Hlavní obsah

mluvit

Nedokonavé sloveso

  1. (vyjadřovat řečí) speak, talk(říkat) sayMluv(te) nahlas/pomalu!Speak up/slowly, please!Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...O čem to mluvíš?What are you talking about?Mluví se o tom, že ...There are rumours/It is rumoured that ...Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sensemluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice downmluvit sprostěuse foul language, (klít) swear, (se sexuálním podtextem) talk dirty
  2. (cizím jazykem ap.) speak, talkMluvíte anglicky?Do you speak English?Nemluvím anglicky.I don't speak English.
  3. (rozmlouvat, hovořit) s kým o čem talk, speak to/with sb about sth(diskutovat) discuss sthMluvíte se mnou?Are you talking to me?S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, (Kdo je to?) Who's this?
  4. (přednášet) o čem lecture on sth, talk to sb(mít projev) speak about sth
  5. (svědčit) speak(ukazovat) indicate, show sthmluvit pro co ve prospěchspeak in favour of sb/sth
  6. (být zadobře) s kým be on speaking terms with sbMy spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

Vyskytuje se v

dobré: mluvit v dobrém o komspeak highly of sb

spatra: mluvit spatra kdespeak off-the-cuff/impromptu, extemporize

anglicky: Mluvíte anglicky?Do you speak English?

francouzsky: Mluvíte francouzsky?Do you speak French?

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

japonsky: mluvit japonskyspeak Japanese

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

lámaný: mluvit lámanou angličtinouspeak broken English

latinsky: mluvit latinskyspeak Latin

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

německy: Mluvíte německy?Do you speak German?

plynule: Mluví plynule španělsky.She speaks fluent Spanish.

polsky: mluvit polskyspeak Polish

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Please, speak more slowly.

přestávka: mluvit bez přestávkytalk nonstop

přízvuk: mluvit (anglicky) s jakým přízvukemspeak (English) with a(n) what accent

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

rusky: Mluvíte rusky?Do you speak Russian?

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

spisovně: Mluví spisovně česky.He speaks standard Czech.

spolu: Mluvili spolu.They talked to each other.

sprostě: mluvit sprostěuse foul language

španělsky: Mluvíte španělsky?Do you speak Spanish?

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

tobě: Mluvili o tobě.They spoke about you.

zkušenost: mluvit z vlastní zkušenostispeak from experience