Hlavní obsah

may [meɪ]

Slovesopt might

  1. možná, asi, snad do budoucnaWe may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.It may not be such a good idea.Možná to není až tak dobrý nápad.He may well be involved in it.Mohl by v tom být klidně zapletený.
  2. vyjadřuje pravdivost či možnost za určitých podmínekmociThe disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.may notnemuset nebýt nutně takový
  3. may have možná o minulostiThey may have been tired.Možná, že byli unavení.
  4. may ... but možná že co, aleExercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...
  5. dát se, být možnýIt may be prevented.Lze tomu předcházet.
  6. smět, moci mít povoleno, podle zákona ap.You may leave.Můžete odejít.may notnesmět mít zakázáno
  7. užívá se u zdvořilé žádostiMay we come in?Smíme vstoupit?If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.
  8. form., nechť, kéžLong may it continue.Ať to trvá dlouho.

Vyskytuje se v

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně

might: might havevyjadřuje pravděpodobný minulý děj

might: might havevyjadřuje možnost, která se neuskutečnila

might: might ... butmožná že co, ale

might: might havemohl měl, ale neučinil

might: with all one's mightvší silou, ze všech sil

well: as well sb mighta jak by taky ne, jak se dá čekat

well: sth might as well be sthco stejně tak by mohlo být co je to stejně možné

well: sb might as well do sthkdo může klidně udělat co i když se mu moc nechce

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

beginning: at the beginning of Mayna začátku května

dance: May I have this dance?Smím prosit?

guess: I might have guessed.To mě mohlo napadnout.

interest: It may be of interest to you.Mohlo by vás to zajímat.

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

might: He might appear in a magazine.Mohl by se objevit v časopise.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

the: the fifth of Maypátého května

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

well: They might as well be robbers.Stejně tak to mohli být lupiči.

buď: buď jak buďin any event, come what may

máj: První májMay Day

May: Mayovéthe Maya(s)

síla: vší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší silouwith all one's might

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

: Ať žije král!Long (may) live the king!

by: Mohl by...He could..., potenciálně He might...

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dovolení: S dovolením!Excuse me!, smím May I?

dovolit: Dovolíte?May I?, Excuse me!

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

moct: Mohu otevřít okno?May I open the window?

moct: To by mohla být pravda.It might be true.

moct: Může mu být tak patnáct.He may be fifteen or so.

moct: Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

možná: Možná se zítra vrátím.I may be back tomorrow.

možná: Možná bychom mohli ...We might ...

nabídnout: Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?

plést se: Možná se pletu.I may be wrong.

položit: Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

prosit: Smím prosit?May I have this dance?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

působit: Mohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

smět: Smím jít?May I go?

smět: Smím prosit?May I have this dance?

třeba: Mohli bychom třeba zajít ...We might go to ...

vnímat: Mohli by to vnímat jako urážku.They might perceive it as an insult.

vpředu: Můžu sedět vepředu?May I sit at/in the front?

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might