt do paměti

flash: flash through sb's mind(pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout koho

lose: lose one's mindpřijít o rozum, zbláznit se

minding: child mindinghlídání dětí

never: never mindto nevadí

presence: presence of mindduchapřítomnost, rozvaha, přítomnost duchem

quickness: quickness of mindbystrost, pohotovost

read: read sb's mindčíst komu myšlenky

shut: shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co, odpoutat se od čeho mentálně

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

speak: speak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně

torpid: torpid mindotupělá mysl

unsound: of unsound mindduševně chorý

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

frame of mind: positive frame of minddobré rozpoložení

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.

would: Would you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?

boggle: the mind boggles at sthnad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání, co je těžko představitelné

two: be in two minds about sth, whethernemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čeho

blesknout (se): flash through one's mind, strike sbblesknout hlavou nápad ap.

dávat: věnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sthdávat pozor na co

duch: daydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thoughtbýt duchem nepřítomný

hlídání: babysitting, child mindinghlídání dětí

klidně: přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.Klidně!

mínění: in my opinion ..., to my mind ...podle mého mínění ...

mysl: come (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mindpřijít na mysl komu

myšlenka: read sb's mind/thoughtsčíst komu myšlenky

názor: change one's mind/opinionzměnit názor

nevadit: Never mind.Nevadí.

patrnost: na paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on recordvést co v patrnosti

podle: in my opinion/view, if you ask me, to my mindpodle mne/mého o názoru

pohoda: peace of mind, heart's easeduševní pohoda

pozor: Mind the step., Watch your step.Pozor schod.

pustit: myšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sthpustit z hlavy co

schod: Watch/BrE též Mind your step!Pozor schod!

smysl: be out of one's mindnebýt zcela při smyslech

stát se: Never mind., It's OK.Nic se nestalo. reakce na omluvu

ulpět: stick in sb's mindulpět v paměti komu

vědomí: human mindlidské vědomí

vytanout: come (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mindvytanout na mysli komu

zřetel: bear sth in mindmít co na zřeteli

číst: read sb's mindčíst komu myšlenky

duchapřítomný: have the presence of mind to ...být natolik duchapřítomný ...

hledět: mind one's own businesshledět si svého

jedno: I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.Je mi to jedno.

jinak: I've changed my mind.Rozhodl jsem se jinak.

kdyby: Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

konkrétní: Have you anything particular in mind?Máš na mysli něco konkrétního?

krotit se: mind one's language, watch one's tonguekrotit se ve výrazech

mít: Keep/Bear in mind that ...Mějte na paměti ...

mně: I don't mind/care.Mně je to jedno.

myslet: Keep that in mind!Mysli na to!

náhodou: Should you change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...

normální: Are you out of your mind?Seš normální? blázníš?

paměť: Always keep in mind that ...Mějte stále na paměti, že ...

proběhnout: A thought ran through my mind.Hlavou mi proběhla myšlenka.

přimět: What made you change your mind?Co tě přimělo změnit názor?

přisednout: May I join you?, Do you mind if I sit here?Mohu si přisednout?

rozhodnutý: Have you made up your mind?Už jsi rozhodnutý?

rozmyslet si: I've changed my mind.Rozmyslel jsem si to.

starat se: Mind your own business.Starej se o sebe. nepleť se do toho

svůj, svá, své, svoje: Mind your own business.Hleď si svého.

těkat: My mind roamed ...Mé myšlenky těkaly ...

tobě: Don't you mind it?Tobě to nevadí?

třeba: Shall I open it? – I don't mind if you do.Mám to otevřít? – Třeba.

úplně: I completely forgot., It completely slipped my mind.Úplně jsem zapomněl.

utkvět: stick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memoryutkvět v paměti komu

vadit: Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.To nevadí.

vrýt se: impress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mindvrýt se komu do paměti

změnit: I('ve) changed my mind.Změnil jsem názor.

hasit: Mind your own business., Let sleeping dogs lie.Nehas, co tě nepálí.

hlava: get sth out of one's head, dismiss, forget sth, shut one's mind to sthpustit co z hlavy

jazyk: wear one's heart on one's sleeve, always speak one's mindbýt co na srdci, to na jazyku

kámen: That's a load/weight off my mind.To mi spadl kámen ze srdce.

ležet: trápit ap. be on sb's mind, vrtat hlavou exercise sb's mindležet v hlavě komu