Hlavní obsah

pay [peɪ]

Slovesopt&pp paid

  1. for sth to sb (za)platit za co komu, splatit, vyrovnat coget paiddostat zaplacenopay by instalmentsplatit ve splátkáchpay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje
  2. be paid být placen, dostávat mzdu
  3. sth vynášet, (vy)nést kolik činnost
  4. ekon. pay sth into accountuložit co na účetekon. pay inekon. vložit/složit (částku) na účet, ukládat/přispívat do fondu, na účet ap.
  5. vyplatit se, vyplácet se určité jednáníNegligence doesn't pay.Nedbalost se nevyplácí.
  6. for sth doplatit, doplácet na co
  7. pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemupay a visit to sb, pay sb a visitnavštívit kohopay one's last respectsrozloučit se se zesnulýmpay sb a complimentpolichotit, zalichotit, složit poklonu komu

Podstatné jméno

  • plat, výplatanet payčistý platpay BrE packet/AmE envelopevýplata, výplatní sáček/obálka hl. s týdenní mzdoupay risezvýšení platusick paynemocenské dávky, nemocenská

Přídavné jméno

  • placený za poplatek ap.pay televisionplacené televizní kanály, rozšířená programová nabídka

Vyskytuje se v

dearly: pay dearly for sthdraze zaplatit za co

dividend: pay dividendsnést dividendy, přen. vyplatit se, (při)nést ovoce úsilí ap.

heed: take heed of sth, pay heed to sthvěnovat pozornost čemu, všímat si čeho

hell: there'll be hell to paybude zle, to bude oheň na střeše

nose: pay through the nose for sthvypláznout balík, platit jak mourovatý za co

pay: be paidbýt placen, dostávat mzdu

pay back: pay sb backfor sth oplatit komu co odplatou

respect: pay one's respects to sbpoctít koho svou návštěvou, navštívit koho jako projev zdvořilosti

rise: (pay) risezvýšení platu

scale: pay scalemzdový sazebník, platová stupnice

severance: severance payodstupné, odchodné při skončení pracovního poměru

ability: ekon. ability to pay/workplatební/pracovní schopnost

award: pay award for sbrůst mezd koho jisté skupině

base: ekon. base payzákladní plat

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

call: pay a call on sbnavštívit

carriage: carriage paidvyplaceně, dopravné placeno

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

compliment: pay compliments to sbskládat komplimenty komu

equal: equal payrovnocenný plat

extra: extra pay(mzdový) příplatek

failure: failure to paynezaplacení (včas)

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

hazard: AmE hazard payrizikový příplatek, příplatek za riziko

highly: highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platem

homage: pay homage to sbvzdát hold/poctu komu

packet: pay packetvýplata, finanční ohodnocení pracovní

performance: performance(-related) payplat dle/odvozený od výkonu

phone: pay phonetelefonní automat

self: pay selfvýplata výstavci na šeku

tax: pay-roll taxdaň ze mzdy

tribute: pay tribute to sbvzdát hold, vyjádřit poklonu komu

unable: ekon. unable to payplatby neschopný

cash: Are you going to pay cash?Budete platit hotově?

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělat

visit: pay sb a visitnavštívit koho

čest: pay tribute, render homage to sbvzdát čest komu

čistý: take-home payčistý plat

dávat: věnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sthdávat pozor na co

hold: pay tribute to sbvzdát hold komu

hotovost: pay (in) cashplatit v hotovosti

nadstandardní: pay bed, BrE amenity bedmed. nadstandardní lůžko

námezdní: wage worker/labourer, paid workernámezdní dělník

naturálie: pay in kindplatit v naturáliích

návštěva: pay sb a visit, go to see sbjít na návštěvu ke komu

nemocenský: sick(ness) benefit, od zaměstnavatele sick paynemocenské dávky

placený: badly/poorly paid, nespravedlivě underpaidšpatně placený

plat: pay rise/AmE raise, increase in salaryzvýšení platu

platit: pay (in) cashplatit hotově

pocta: pay tribute/homage/honour to sbvzdát poctu komu

povinnost: fulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's dutiessplnit svoji povinnost

pozor: pay attentiondávat pozor při výuce ap.

pozornost: pay attention to sth, zaměřit se focus on sthvěnovat pozornost čemu

převod: pay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transferplatit (bankovním) převodem

splatit: pay off/redeem a mortgagesplatit hypotéku

telefonní: payphone, na kartu cardphone, AmE, CanE pay-stationtelefonní automat

věnovat: pay attention to sth, být opatrný pay heed to sth, take heed of sth, všímat si take notice of sthvěnovat pozornost čemu

vrátit: repay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for likevrátit to komu oplatit službu

výplatní: pay BrE packet/AmE envelopevýplatní sáček

vyřídit: přen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sbvyřídit si účty s kým

záloha: make/put down/pay a deposit on sthsložit zálohu na co

zaplatit: pay dearly for sthdraze zaplatit za co

zvýšení: pay rise/AmE raisezvýšení platu

zvýšit: give sb a (pay) rise/AmE raisezvýšit mzdu komu

karta: pay by (credit) card(za)platit kartou

od, ode: paid by the hourplacený od hodiny

pokladna: pay at the cash deskplatí se u pokladny

prý: He claims to have paid for it.Prý to už zaplatil. jak tvrdí

předem: pay in advance(za)platit předem

všímat si: Pay no attention to it.Nevšímej si toho.

výdělek: average payprůměrný výdělek

výplata: payday/pay dayden výplaty

vyplatit: pay a wage to sbvyplatit komu mzdu

vyplatit se: It will surely pay.To se určitě vyplatí.

vzdát: pay tribute to sb, chválou praise sbvzdát úctu komu

attention: pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemu, dávat pozor na co, všímat si koho/čeho

mourovatý: pay through the nosehovor. platit jako mourovatý

nést: i práce bear fruit, fructify, přen. pay dividendsnést ovoce

zpívat: He who pays the piper calls the tune.Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.