Hlavní obsah

may [meɪ]

Slovesopt might

  1. možná, asi, snad do budoucnaWe may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.
  2. vyjadřuje pravdivost či možnost za určitých podmínekmociThe disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.may notnemuset nebýt nutně takový
  3. may have možná o minulostiThey may have been tired.Možná, že byli unavení.
  4. may ... but možná že co, aleExercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...
  5. dát se, být možnýIt may be prevented.Lze tomu předcházet.
  6. smět, moci mít povoleno, podle zákona ap.You may leave.Můžete odejít.may notnesmět mít zakázáno
  7. užívá se u zdvořilé žádostiMay we come in?Smíme vstoupit?If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.
  8. form., nechť, kéžLong may it continue.Ať to trvá dlouho.

Vyskytuje se v

buď: in any event, come what maybuď jak buď

máj: May DayPrvní máj

průvod: May Day paradeprvomájový průvod

síla: with all one's mightvší silou, ze všech sil zabrat ap.

všechen, všechna, všechno: with all one's mightze všech sil, vší silou

: Whatever happens, Come what may ...Ať se stane cokoli ...

by: He could..., potenciálně He might...Mohl by...

být: Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.Buď jak buď.

cokoli: Whatever you may think ...Ať už si myslíte cokoli ...

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

dovolení: Excuse me!, smím May I?S dovolením!

dovolit: May I?, Excuse me!Dovolíte?

hodit se: It may come in handy.To se může hodit.

moct: May I open the window?Mohu otevřít okno?

možná: I may be back tomorrow.Možná se zítra vrátím.

nabídnout: Can/May I offer you ...?Mohu vám nabídnout ...?

plést se: I may be wrong.Možná se pletu.

položit: May I ask you a question?Mohu vám položit otázku?

požádat: May I ask you for something?, Will you do me a favour?Mohu vás o něco požádat?

prosit: May I have this dance?Smím prosit?

přisednout: May I join you?, Do you mind if I sit here?Mohu si přisednout?

působit: It might have a negative effect.Mohlo by to působit negativně.

smělý: If I may dare ask ...Že jsem tak smělý ...

smět: May I go?Smím jít?

třeba: We might go to ...Mohli bychom třeba zajít ...

vnímat: They might perceive it as an insult.Mohli by to vnímat jako urážku.

vpředu: May I sit at/in the front?Můžu sedět vepředu?

všichni, všechny, všechna: do one's best, do sth with all one's mightsnažit se ze všech sil

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

may: may notnemuset nebýt nutně takový

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

beginning: at the beginning of Mayna začátku května

dance: May I have this dance?Smím prosit?

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

the: the fifth of Maypátého května

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

well: They might as well be robbers.Stejně tak to mohli být lupiči.

May: Mayovéthe Maya(s)

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně