Hlavní obsah

attention [əˈtenʃən]

Podstatné jméno

  1. pozornostturn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na coMay I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komuattention spanmaximální délka soustředění/udržení pozornosti při výuce ap.
  2. péče odborná ap.

Vyskytuje se v

draw: draw sb's attention to sthupozornit koho na co, obrátit čí pozornost k čemu

hold: hold sb's attentionudržet (si) čí pozornost

call: call attention to sthupozornit na co

claim: claim sb's attentionžádat si čí pozornost

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

divert: divert sb's attention from sthodvést/odvrátit čí pozornost od čeho

fix: fix one's attention on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

garner: garner the attention of sbupoutat čí pozornost

grab: grab sb's attentionzískat čí pozornost

pay: pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemu

rapt: with rapt attentionuchváceně, fascinovaně naslouchat ap.

rivet: rivet sb's attentionupoutat čí pozornost

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu

dávat: věnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sthdávat pozor na co

odpoutat: divert/distract sb's attentionodpoutat čí pozornost

poutat: attract sb's attentionpoutat čí pozornost

pozor: pay attentiondávat pozor při výuce ap.

pozornost: pay attention to sth, zaměřit se focus on sthvěnovat pozornost čemu

rozptýlit: distract sb, divert sb's attentionrozptýlit čí pozornost

soustředit: focus one's attention on sthsoustředit (svou) pozornost na co

upoutat: capture/catch/grab/attract sb's attentionupoutat čí pozornost

věnovat: pay attention to sth, být opatrný pay heed to sthvěnovat pozornost čemu

obrátit: turn one's attention to sb/sthobrátit svoji pozornost na koho/co

odvést: It took my attention away/distracted me.Odvedlo to moji pozornost.

přitahovat: attract sb's attentionpřitahovat čím pozornost

udržet: hold sb's attentionudržet čí pozornost

všímat si: Pay no attention to it.Nevšímej si toho.

vyhledat: Seek medical attention.Vyhledejte lékaře.

zaměřit: turn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

zaregistrovat: It came to my attention that...Zaregistroval jsem, že...

attention: Attention!Pozor!