Hlavní obsah

hold

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

arm: hold sth at arm's lengthdržet co v natažené ruce od těla

breath: hold one's breathzadržet dech

contempt: hold sb/sth in contemptopovrhovat kým/čím

court: hold courtbýt středem pozornosti kde, přen. být králem čeho

fast: hold fast to sthtrvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čeho

fire: hold one's firenestřílet, zastavit palbu

fort: hold (down) the fort for sbzaskakovat za koho, dočasně to vést místo koho

hand: hold handsdržet se za ruce

hold: hold sb's attentionudržet (si) čí pozornost

hold against: hold sth againstsb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu co

hold back: hold sb/sth backzadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komu

hold down: hold sb downdržet zkrátka, omezovat koho, nedovolit rozlet komu

hold on, hold onto: hold onvydržet, držet (se) nepodlehnout

hold over: hold sth oversb zastrašovat koho čím, vyhrožovat komu čím

hostage: hold/take sb hostagedržet/vzít koho jako rukojmí

nerve: hold one's nervezachovat klid, neztratit hlavu

peace: hold one's peacezůstat zticha, nic neříct, mlčet ačkoliv by měl co říct

ransom: hold sb (to) ransompožadovat výkupné za koho, držet v zajetí koho pro výkupné

sway: hold sway over sthpanovat, vládnout kde, ovládat co mít rozhodující vliv

terror: hold no terrors for sbnenahánět strach komu

tongue: hold one's tonguemlčet, být zticha, držet jazyk za zuby

accountable: hold sb accountable for sthhnát koho k zodpovědnosti za co

captive: hold sb captivedržet koho v zajetí

captivity: held/kept in captivitydržený v zajetí

course: hold one's courseudržovat kurz

escrow: hold sth in escrowmít co ve svěřenectví/v úschově

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

fee: hold in feeabsolutně vlastnit

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

held: held in place by sthupevněný, připevněný čím

homage: vzdát hold/poctu komupay homage to sb

hope: hold out hope(stále ještě) doufat

liable: hold sb liable for sthčinit koho zodpovědným za co

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

point: hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit finance

reception: hold a receptionpořádat recepci

referendum: hold a referendum on sth(us)pořádat referendum o čem

regard: hold sb in high regardvelmi si považovat koho

responsible: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu

scorn: hold sb in scornopovrhovat kým

shipment: hold-up in the shipmentzdržení zásilky

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

together: hold togetherdržet při sobě

tribute: vzdát hold, vyjádřit poklonu komupay tribute to sb

wrestling: wrestling holdzápasnický chvat

line: Hold the line, please!Nezavěšujte, prosím!

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

catch: catch hold of sthchytit se čeho

činit: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co

dech: hold one's breathzadržet dech

držet: hold sb captive/hostagedržet koho v zajetí/jako rukojmí

držet se: hold (each other's) handsdržet se za ruce

hnát: call sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsiblehnát koho k zodpovědnosti za co

hold: vzdát hold komupay tribute to sb

jednání: hold talks, vyjednávat negotiatevést jednání

loupežný: hold-up, robbery with violence, na ulici mugging, ozbrojenými bandity, hl. v Indii dacoityloupežné přepadení banky ap.

mít: hold sth against sb, vinit blame sb for sthmít komu co za zlé

nechat: leave sth until later, put sth on holdnechat co na později

nést: hold/bear (the) responsibility for sthnést odpovědnost za co

odpovědný: hold sb responsiblečinit koho odpovědným

ace: hold all the acesmít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfy

oslava: hold a celebration, give a party(us)pořádat oslavu

pohromadě: hold together, hmota též cohere, be coherentdržet pohromadě

porada: hold a meetinguspořádat poradu

propouštět: dovnitř keep/block out, ven hold sthnepropouštět co

pusa: be quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tonguepřen. držet pusu mlčet

ruční: hand-held camera/vacuum cleanerruční kamera/vysavač

schůze: hold a meetingpořádat schůzi

sklapnout: Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!, Button it/your lip!, Hold your jaw!Sklapni!

stát: stand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's gunsstát si (pevně) za svým

vážit si: nemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for grantednevážit si koho/čeho

vést: hold a conversationvést rozhovor

vlastnit: hold in feepráv. absolutně vlastnit

všeobecně: popularly held beliefvšeobecně rozšířený názor

zadržet: hold one's breathzadržet dech

zastávat: hold the post of sb, serve as sthzastávat funkci koho

zatajit: hold one's breath at sthzatajit dech nad čím

zavazadlový: luggage compartment, kufr auta též BrE boot, AmE trunk, na lodi,v letadle holdzavazadlový prostor

zlé: hold sth against sb, vinit blame sb for sthmít komu co za zlé

zodpovědný: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co

huba: Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!Drž hubu!

chovat: hold/cradle sb in one's armschovat koho v náručí

kapacita: The tank can hold ...Nádrž má kapacitu ...

mlčet: Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!Mlč(te)!

mlít se: Hold still.Nemel se.

napřáhnout: Hold out your hand.Napřáhni ruku.

nastavit: hold out one's handnastavit ruku

názor: I hold the view/opinion that ...Jsem toho názoru, že ...

pevně: Hold me tight.Drž mě pevně.

počkat: Wait a minute!, Hold on!Počkejte chvilku!

podívat se: Check if it holds.Podívej se jestli to drží.

podržet: Will you hold it for me?Podržíte mi to?

pokládat: Hang on!, Hold the line!Nepokládejte! při telefonování

přenosný: hand-held camerapřenosná kamera ruční

střílet: Don't shoot!, voj. Hold your fire!Nestřílejte!

tajně: vote secretly, (hold a secret) ballottajně hlasovat

trvat: The offer stands/holds (good).Nabídka trvá.

udržet: I can't hold it any longer.Už to neudržím.

úřad: hold the position of sbzastávat úřad koho

vejít se: The bottle can hold five litres.Do láhve se vejde pět litrů.

vydržet: Hold/Hang on!Vydrž(te)!

výkupné: hold sb (to) ransom/AmE též for ransomžádat výkupné za koho

za: hold hands, go hand in handdržet se za ruce

zábradlí: hold onto the handraildržet se zábradlí

zachovat: keep/stay calm, hold/keep one's nervezachovat klid

zaujímat: occupy/hold an important positionzaujímat důležitou pozici

zavěšovat: Don't hang up!, Hold the line!Nezavěšuj(te)!

zdržet se: I got held up at work.Zdržel jsem se v práci.

jazyk: hold one's tonguedržet jazyk za zuby

kasa: hold/control the purse stringsdržet kasu

položit: hold/put a gun to sb's headpoložit komu nůž na krk výhrůžkami nutit

zhurta: Hold your horses!, zlehka, pomalu Easy!Ne tak zhurta!