Hlavní obsah

hold

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

činit: činit koho zodpovědným za cohold sb responsible for sth

dech: zadržet dechhold one's breath

držet: držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage

držet: držet na silnici autohold the road

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

loupežný: loupežné přepadení banky ap.hold-up, robbery with violence, na ulici mugging

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

nést: nést odpovědnost za cohold/bear (the) responsibility for sth

odpovědný: činit koho odpovědnýmhold sb responsible

oslava: (us)pořádat oslavuhold a celebration, give a party

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere

porada: uspořádat poraduhold a meeting

propouštět: nepropouštět codovnitř keep/block out, ven hold sth

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

ruční: ruční kamera/vysavačhand-held camera/vacuum cleaner

schůze: pořádat schůzihold a meeting

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

vést: vést rozhovorhold a conversation

vlastnit: práv. absolutně vlastnithold in fee

všeobecně: všeobecně rozšířený názorpopularly held belief

zadržet: zadržet dechhold one's breath

zastávat: zastávat funkci kohohold the post of sb, serve as sth

zatajit: zatajit dech nad čímhold one's breath at sth

zavazadlový: zavazadlový prostorluggage compartment, kufr auta též BrE boot, AmE trunk, na lodi,v letadle hold

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

zodpovědný: činit koho zodpovědným za cohold sb responsible for sth

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms

kapacita: Nádrž má kapacitu ...The tank can hold ...

mlčet: Mlč(te)!Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!

mlít se: Nemel se.Hold still.

napřáhnout: Napřáhni ruku.Hold out your hand.

nastavit: nastavit rukuhold out one's hand

názor: Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...

pevně: Drž mě pevně.Hold me tight.

pevně: Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.

počkat: Počkejte chvilku!Wait a minute!, Hold on!

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

podržet: Podržíte mi to?Will you hold it for me?

pokládat: Nepokládejte! při telefonováníHang on!, Hold the line!

přenosný: přenosná kamera ručníhand-held camera

referendum: (us)pořádat referendum o čemhold a referendum on sth

střílet: Nestřílejte!Don't shoot!, voj. Hold your fire!

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot

trvat: Nabídka trvá.The offer stands/holds (good).

udržet: Už to neudržím.I can't hold it any longer.

udržet: udržet čí pozornosthold sb's attention

úřad: zastávat úřad kohohold the position of sb

vejít se: Do láhve se vejde pět litrů.The bottle can hold five litres.

vydržet: Vydrž(te)!Hold/Hang on!, nevzdávej to ap. Keep at it!

výkupné: žádat výkupné za kohohold sb (to) ransom/AmE též for ransom

za: držet se za rucehold hands, go hand in hand

zábradlí: držet se zábradlíhold onto the handrail

zadržet: zadržet slzyhold back one's tears

zachovat: zachovat klidkeep/stay calm, hold/keep one's nerve

zastávat: Zastávám názor, že ...I hold the view/advocate that ...

zaujímat: zaujímat důležitou pozicioccupy/hold an important position

zavěšovat: Nezavěšuj(te)!Don't hang up!, Hold the line!

zdržet se: Zdržel jsem se v práci.I got held up at work.

jazyk: držet jazyk za zubyhold one's tongue

kasa: držet kasuhold/control the purse strings

položit: položit komu nůž na krk výhrůžkami nutithold/put a gun to sb's head

zhurta: Ne tak zhurta!Hold your horses!, zlehka, pomalu Easy!

accountable: hold sb accountable for sthhnát koho k zodpovědnosti za co

captive: hold sb captivedržet koho v zajetí

captivity: held/kept in captivitydržený v zajetí

common: hold sth in common with sbmít co ve společném vlastnictví s kým, sdílet co majetek

course: hold one's courseudržovat kurz

escrow: hold sth in escrowmít co ve svěřenectví/v úschově

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

fee: hold in feeabsolutně vlastnit

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

hand: hold sth in one's handdržet co v ruce

head: hold one's head upchodit se vztyčenou hlavou hrdě ap.

held: held in place by sthupevněný, připevněný čím

ace: hold all the acesmít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfy

arm: (hold sth) at arm's length(držet co) v natažené ruce od těla

bay: keep/hold sth/sb at baydržet (si) co/koho od těla/v šachu/v bezpečné vzdálenosti/v patřičných mezích

breath: hold one's breathzadržet dech

contempt: hold sb/sth in contemptopovrhovat kým/čím

court: hold courtbýt středem pozornosti kde, přen. být králem čeho

fast: hold fast to sthtrvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čeho

fire: hold one's firenestřílet, zastavit palbu

fort: hold (down) the fort for sbzaskakovat za koho, dočasně to vést místo koho

hand: hold handsdržet se za ruce

hand: hold sb's handdržet palce, fandit komu, být s kým v těžké situaci