Hlavní obsah

may [meɪ]

Slovesopt might

  1. možná, asi, snad do budoucnaWe may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.It may not be such a good idea.Možná to není až tak dobrý nápad.He may well be involved in it.Mohl by v tom být klidně zapletený.
  2. vyjadřuje pravdivost či možnost za určitých podmínekmociThe disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.may notnemuset nebýt nutně takový
  3. may have možná o minulostiThey may have been tired.Možná, že byli unavení.
  4. may ... but možná že co, aleExercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...
  5. dát se, být možnýIt may be prevented.Lze tomu předcházet.
  6. smět, moci mít povoleno, podle zákona ap.You may leave.Můžete odejít.may notnesmět mít zakázáno
  7. užívá se u zdvořilé žádostiMay we come in?Smíme vstoupit?If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.
  8. form., nechť, kéžLong may it continue.Ať to trvá dlouho.

Vyskytuje se v

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně

might: might havevyjadřuje pravděpodobný minulý děj

might: might havevyjadřuje možnost, která se neuskutečnila

might: might ... butmožná že co, ale

might: might havemohl měl, ale neučinil

might: with all one's mightvší silou, ze všech sil

well: as well sb mighta jak by taky ne, jak se dá čekat

well: sth might as well be sthco stejně tak by mohlo být co je to stejně možné

well: sb might as well do sthkdo může klidně udělat co i když se mu moc nechce

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

beginning: at the beginning of Mayna začátku května

dance: May I have this dance?Smím prosit?

guess: I might have guessed.To mě mohlo napadnout.

interest: It may be of interest to you.Mohlo by vás to zajímat.

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

might: He might appear in a magazine.Mohl by se objevit v časopise.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

the: the fifth of Maypátého května

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

well: They might as well be robbers.Stejně tak to mohli být lupiči.