Hlavní obsah

interest [ˈɪntrɪst or -tərəst or -tərɪst]

Podstatné jméno

  1. in sth zájem o cofeel interest in sthzajímat se o cotake an interest in sb/sthzajímat se o koho/coshow interest in sthprojevit zájem o cobe of no interest to sbvůbec nezajímat co koho
  2. interests zájmy, záliby
  3. public interestveřejný zájem
  4. interests zájmové skupiny
  5. in sth (majetkový) podíl, (kapitálová) účast, zainteresovanost na čem obchodní
  6. ekon.úrokekon. (real) interest rate(reálná) úroková míraekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrokekon. bearing no interestneúročený vklad ap.

Vyskytuje se v

interest: interestszájmy, záliby

accrual: ekon. accrual of interestpřipisování úroků, nabíhání úroků

accrued: interest accruedpřipsaný/naběhlý úrok

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

compound: ekon. compound interestsložený úrok, úrok z úroku

congruent: congruent interestsslučitelné zájmy

interested: be interested in sthzajímat se, mít zájem o co

nominal: ekon. nominal interestnominální úrok

place: place of interestpamětihodnost, turistická zajímavost

prurient: prurient interestzvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.

rate: ekon. interest rateúroková míra

senior: senior interestpřednostní nárok

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

excite: excite sb's interestvzbudit čí zájem

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat

majetkový: property/ownership interestmajetková účast

míra: interest rateekon. úroková míra

nátlakový: pressure group, AmE public-interest group, AmE advocacy group, lobbistická lobby groupnátlaková skupina politická ap.

sazba: interest rateekon. úroková sazba

sdružení: interest associationzájmové sdružení

sféra: sphere of interest/influencesféra zájmu/vlivu

střet: conflict of interestsstřet zájmů u osob ve veřejné funkci

účast: ownership interestekon. majetková účast

úrokový: interest rate, rate of interest, diskontní bank rateúroková sazba/míra

zájem: be interested in sb/sthmít zájem o koho/co zajímat se

zájemce: those interested in sthzájemci o co

zajímat: sb is interested in sth, sth interests sbkoho zajímá co

zajímavost: place of interest, sight, tourist attractionturistická zajímavost

zájmový: interest groupszájmové skupiny

pěstovat: foster an interest in sthpěstovat zájem o co

projevit: He showed no interest.Neprojevil žádný zájem.

připsat: The interest has been credited to the account.Úrok byl připsán (na účet).

samotný: I myself am interested in it.Mne samotného to zajímá.

společný: have common interestsmít společné zájmy

tebe, tě: Are you not interested in it?Tebe to nezajímá?

velký: great acclaim/interest/angervelký ohlas/zájem/vztek

zajímat se: What are you interested in?O co se zajímáš/zajímáte?

zaujmout: What I found interesting ...Co mě zaujalo ...

chtít: I want you to stay here.Chci, abys zůstal tady.

kam: I go wherever I want.Chodím si, kam chci.

omluvit se: I want to apologize for today.Chci se za dnešek omluvit.

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.