Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (v otázce na způsob, míru) howJak starý je?How old is he?Jak to vypadá?What does it look like?, (situace ap.) How does it look?, How are things looking?, How do things look?jak to?how come?Jak se jmenuješ?What's your name?Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, (o názvech ap.) What do you call it in English?jak dlouho?how long?
  2. (přirovnání, omezení, způsob) as(podobně) likejak chcešas you like (it)

Podstatné jméno, rod mužský

Spojka

  1. (po slovesech myšlení, pozorování)pomocí gerundia -ing či infinitivu bez toViděl ho, jak kouří.He saw him smoking.
  2. hovor.(jakmile) as soon ashovor.(až, když) when, as, the moment ...Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.
  3. hovor.(jestliže) if
  4. jak - tak (v poměru slučovacím) both - and

Vyskytuje se v

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

evidence: as evidenced by sthjak nasvědčuje co

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

instruct: as instructedpodle (daných) instrukcí, jak bylo uloženo za úkol

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

knowledge: to my best knowledgepokud vím, pokud je mi známo, ať vzpomínám jak vzpomínám

long: how longjak dlouho

naked: stark/buck naked, mother-nakedúplně nahý, jak ho Pán Bůh stvořil

option: at the option of sb(po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdo

please: as you pleasejak (jen) chcete

stipulate: as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

along: As we walked along ...Jak jsme tak šli ...

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

business: How's business?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

come about: How did it come about?Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?

come along: How is it coming along?Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.

do: How did you do it?Jak jsi to udělal?

feel: How are you feeling today?Jak se dnes cítíte?

fit: Do as you see fit.Dělej, jak myslíš.

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

get: How do I get to ...?Jak se dostanu do ... ?

go: How did it go?Jak to šlo?

half: He isn't half as clever as he'd thought.Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.

how: How was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

like: What does she look like?Jak vypadá?

look: What does he look like?Jak vypadá?

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

name: What's your name?Jak se jmenuješ?

near: As he neared the stable ...Jak se přibližoval ke stáji ...

no-brainer: That's a no-brainer.To je jasný jak facka.

pronounce: How is it pronounced?Jak se to vyslovuje?

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

recall: as I recalljak si vzpomínám

seem: It's not what it seems.Není to, jak to vypadá.

shall: as we shall seejak (ještě) uvidíme

spell: How do you spell subtle?Jak se (správně) píše subtle?

state: as stated belowjak je uvedeno níže v dokumentu

suit: Suit yourself.Posluž(te) si., Klidně. to udělej, Dělej, jak myslíš.

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

way: Have it your (own) way.Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.

what's: hovor. What's up?Co se děje?, hovor. Jak je?, Jak to jde?

come: hovor. How come?Jak to?

dog: rain cats and dogslít jak z konve

buď: in any event, come what maybuď jak buď

co: It differs.Jak co. přijde na to

často: How often?Jak často?

dalece: To what extent?, How far?Jak dalece?

hned: as soon as, no sooner ... thanhned jak

ihned: as soon as, sotva no sooner ... thanihned jak

jak: how long?jak dlouho?

který: it differs, přijde na to it dependsjak který

tágo: dead from the neck up, dumb as a posthovor. blbý jak tágo

anglicky: How do you say it in English?Jak je to anglicky?

být: Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.Buď jak buď.

cítit se: How do you feel?, How are you feeling?Jak se cítíš?

dařit se: How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?Jak se ti/vám daří?

dívat se: How do you view it?, What is your point of view?Jak se na to díváš ty?

dlouho: How long will it take?Jak dlouho to potrvá?

dojít: How did it happen?Jak k tomu došlo?

doopravdy: How did it really happen?Jak to bylo doopravdy?

dostat se: How do I get to the station?Jak se dostanu na nádraží?

humus: hovor. To je humus!That's disgusting/slang. yucky!, Yuck!

jelikož: Knowing how much you hate it ...Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...

jít: How is it going?Jak to jde?

jmenovat se: What's your name?Jak se jmenuješ?

led: ice-coldstudený jak(o) led

libo: As you like., zcela volně at will, as one choose(s)Jak je libo.

manžel: How long have they been married?Jak dlouho už jsou manželé?

mi: Tell me how ...Řekni/Řekněte mi, jak ...

mít se: How are you?Jak se máš/máte?

na: For how long?Na jak dlouho?

tak: takovým způsobem as ... so ...jak - tak

nazývat: What do you call it?Jak to nazýváte?

nazývat se: What is it called?Jak se to nazývá?

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

nechat: Leave it as it is.Nech to tak/jak to je.

nejlépe: He did it as best he could.Udělal to, jak nejlépe dovedl.

odměnit se: How can I repay you for ...?Jak se ti odměním za ...?

odtud: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

podle: depending on how ...podle toho, jak ... v závislosti na

pomyslet: When I think of how ...Když jen pomyslím, jak ...

proběhnout: How did it go?Jak to proběhlo?

předeslat: As I mentioned before.Jak jsem již předeslal.

přiblížit: Can you give us an idea of how ...?Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?

psát: How is it spelled?Jak se to píše?

rusky: How do you say it in Russian?Jak se to řekne rusky?

říct: I don't know how to put it.Nevím, jak to říct.

říkat: What do you call it?Jak tomu říkáš?

se, si: How are you?Jak se máš?

semlít se: How did it come about?Jak se to semlelo?

stárnout: As we grow older ...Jak stárneme ...

starý: How old is he?Jak je starý?

trvat: How long does the flight take?Jak dlouho trvá let?

účinný: very effective way of ...velice účinný způsob jak ...

ujít: How are you? – Not so bad.Jak se máš? – Ujde to.

uznat: Do as you think fit.Dělej, jak uznáš za vhodné.

velký: How tall is he?Jak je velký? člověk ap.

vést se: How are you (doing)?Jak se (vám) vede?

vhodný: Do as you see fit.Dělej, jak uznáš za vhodné.

vidět: How do you see it?, What's your take on this?Jak to vidíte vy?

vybavit si: I can't think of/recall its title.Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.

vypadat: What does he look like?Jak vypadá?

vyplynout: As emerged from the analysis ...Jak vyplynulo z analýzy ...

vyslovovat: How is it pronounced?Jak se to vyslovuje?

vysoký: How tall are you?Jak jsi vysoký?

vyvíjet se: How is it shaping up/going?Jak se to vyvíjí?

vyzvídat: He was pumping him about the way he did it.Vyzvídal na něm, jak to udělal.

zabrat: How long will it take you?Jak dlouho ti to zabere?

zastihnout: How can I reach her?Jak ji mohu zastihnout?