Hlavní obsah

so [səʊ]

Příslovce

  1. odkazuje na předchozí výrokI think/hope so.Myslím/Doufám, že ano.I don't think so.Myslím, že ne.if sojestli ano, je-li tomu tak
  2. so do(es)/did sb kdo také, taky, stejně tak kladný dovětekShe laughed and so did he.Smála se a on také.
  3. tak tím způsobemHold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.be sobýt (tomu) tak, být ten případ jak bylo naznačeno dříve
  4. tak (tedy), takže uvození tématu
  5. tak, tolik zdůraznění
  6. so ... (that), so ... as to tak ... že, natolik/tak ... aby

Vyskytuje se v

how: Jak to?How come/so?

like: takto, takhle tímto způsobemlike this/that/so

long: Tak zatím., Tak ahoj., Měj se.So long

much: ani ne tak ... jako spíše, spíše ... nežnot so much ... as

often: jednou za čas, čas od času pravidelně, ale v delších intervalechevery so often

so: kdo také, taky, stejně tak kladný dovětekso do(es)/did sb

that: tak/tolik...žeso/such...that

there: a dost, a basta, a hotovo nezměním názorso there

very: velice, velmi, moc v odpovědivery much so

what: No a (co)?, A co má být?, (No) a co z toho?So what?, What of it?

all: tím spíš(e)all the more so

in: při tom, tím danou činnostíin doing so

say-so: s čím souhlasem, na čí příkazon sb's say-so

worse: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

afraid: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

do: Líbí se mi to. Mně také.I like it. So do I.

expect: Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázkuI expect so/not.

guess: Asi ano.I guess so.

hope: Doufám, že ano.I hope so.

imagine: Domnívám se, že ano.I imagine so.

inclined: Jestli máte chuťIf you are so inclined

kind: Buď tak hodný a ...Be so kind and ...

messy: Při grilování se nadělá hrozný binec.These barbecues are so messy.

must: Proč musíš dělat všechno tak pomalu.Why must you do everything so slow.

need: Nemuseli jsme utratit tolik peněz.We needn't have spent so much money.

noise: Nedělej takový rámus!Don't make so much noise!

relieved: To se mi ulevilo.I am so relieved.

say: Já bych neřekl.I wouldn't say so.

so-so: Večeře ušla.The dinner was so-so.

squeamish: Nebuď taková citlivka.Don't be so squeamish.

sure: Jak si můžeš být tak jistý?How can you be so sure?

think: To jsem si myslel.I thought so.

touchy: Nebuď taková citlivka.Don't be so touchy.

forth: a tak dáleand so forth

a: a tak dáleand so on, and so forth, zkr. etc.

: až dosudup to now, so far

dál: a tak dáleand so on, etcetera

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

no: No a (co)?So what?

proto: proto, abyin order to, so that, so as to

shledaná: na shledanougoodbye, hovor. bye, hovor. so long

spíš: tím spíšall the more so

tak: tak abyso that

účel: za účelem, abyin order to, so as to do sth, for the purpose of doing sth

zatím: hovor. Tak zatím. na shledanouSee you!, So long!, Bye for now.

zvaný: tak zvaný ...the so called ...

ano: Myslím, že ano.I think so.

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

domnívat se: Domnívám se, že tomu tak není.I don't think (it is) so.

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

dosud, doposud: Nikdo si dosud nestěžoval.Nobody has complained so far.

doufat: Doufám, že ano/ne.I hope so/not.

hodný: Byl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

laskavý: Buďte prosím tak laskavý a ...Please, be so kind as to ...

lépe: Tím líp!So much the better!, All the better!

měkký: Nebuď na ně tak měkký.Don't be so soft with them.

milý: To je od vás milé.It is so nice of you.

moct: Může mu být tak patnáct.He may be fifteen or so.

myslet: Myslím, že ano.I think/guess so.

myslet si: To jsem si myslel.I thought as much/so.

obávat se: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

far: dosud, zatím, do současné chvíleso far

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

říct: Neřekl bych.I wouldn't say so.

také: Mám hlad. – Já také.I'm hungry. – So am I.

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.He is silent so he agrees.

ujít: Jak se máš? – Ujde to.How are you? – Not so bad.

ulevit se: To se mi ulevilo!I am (so) relieved!, That's a load off my chest.

usuzovat: Z čeho tak usuzuješ?What makes you think so?

uveřejnit: Nebylo to dosud uveřejněno.It has not been published so far.

vězet: Kde vězíš?Where have you been?, What took you so long?

vždy: Vždy to tak bylo.It has always been so.

zdržet: Co tě tak zdrželo?What kept you so long?

zřejmě: Zřejmě ne.Probably not., I don't think so.

těžce: To těžko. zpochybněníI doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.

ustlat si: Jak si usteleš, tak si také lehneš.As you make your bed, so you must lie in it.