Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (oznámit) co say sth(sdělit) komu co tell sb sth, say sth to sbform. impart(pronést) utter(prohlásit) state, declare(udat konkrétní) name(vyslovit) pronounceŘekni mu, ať přestane.Tell him to stop.Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...Neřekl bych.I wouldn't say so.Těžko říct.It's hard to say.Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.Nemohu říci, že ...I can't say (that) ...Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?mírně řečenoto put it mildly
  2. řekněme (třeba) (let's) say
  3. Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?
  4. (myslet si o) co do koho think sth of sb, guess (that)
  5. (poručit) co komu tell sb to do sth
  6. (vyzradit) co na koho tell on sb, inform, grass on sb(vyzradit) reveal sb

Vyskytuje se v

jednoduše: jednoduše řečenoin simple terms, basically

jinak: jinak řečenoin other words

jistota: říct co s jistotousay sth with certainty

lépe: nebo lépe řečenoor rather

mírně: mírně řečeno ...... to put it mildly, ... to say the least

obrazně: obrazně řečenofiguratively speaking

přesně: přesně řečenostrictly/precisely speaking

upřímně: upřímně řečenoto be honest, frankly speaking, in all honesty

žertem: říct co žertemsay sth in jest/joke

aby: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

co: Nemám, co říct.I have nothing to say.

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...

jak: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?

jim: Řekl jim to.He told them.

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

mu: Já mu to řeknu.I will tell him.

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

naplno: říct (to) naplnonot mince one's words, without mincing words, pulling no punches

naschvál: Řekl jsem to naschvál.I said it on purpose.

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

nechť: Řekni mu, nechť mi to pošle.Tell him to send it to me.

německy: Řekni to německy.Say it in German.

nesmět: Nesmíš mu to říct.You mustn't tell him.

odvážit se: Neodvážil jsem se mu to říct.I didn't dare to tell him.

ono: Ono se to snadno řekne ...It is easier said than done ...

po: po pravdě řečenoto tell the truth

politování: S politováním musím říct ...I regret to say ...

pravda: Abych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

rovina: Řeknu vám to na rovinu.I'll level with you.

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

rusky: Jak se to řekne rusky?How do you say it in Russian?

říct si: Kolik si za to řeknou?How much do they charge for it?

sám: Ty jsi to sám řekl.You said it yourself.

slovo: říci co vlastními slovysay sth in one's own words

snadno: To se snadno řekne.Easier said than done.

takový: Nic takového jsem neřekl.I didn't say anything like that.

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

troufat si: Netroufal jsem si říct mu to.I didn't dare tell him.

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.But I did tell him.

že: Tys mu to řekl, že?You told him, didn't you?

natvrdo: říct to komu natvrdogive it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punches

oko: říct komu co do očítell sb sth to sb's face

stačit: Stačí říct.Just say the word., You only need to ask.

švec: než bys řekl švecbefore you can say Jack Robinson, in a jiffy, in the twinkling of an eye

těžce: (To je) těžko říct.It's hard to say.

airwaves: říci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éterusay sth over/on the airwaves

be: Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...to be honest ...

bite: říct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o coAmE, hovor. put the bite on sb for sth

broadly: celkem vzato, obecně řečeno, v podstatě, v širším pojetíbroadly speaking

budge: neustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říctnot budge

crack: říct vtip o čemmake a crack about sth

honest: říct pravdu o čem, být otevřený v čembe honest about sth

layman: laicky řečenoin layman's terms

matter: po pravdě řečeno, vlastně ve skutečnostias a matter of fact

politely: slušně řečenopolitely speaking

properly: přesně řečeno, přísně vzatoproperly speaking

sake: jen aby se neřeklo, jen naokofor appearance's sake

say: A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžkahovor. Says who?

speak: (vše)obecně řečenogenerally speaking

term: jednoduše řečenoin simple terms

unsaid: neříct co, nechat co nevyřčenoleave sth unsaid

about: Řekl mi o tom.He told me about it.

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

anyone: Nikomu to neřeknu.I won't tell anyone.

can: Nemohu vám říct, kdo to udělal.I can't tell you who did it.

certain: Nemůžu s jistotou říct ...I can't say for certain ...

certainty: říct co s naprostou jistotousay sth with absolute certainty

could: Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.If you spoke to her, you could tell her.

defence: říci co na obhajobu čehosay sth in defence of sth

easy: To se ti lehce řekne.That's easy for you to say.

English: Řekni to anglicky.Say it in English.

expect: Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázkuI expect so/not.

frankly: Upřímně řečeno, ...Frankly speaking, ...

general: obecně řečenospeaking in general (terms)

generally: obecně řečenogenerally speaking

give: Řekni mi více podrobností.Give me some more details.

going: Chystal jsem se mu to říct.I was going to tell him.

hard: Těžko říct.It's hard to say.

hate: Mrzí mě, že to musím říct.I hate to say it.

have: Řekl, že s nimi mluvil.He said he had spoken to them.

her: Řekl jsem jí o tom.I told her about it.

himself: Samotný ředitel řekl ...The director himself said ...

in: říct to anglickysay it in English

light: Řekl to odlehčeně.He said it in a light way.

look: Řekl to, aniž by zvedl oči.He said it without looking up.

may: Mohu říci, že oba jsou spolehliví.Both of them, I may say, are reliable.

might: Mohl jsi mi to říct dřív!You might have told me that before!

ought: Měl jsem mu o tom říct.I ought to have told him about it.

říct: řekněmetřeba (let's) say*

put: Mírně řečeno ...To put it mildly ...

safe: Dá se s jistotou říct ...It is safe to say ...

tell: Abych pravdu řekl ...To tell the truth ...

to: abych řekl pravdu ...to be honest ...

told: Řekl jsem mu ...I told him ...

turn: Řekl jsem něco, co jsem neměl?Have I spoken out of turn?

utter: Aniž by řekl slovo.Without uttering a word.

way: Řekl to jako vysvětlení.He said it by way of explanation.