Hlavní obsah

speak [spiːk]

Slovesopt spoke, pp spoken

  1. to/with sb mluvit, promluvit (si), hovořit s kýmWho am I speaking to?S kým mluvím? do telefonu ap.Speaking.U telefonu., To jsem já. potvrzení totožnosti osoby u aparátugenerally speaking(vše)obecně řečenospeak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně
  2. to sb promluvit, (pro)hovořit ke komu
  3. for sb mluvit za koho jménem koho
  4. of sth přen. svědčit o čem
  5. speak for itself mluvit samo za sebe výsledek ap.

Vyskytuje se v

mind: speak one's mindmluvit upřímně, být co na srdci to na jazyku, říci svůj názor

speaking: speaking as sb(mluvě) jako kdo, z pozice koho při vyjádření názoru

speaking: speaking of sthkdyž (už) mluvíme o čem

speaking: generally speakingcelkem vzato, obecně

strictly: strictly speakingpřesně(ji) řečeno

technically: technically (speaking)teoreticky/přísně vzato, formálně po formální stránce, v podstatě

turn: speak out of turnnemít k tomu co vyjadřovat, nemít co mluvit, mluvit nemístně

volume: speak volumesabout sb/sth jasně vypovídat, říkat mnohé o kom/čem, mluvit za vše

broadly: broadly speakingcelkem vzato, obecně řečeno, v podstatě

English: English-speaking countriesanglicky mluvící země

German: German speakingněmecky mluvící

Greek: speak Greekmluvit řecky

politely: politely speakingslušně řečeno

properly: properly speakingpřesně řečeno, přísně vzato

relatively: relatively speakingrelativně vzato s uvážením obdobných situací

speaking: strictly speakingv podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzato

speaking: technically speakingprakticky vzato, v zásadě

speak out: speak out in favour of sthvystoupit na podporu čeho, podpořit co, vyslovit se pro co

speak up: speak up for sbzastat se, podpořit koho projevem

spoke: spoke(d) wheelpaprskové kolo

spoken word: spoken word albumalbum mluvených skladeb s mluveným místo zpívaným textem

Swedish: speak Swedishmluvit švédsky

term: not be on speaking terms with sbnemluvit, nebavit se s kým kvůli roztržce ap.

unable: unable to speakneschopen slova

well: speak well of sbpochvalně mluvit o kom

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

Chinese: přen., expr. Am I speaking Chinese?Mluvím snad tatarsky?

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

could: Could I speak to John, please?Mohl bych, prosím, mluvit s Johnem?

Czech: Do you speak Czech?Mluvíte česky?

either: She didn't speak to him either.Ona s ním také nemluvila.

experience: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti

first: Ralph spoke first.Ralph mluvil jako první.

frankly: Frankly speaking, ...Upřímně řečeno, ...

general: speaking in general (terms)obecně řečeno

generally: generally speakingobecně řečeno

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

neither: He spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.

speaking: Speaking of which...Což mi připomíná..., Když už jsme u toho...

turn: Have I spoken out of turn?Řekl jsem něco, co jsem neměl?