Hlavní obsah

mind [maɪnd]

Fráze

 1. bear/keep sth in mind mít na paměti co, pamatovat na co
 2. bring sth to mind připomenout, evokovat co, vyvolávat vzpomínky na co
 3. cast one's mind back to sth vzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam
 4. close one's mind to sth snažit se nemyslet na co, nevěnovat pozornost čemu, ignorovat co
 5. change one's mind změnit názor, rozmyslet si to
 6. come to mind vybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenka
 7. cross sb's mind napadnout koho co, přijít na mysl co komu
 8. see sth in one's mind's eye vidět co v představách, živě si představovat co
 9. have a mind to do sth mít v úmyslu, zamýšlet (udělat) co
 10. have a good mind, have half a mind to do sth mít sto chutí udělat co
 11. have in mind mít na mysli, myslet co
 12. have it in mind to do sth mít v úmyslu udělat co
 13. with this in mind s tímto úmyslem, za tím účelem
 14. be in the mind být psychického původu nemoc ap.
 15. know one's own mind stát si za svým názorem, mít svoji hlavu
 16. be losing one's mind přicházet o rozum, bláznit
 17. make up one's mind rozhodnout se, rozmyslet se
 18. mind over matter vítězství ducha nad hmotou
 19. be of one mind být stejného názoru
 20. be a load off one's mind být velkou úlevou pro koho
 21. be on one's mind ležet v hlavě, trápit, sužovat myšlenky
 22. hovor.be out of one's mind být šílený
 23. hovor.be bored out of one's mind být šíleně znuděný
 24. read sb's mind číst myšlenky komu
 25. set one's mind on sth vzít si do hlavy, umanout si cohave (got) one's mind set on sthbýt (pevně) odhodlán k čemu, být rozhodnutý (získat) co, mít spadeno na co
 26. slip sb's mind úplně vypadnout komu co, úplně zapomenout na co
 27. speak one's mind mluvit upřímně, být co na srdci to na jazyku, říci svůj názor
 28. stick in sb's mind utkvět (v paměti) komu
 29. take sb's mind off sth pomoci komu zapomenout na co/odreagovat se od čehotake one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se
 30. to my mind podle mého názoru, podle
 31. be in/of two minds about sth nemoci se rozhodnout ohledně čeho, nemít jasno v čem, nebýt si jistý (zda)
 32. BrEI don't mind. Mně je to jedno. reakce na nabídku ap.
 33. Don't mind me. Nenechte se rušit., Jako bych tu nebyl., si nevšímejte.
 34. Don't mind him. Nevšímej(te) si ho.
 35. hovor.Mind how you go. Opatrujte se. při loučení
 36. if you don't mind pokud vám to nevadí
 37. mind your language nebuď sprostý, mluv slušně
 38. never mind to nic, to nevadí
 39. never mind na to nehleď, na tom nezáleží

Vyskytuje se v

cast: cast of mindletora, povaha, ražení, založení osoby

enter: enter sb's mindpřijít komu na mysl, napadnout koho

lodge: lodge (itself)/be lodged in sb's mindvrýt se/vtisknout se do paměti, utkvět v paměti/mysli komu

make up: make up one's mindrozhodnout se vybrat si ap.

minded: -mindedmyslící (hlavně) na co, založený jak

mind out: Mind out!Dávej pozor!, Dávej bacha!

peace: peace of mindduševní pohoda, klid v duši

piece: give sb a piece of one's mindvynadat, vytmavit to komu, sprdnout koho

prey: prey on sb's mindtrápit, tížit koho

slip: slip sb's mindvypadnout komu (z paměti)

turn: turn of mindzaložení, povaha

turn over: turn sth over (in one's mind)přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čem

apply: apply one's mind to sthsoustředit se na co, zabývat se čím v práci

call: call to mindvyvolat, vybavit si

change: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

cross: cross sb's mindnapadnout koho myšlenka ap.

dismiss: dismiss sth from one's mindpustit z hlavy co, přestat myslet na co

fix: be fixed in sb's mindbýt vryt do paměti

flash: flash through sb's mind(pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout koho

lose: lose one's mindpřijít o rozum, zbláznit se

mess with: mess with sb's head/mindzamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě guláš

minded: romantically mindedromanticky založený

minded: liberal-mindedliberálně smýšlející

minded: money-mindedopatrný na korunu

minding: child mindinghlídání dětí

never: never mindto nevadí

presence: presence of mindduchapřítomnost, rozvaha

quickness: quickness of mindbystrost, pohotovost

read: read sb's mindčíst komu myšlenky

shut: shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

sound: be of sound mindbýt duševně v pořádku, být příčetný

speak: speak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně

torpid: torpid mindotupělá mysl

unsound: of unsound mindduševně chorý

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

frame of mind: positive frame of minddobré rozpoložení

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.

would: Would you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?

boggle: the mind boggles at sthnad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání

two: be in two minds about sth, whethernemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čeho

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.flash through one's mind, strike sb

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

duch: v duchumyšlenkami in one's thoughts, inwardly, in spirit, mentally, představivostí in one's mind's eye

duch: podnikatelský duchentrepreneurial spirit, osoby též business mind

hlídání: hlídání dětíbabysitting, child minding

klidně: Klidně!přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.

mínění: podle mého mínění ...in my opinion ..., to my mind ...

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

myšlenka: číst komu myšlenkyread sb's mind/thoughts

názor: změnit názorchange one's mind/opinion

nevadit: Nevadí.Never mind.

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

pohoda: duševní pohodapeace of mind, heart's ease

pozor: Pozor schod.Mind the step., Watch your step.

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

schod: Pozor schod!Watch/BrE též Mind your step!

smysl: nebýt zcela při smyslechbe out of one's mind

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

ulpět: ulpět v paměti komustick in sb's mind

vědomí: lidské vědomíhuman mind

vepsat se: vepsat se do paměti kohobe imprinted on sb's memory, stick in sb's mind

vrýt se: vrýt se komu do pamětibe imprinted on sb's memory, impress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mind

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb

zřetel: mít co na zřetelibear sth in mind

číst: číst komu myšlenkyread sb's mind

duchapřítomný: být natolik duchapřítomný ...have the presence of mind to ...

hledět: hledět si svéhomind one's own business

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

jinak: Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

klidně: Klidně tam půjdu.I don't mind going there., I have no problem going there.

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

krotit se: krotit se ve výrazechmind one's language, watch one's tongue

mít: Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

mysl: Co máte na mysli?What do you have in mind?

mysl: To jsem neměl na mysli.That's not what I had in mind.

myslet: Mysli na to!Keep that in mind!

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

napadnout: První, co mě napadlo...The first thing that came to my mind ...

nevadit: Ten hluk mi nevadí.I don't mind the noise.

nevadit: Nevadilo by vám kdyby ... ?Would you mind if ...?

normální: Seš normální? blázníš?Are you out of your mind?

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Always keep in mind that ...