Hlavní obsah

come [kʌm]

Slovesopt came, pp come

 1. (při)jít, (při)jetUžívá se typicky o pohybu směrem k mluvčímu či spolu s mluvčím ap.Come on in.Pojď(te) dál.Come with me.Pojď(te) se mnou.come to see sbpřijít na návštěvu za kým kohocome runningpřiběhnoutcome within sth of sb/sthpřiblížit se ke komu/čemu na méně než kolikCome and meet ...Seznam(te) se s ...
 2. o změně stavucome aliveožít, probudit secome looseuvolnit se, povolit součástka ap.
 3. to sth dojít, dorazit, dospět kam, k čemu místně i přeneseněcome to a conclusiondojít k závěru
 4. come up to sth dosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.
 5. dospět, chýlit (se), blížit (se) čeho ke konci ap.come near sthblížit se čemu
 6. to do sth začít dělat cocome to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho
 7. come (to happen) stát se, přihodit se
 8. napadnout koho co myšlenka, nápadIt came to him ...Napadlo ho ...
 9. sth to sb připadnout co komu důchod, dědictví ap.
 10. come before sth/to sth přijít před co/k čemu, dostat se před co/k čemu soud ap.
 11. to sth přijít na kolik o penězích
 12. come from pocházet z odkud, mít (původem) kde, v čem, být z
 13. come from/of sth vzejít, pramenit z čeho
 14. skončit, být, doběhnout kdo/co na určitém místě v závodě
 15. být k dostání, být na trhu v určitém provedení
 16. hovor.udělat se mít orgasmus
 17. come trueuskutečnit se sen ap.

Vyskytuje se v

aid: jít komu na pomocgo to sb's aid, come to the aid of sb

alive: (znovu) ožít, obživnout, přen. stát se živějším vyprávění, popiscome alive

along: přijít (taky), jít společně na určité místocome along

amiss: co BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlosth would not come/go amiss

before: být důležitější než kdo/co, mít přednost před čímcome before sb/sth

bump: dopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé realitycome (back) down to earth with a bump

circle: vrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývojcome/turn full circle

clean: kápnout božskou o čem, vyrukovat s pravdou ven o čemcome clean about sth

closet: přiznat se k homosexualitěcome out of the closet

come: dosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.come up to sth

come along: Dělej!, Pohni (si)! rychleCome along!

come in: mít pravidelný příjem penízehave money coming in

come off: Nekecej!, Nech toho!Come off it!

come on: začínat u koho, lézt na koho nemoc, bolest ap.be coming on

come out: vystoupit na podporu čeho/proti čemucome out for/against sth

come over: sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.come over (all)

come up: nadcházet, blížit se, chystat se cobe coming up

come up to: sth blížit se k čemu o čase, stavube coming up to

complete: patřit dohromady k čemu, být v sadě s čímcome complete with sth

cow: do soudného dne dlouho, často bez výsledkuuntil the cows come home

cropper: padnout na hubu, pohořet, zcela ztroskotatcome a cropper

earth: vrátit se (nohama) na zemcome down to earth

easy: lehce nabyl, lehce pozbyl majetekeasy come, easy go

effect: nabýt platnosti, vstoupit v platnost zákon ap.take effect, come into effect

end: skončit válka ap.come to an end

face: setkat se osobně/tváří v tvář s kýmcome face to face with sb

fire: dostat se pod palbucome under fire

first: být přednější, mít přednost před čímkoliv jinýmcome first

goods: splnit očekávání, udělat, co se očekávalodeliver/come up with the goods

grief: špatně dopadnout, skončit neúspěchem, pohořetcome to grief

grip: (začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.get/come to grips with sth

halt: zastavit secome to a halt

handy: přijít vhod, hodit secome in handy

harm: nepřijít k újměcome to no harm

how: Jak to?How come/so?

in: vstoupit, vejít, jít dovnitř kam do pokoje ap.come in

life: ožít, oživnout, probudit se k životu aktivita ap.come to life

light: vyjít najevo fakt ap., provalit se aféra ap.come to light

mind: vybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenkacome to mind

naturally: připadnout přirozené komucome naturally to sb

notice: upoutat čí pozornostcome to sb's notice

operation: začít fungovat systém, vstoupit v platnost, nabýt účinnosti normacome into operation

own: uplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit secome into one's own

play: vstoupit do hry, přijít/dostat se ke slovu faktor ap.come/be brought into play

point: dostat se k věci člověk v hovoru ap.come to the point

rain: za každých podmínek, ať se děje, co se děje, za každého počasí jít na procházku, trénovat ap.(come) rain or shine

rest: zastavit se přestat se pohybovat, o věcicome to rest

sense: dostat rozum, přijít k rozumucome to one's senses

shape: počátek nového vývojethe shape of things to come

sticky: špatně skončitcome to a sticky end

term: smířit se, vyrovnat se s čímcome to terms with sth

ton: podat si koho, došlápnout si na kohocome down on sb like a ton of bricks

true: splnit se, vyplnit se, doopravdy se stát sen ap.come true

unstuck: odlepit (se), uvolnit (se), odchlípnout (se)come unstuck

useful: hodit se, uplatnit secome in useful

wash: vyjít najevo, ukázat se pravda ap.come out in the wash

way: výrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat secome a long way

adrift: uvolnit se od čeho jedno od druhéhocome adrift from sth

apart: rozpadnout se na částicome apart

attack: být napaden kýmcome under attack from sb

being: vzniknoutcome into being

blossom: rozkvést, jít do květucome into blossom

bud: rozpučet, vypučet, vyrašitcome into bud

close: i přen. blížit se čemu, být blízko čehobe/come close to sth

come into: vzniknoutcome into being

come to: přijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.come to nothing

age: stát se plnoletým, dosáhnout plnoletosti, dospětcome of age

coming: druhý příchod Kristasecond coming of Christ

conclusion: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ...

contact: přijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čímcome into contact with sb/sth

dead: i přen. úplně se zastavitcome to a dead stop

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

bezvědomí: probrat se z bezvědomícome around, come to

buď: buď jak buďin any event, come what may

budoucí: v budoucích letechin the years to come

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

dosáhnout: dosáhnout plnoletosticome of age

dostat se: dostat se k mocicome to power

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

móda: přijít do módycome into fashion, become fashionable

mrtvý: uvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.come to a deadlock

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.come into force/operation/effect

nadejít: nadešel čas udělat cothe time has come to do sth

najevo: vyjít najevocome out, transpire, come to light, emerge

naskočit: komu naskočila vyrážkasb broke/came out in a rash

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

návštěva: přijít na návštěvu ke komucome to see sb

objevit: náhodou objevit co narazit nacome across sth

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

opět: přijít opět do módycome back into fashion

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

počasí: za každého počasíin all weathers, i kdyby trakaře padaly come rain or shine

pochodit: pochodit dobře/špatněcome off/fare well/badly

povést se: nepovést se nevyjítfail, be a failure, not come off

povrch: vynořit se na povrchemerge, come to the surface

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

přijet: přijet na návštěvu ke komucome to visit sb

přijít: přijít na návštěvu ke komucome to see sb, visit sb

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

akorát: Přišel akorát on.Only he came.

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

: Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

blízko: Pojďte blíž.Come closer.

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

čas: až přijde časwhen the time comes

čekat: Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.

dál: Dále! vstupteCome in!

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.

dřív: Dřív než přijde ...Before he comes ...

hodina: V kolik hodin přijde?What time will he come?

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

jak: jak to?how come?

jediný: Jediný, kdo přišel ...The only one who came ...

jestli: Zeptej se ho, jestli přijde.Ask him whether he will come.

ještě: Ještě nepřišel.He hasn't come yet.

jet: Už mi jede vlak.My train is coming.

jít: Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.

k, ke, ku: Přijď k nám.Come to our place.

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Whenever I come there ...

klidně: Klidně přijď(te).Feel free to come.

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Come to me, darling.

mít: Má už brzy přijít.He's to come soon.

mně: Přijď(te) ke mně.Come to my place.

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

nám: Přijď k nám.Come to our place., na návštěvu Come to see us.

napadnout: První, co mě napadlo...The first thing that came to my mind ...