Hlavní obsah

pay [peɪ]

Slovesopt&pp paid

  1. for sth to sb (za)platit za co komu, splatit, vyrovnat coget paiddostat zaplacenopay by instalmentsplatit ve splátkáchpay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje
  2. be paid být placen, dostávat mzdu
  3. sth vynášet, (vy)nést kolik činnost
  4. ekon. pay sth into accountuložit co na účetekon. pay inekon. vložit/složit (částku) na účet
  5. vyplatit se, vyplácet se určité jednáníNegligence doesn't pay.Nedbalost se nevyplácí.
  6. for sth doplatit, doplácet na co
  7. pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemupay a visit to sb, pay sb a visitnavštívit kohopay one's last respectsrozloučit se se zesnulýmpay sb a complimentpolichotit, zalichotit, složit poklonu komu

Podstatné jméno

  • plat, výplatanet payčistý platpay BrE packet/AmE envelopevýplata, výplatní sáček/obálka hl. s týdenní mzdoupay risezvýšení platusick paynemocenské dávky, nemocenskáholiday(s) with payplacená dovolená

Přídavné jméno

  • placený za poplatek ap.pay televisionplacené televizní kanály, rozšířená programová nabídka

Vyskytuje se v

attention: pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemu, dávat pozor na co, všímat si koho/čeho

dearly: pay dearly for sthdraze zaplatit za co

dividend: pay dividendsnést dividendy, přen. vyplatit se, (při)nést ovoce úsilí ap.

heed: take heed of sth, pay heed to sthvěnovat pozornost čemu, všímat si čeho

hell: there'll be hell to paybude zle, to bude oheň na střeše

nose: pay through the nose for sthvypláznout balík, platit jak mourovatý za co

pay back: pay sb backfor sth oplatit komu co odplatou

respect: pay one's respects to sbpoctít koho svou návštěvou, navštívit koho jako projev zdvořilosti

respect: pay one's last respects to sbvzdát poslední poctu komu, rozloučit se s kým se zemřelým člověkem

rise: (pay) risezvýšení platu

scale: pay scalemzdový sazebník, platová stupnice

severance: severance payodstupné, odchodné při skončení pracovního poměru

ability: ekon. ability to pay/workplatební/pracovní schopnost

award: pay award for sbrůst mezd koho jisté skupině

base: ekon. base payzákladní plat

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

call: pay a call on sbnavštívit

carriage: carriage paidvyplaceně, dopravné placeno

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

compliment: pay compliments to sbskládat komplimenty komu

equal: equal payrovnocenný plat

extra: extra pay(mzdový) příplatek

failure: failure to paynezaplacení (včas)

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

fee-paying: fee-paying studentsstudenti samoplátci

hazard: AmE hazard payrizikový příplatek, příplatek za riziko

highly: highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platem

homage: pay homage to sbvzdát hold/poctu komu

packet: pay packetvýplata, finanční ohodnocení pracovní

pay day: on a pay dayo výplatě, v den výplaty

performance: performance(-related) payplat dle/odvozený od výkonu

phone: pay phonetelefonní automat

self: pay selfvýplata výstavci na šeku

tax: pay-roll taxdaň ze mzdy

tribute: pay tribute to sbvzdát hold, vyjádřit poklonu komu

unable: ekon. unable to payplatby neschopný

attention: pay no attention to sthnevěnovat žádnou pozornost čemu

cash: Are you going to pay cash?Budete platit hotově?

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu

visit: pay sb a visitnavštívit koho

čest: vzdát čest komupay tribute, render homage to sb

čistý: čistý plattake-home pay

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

hold: vzdát hold komupay tribute to sb

hotovost: platit v hotovostipay (in) cash

nadstandardní: med. nadstandardní lůžkopay bed, BrE amenity bed

námezdní: námezdní dělníkwage worker/labourer, paid worker

naturálie: platit v naturáliíchpay in kind

návštěva: jít na návštěvu ke komupay sb a visit, go to see sb

nemocenský: nemocenské dávkysick(ness) benefit, od zaměstnavatele sick pay

placený: špatně placenýbadly/poorly paid, nespravedlivě underpaid

plat: zvýšení platupay rise/AmE raise, increase in salary

plat: čistý plattake-home pay, net salary

platit: platit hotověpay (in) cash

platit: platit šekempay by cheque

pocta: vzdát poctu komupay tribute/homage/honour to sb

povinnost: splnit svoji povinnostfulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's duties

pozor: dávat pozor při výuce ap.pay attention

pozornost: věnovat pozornost čemupay attention to sth, zaměřit se focus on sth

převod: platit (bankovním) převodempay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transfer

splatit: splatit hypotékupay off/redeem a mortgage

věnovat: věnovat pozornost čemupay attention to sth, být opatrný pay heed to sth

vrátit: vrátit to komu oplatit služburepay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb

výplatní: výplatní sáčekpay BrE packet/AmE envelope

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

záloha: složit zálohu na comake/put down/pay a deposit on sth

zálohově: platit co zálohověpay sth on account, předem pay sth in advance

zaplatit: draze zaplatit za copay dearly for sth

zvýšení: zvýšení platupay rise/AmE raise

zvýšit: zvýšit mzdu komugive sb a (pay) rise/AmE raise

karta: (za)platit kartoupay by (credit) card

od, ode: placený od hodinypaid by the hour

pokladna: platí se u pokladnypay at the cash desk

prý: Prý to už zaplatil. jak tvrdíHe claims to have paid for it.

předem: (za)platit předempay in advance

předem: (za)placený předemprepaid, paid in advance

všímat si: Nevšímej si toho.Pay no attention to it.

výdělek: průměrný výdělekaverage pay

výplata: den výplatypayday/pay day

vyplatit: vyplatit komu mzdupay a wage to sb

vyplatit se: To se určitě vyplatí.It will surely pay.

vzdát: vzdát úctu komupay tribute to sb

zaplatit: Zaplatil (to) za mě.He paid for me.

zaplatit: Nedostali zaplaceno.They didn't get paid.

mourovatý: hovor. platit jako mourovatýpay through the nose

nést: nést ovocei práce bear fruit, fructify, přen. pay dividends

zpívat: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.He who pays the piper calls the tune.