Hlavní obsah

have [hæv or həv]

Slovesopt&pp had

 1. mít věc, vlastnost, vlastnitShe has my pen!Ona má moje pero!Do you have it with you?Máš to s sebou?Oscar had a new bicycle.Oskar měl nové kolo.I have no money left.Nemám už žádné peníze.I will have it tomorrow for you.Budu to pro vás mít zítra.
 2. have sth to do mít povinnost, práci, muset udělat něcona rozdíl od must vyjadřuje objektivní nutnostWe haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.
 3. have sth done nechat/dát si co udělatI had my car washed.Dal jsem si umýt auto.He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.
 4. vyjadřuje, že se někomu něco stalo - hl. nepříjemnéhoWe had our money stolen.Ukradli nám peníze.
 5. have sb do sth přimět, přinutit, přesvědčit koho k čemuI had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.
 6. have sb by sth držet koho za co aby ho přinutil k něčemuLarry had him by the throat.Larry ho držel za krk.
 7. have a babymít/porodit dítěbe having a babyčekat dítě
 8. not have sth nedovolit, nestrpět coThey wouldn't have it.Oni by to nestrpěli.
 9. s podst. jménem vyjadřuje jednorázový dějsth dát si co jídlo, sprchu ap.I will have ...Dám si ...We had an ice cream.Dali jsme si zmrzlinu.He's had a shock.Utrpěl šok.have a bathvykoupat sehave a look at sthpodívat se na cohave a shaveoholit sehave a smokezakouřit sihave funbavit se, užít si toI feel like having a swim.Zaplaval bych si.
 10. have to muset, být nutnýWe'll have to find him.Budeme ho muset najít.You didn't have to do it yourself.Nemusel jsi to dělat sám.
 11. have to určitě, jistě musí to tak být

Slovesopt&pp had

 1. ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předpřítomný časWe have already done it.Už jsme to udělali.He hasn't come yet.Ještě nepřišel.Have you been to London?Už jsi byl v Londýně?
 2. had ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předminulý časWe had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...
 3. užívá se v tázacích dovětcích typu že ano, že ne v předpřítomném časeHe has broken it, hasn't he?On to rozbil, že?You haven't sent her away, have you?Neposlali jste ji pryč, že ne?
 4. having ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předcházející dějHaving been told it...Poté, co mi to řekli...Having examined the patient...Poté, co prohlédl pacienta...

Vyskytuje se v

ball: be having a ballvýborně se bavit, užívat si (to)

bearing: have a bearing on sthmít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čím

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

bee: have a bee in one's bonnetmít brouka v hlavě, být posedlý myšlenkou

been: sb has been to sthkdo už byl(a) kde

best: had bestnejlepší by bylo, kdyby ..., nejlepší bude, když ..., nejraději ... doporučení

better: (had) betterraději by(s)/bychom upozornění ap.

bubble: the bubble has burstbublina splaskla

business: have no business to do sthnemít co/právo dělat co

butterfly: have butterflies (in one's stomach)být nervózní, mít trému, třást se z nervozity či vzrušení

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá

can: (have to) carry the canschytat to, odnést (si) to, nést následky čeho

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

clay: have feet of claystát na hliněných nohách

cloud: have one's head in the cloudsmít hlavu v oblacích, být romantický snílek

clue: not to have a cluenemít ponětí/tušení

come: have it coming to onezasloužit si, koledovat si o co trest ap.

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze

command: have sth at one's command(plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici co

common: have sth in commonmít co společného

could: could havevyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosti

courage: have the courage of one's convictionsjednat podle svého přesvědčení

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.

do: have sth to do with sb/sthmít co společného s kým/čím

enough: have had enoughmít už (toho) dost, stačit (to), dojít trpělivost komu

equal: have no equalnemít konkurenci, být nejlepší

face: have a long facemít protažený obličej, vypadat nešťastně

fill: have had one's fill of sthmít už dost čeho, užít si dosyta čeho zklamání ap.

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

go: have a go at sbpustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někoho

going: have a lot going for onemít výhody v mnoha směrech kdo

gold: have a heart of goldmít zlaté srdce, být dobrák od kosti

got: have got tomuset hl. být nucen vnějšími okolnostmi

grace: have the (good) grace to do sthmít dost slušnosti na co

had: have been hadnaletět, nechat se napálit

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

have: have sth to domít povinnost, práci, muset udělat něco

have against: have sth againststh/sb mít co proti komu/čemu

have out: have sth outnechat si vytrhnout co zub ap., nechat si vyoperovat, mít vyoperované slepé střevo

head: have got sth into one's headkonečně pochopit kdo co

heart: have sth at heartležet co na srdci komu

hesitation: have no hesitation in doing sthneváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat co

idea: have no ideanemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit co

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

made: have (got) it madebýt za vodou uspět ap.

may: may havemožná o minulosti

might: might havevyjadřuje pravděpodobný minulý děj

mind: have a mind to do sthmít v úmyslu, zamýšlet (udělat) co

moan: have a moanpostěžovat si, zareptat si

moment: have one's momentsmít světlé chvilky být výjimečně lepší než obvykle

money: have money to burnnevědět, co s penězi, mít peněz na rozdávání být velice bohatý

must: must havemusel(a), museli, muselo se určitě stát

need: sb need not have done sth, sb didn't need to do sthkdo nemusel udělat co ale udělal

nerve: have a nerve to do sthmít tu drzost udělat co

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

none: have/be having none of sthodmítat, nestrpět co, nechtít ani slyšet o čem

nose: have a (good) nose for sthmít čich na co

objection: have no objection to sthnic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemu

only: you only have to do sthstačí (jen) udělat co

ought: ought to haveměl(a), měli něco učinit

against: have sth against sb/sthmít co proti komu/čemu

pair: have a safe pair of handsbýt spolehlivý

pick: have one's pick of sthmoci si vybírat z čeho

priority: take/have priority over sb/sthmít přednost před kým/čím

ready: have sth at the readymít co připravené kdykoli k použití

say: have one's saydostat slovo, (moci) vyjádřit svůj názor, vyjádřit se v diskusi ap.

sex: have sex with sbmít (pohlavní) styk, souložit s kým

should: should havevyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulosti

show: have sth to show for sthmoci se čím pochlubit

bokovka: have a bit on the side, have someone on the sidemít bokovku být nevěrný

aby: He has enough money to buy it.Má dost peněz, aby to mohl koupit.

averze: have an aversion to sb/sth, feel distaste for sb/sthmít averzi ke komu/čemu

báječně: We had a great time.Báječně jsme se bavili.

banka: have an account with a bankmít účet u banky

bavit: I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.Už mě to nebaví.

benzin: We have run out of fuel.Došel nám benzín.

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

bezvadně: We had a great time.Měli jsme se bezvadně.

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

account: have an account with a bankmít účet v bance

acquaintance: have an acquaintance with sbznát koho

admiration: have great admiration for sbvelmi koho obdivovat

affiliation: have an affiliation with/to sthmít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.

animus: have an animus against sbbýt nevraživý vůči komu, nevražit na koho

appeal: have a popular appeallíbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvy

argument: have an argument(po)hádat se

arm: have sth under one's armmít co pod paží

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

barbecue: have a barbecue(u)dělat grilovačku

beneficial: have a beneficial effect on sthmít příznivý vliv na co

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

bleeding: have a bleeding nosekrvácet z nosu

blow-out: have a blow-outpíchnout kolo

blow-up: have a blow-uppohádat se, porafat se, chytnout se

bowel: have a bowel movementjít na stolici

brain: have brains/a good brainbýt chytrý/nabitý/inteligentní

brainwave: have a brainwavedostat nápad

brawn: have plenty of brawnmít pořádné svaly

breakfast: have breakfastsnídat, nasnídat se

brush: have a brush with sbpohádat se, rafnout se, vjet si do vlasů s kým

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

bump: have a bumpmít drobnou nehodu havárku, ťuknout auto

chat: have a chat with sbpopovídat si, pokecat si s kým

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

conscience: have pangs/pricks of consciencemít výčitky/hryzení svědomí

contempt: have contempt for sth/sbopovrhovat čím/kým

control: have control of sb/sthovládat koho/co

conversation: have a conversation about sthpromluvit si, pohovořit si o čem

cough: have a bad coughmít silný kašel

crack: hovor. have a crack at sthzkusit, prubnout co

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

deal: have a bad dealmít těžký úděl

desire: have no desire to do sthnetoužit dělat co

dinner: have dinnernavečeřet se po práci ap.

doze: have a dozezdřímnout si, schrupnout si, dáchnout si

entrée: have an entrée (in)to sthmít přístup kam

expense: have fun at sb's expensebavit se na čí účet

faculty: have a faculty for doing sthumět dobře co, mít vlohy pro co

faith: have faith in sb/sthmít důvěru v koho/co

fancy: have a fancy for sthmít chuť na co

fling: have a fling with sbužít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostně

following: have the following windmít vítr v zádech

foreknowledge: have foreknowledge of sthpředem/dopředu vědět o čem

friendship: have sb's friendshippřátelit se s kým

fuck: vulg. have a fuckzašoustat si

fun: have funbavit se

glory: have one's moment of gloryzažít svůj okamžik slávy

grasp: have a good grasp of sthdobře ovládat co/rozumět čemu

grievance: have a grievance against sb/sthcítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/co

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlé

gut: have the guts to do sthmít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat co

hankering: have a hankering for sthtoužit, prahnout po čem

harmful: have a harmful influence on sb/sthmít neblahý vliv na koho/co

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

hide: have nothing to hidenemít co skrývat

history: have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co

horror: have a horror of sthmít hrůzu, mít velký strach z čeho

bavit se: Have fun!, Enjoy yourselves!Dobře se bavte!