Hlavní obsah

first [fɜːst]

Číslovka

  1. (the) first prvníthe first few flakesprvních pár vloček
  2. (for) the first time poprvé, prvně

Zájmeno

  • the first poprvé, prvněIt was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

Podstatné jméno

  • a first poprvé první událost toho druhu

Vyskytuje se v

another: one anothervzájemně, navzájem, si, se

bit: not a bit, not one bitvůbec ne, ani trochu

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu

each: each one ofsth každý z čeho, všichni co zdůraznění

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

first: (the) firstprvní

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

hand: on the one handna jedné straně v porovnání

hell: a/one hell of sthneuvěřitelný, hrozný, jako hrom zdůraznění

hundred: a/one hundred per centstoprocentně, naprosto, úplně být si jistý, souhlasit ap.

instance: in the first instancenejdříve, nejprve, v první řadě

keep down: příliš na sebe neupozorňovat, moc se neukazovatkeep ( head) down

knock: knock into one, knock togetherpropojit, spojit co místnosti zbouráním zdi ap.

last: last in, first outmetoda LIFO, poslední přišel, první odejde o zaměstnancích při propouštění

light: first lightrozbřesk

mate: the (first) mateprvní důstojník na lodi - hned za kapitánem

mind: be of one mindbýt stejného názoru

next: as the next one/man/personjako každý (jiný)/druhý, jako všichni kdo

nineteenth: (one) nineteenthdevatenáctina

ninetieth: (one) ninetiethdevadesátina

ninth: (one) ninthof sth devítina čeho

number: one of our numberjeden z nás, náš člen z naší skupiny

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

odd: the odd (wo)man/one outodlišný (od ostatních), kdo nezapadá

one: (the) onejediný

one-off: a one-off(zcela) ojedinělý případ, naprostá výjimka jež nastane jen jednou

one-piece: a one-piecejednodílné dámské plavky

piece: be (still) in one piecezůstat celý vyváznout v pořádku

place: in the first placev prvé řadě, za prvé, především

put: put one over on sbnapálit, dostat, převézt koho

put behind: put sth behind onepřenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.

refusal: first refusalon sth předkupní právo koho na co, přednostní právo získat co

same: one and the samejedno a totéž, jeden a tentýž

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

sight: at first sightna první pohled zdání ap.

square: back to square oneznovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.

thing: do sth first thingudělat co hned (na začátku)

time: at one timejednu dobu, svého času, kdysi v minulosti

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

wonder: a nine/one/seven-day wondersenzace s jepičím životem

act: one-act playjednoaktovka

ascent: first ascentprvovýstup

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

but: last but onepředposlední

chosen: the chosen onevyvolený člověk

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

first-degree: first-degree murderúkladná vražda

first person: first person narrativevyprávění v první osobě

fit: one size fits alluniverzální velikost u oděvu

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

floor: AmE first floorpřízemí

flyer: first-time flyerčlověk, který poprvé letí/cestuje letadlem

gear: shift to first gearpodřadit na jedničku

go: in/at one gonaráz, najednou, na jeden zátah

great: be a great one for sthi iron. být na co, být skvělý v čem nadšený do jisté činnosti ap.

celek: v jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako celek as a whole, jednodílný one-piece, celkem vzato all in all, in the aggregatev celku

čtvrt: first quarter of the moonprvní čtvrt měsíce

desátý: every tenth, v průměru one in tenkaždý desátý

do: every single one, each and every, one and allvšichni do jednoho

druhý: on (the) one hand ... on the other handna jedné straně ... a na druhé straně

dvoupokojový: one-bedroom flat/AmE apartmentdvoupokojový byt

hlava: head firstpo hlavě skočit ap.

jeden, jedna, jedno: not a single oneani jeden (jediný)

jediný: a single one, jedinečný one and onlyjeden jediný

jednak: for one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)jednak - (a) jednak za prvé - za druhé

jednoduchý: BrE single ticket, AmE one-way ticketjednoduchá jízdenka

jednopokojový: BrE one-room flat, AmE one-room apartment, garsonka studio (flat)jednopokojový byt

jízdenka: single/AmE one-way ticketjednoduchá jízdenka jen tam

jméno: first namekřestní jméno

konec: last but onedruhý od konce

křestní: first name, form. forenamekřestní jméno

malá: do a/go number one, pass water, euf. go to spend a pennyjít na malou (stranu)

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

co: It's been one year since he won.Je to rok, co vyhrál.

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

další: Can I have another one?Mohu dostat další?

dolar: one hundred US dollars100 amerických dolarů

dotknout se: He touched it with one finger.Dotkl se toho jedním prstem.

ex: drink sth in one (go), kopnout do sebe knock sth back, toss sth downvypít co na ex

jaký: Which one do you want?Jaký chceš?

jednička: We will take the number one tram/bus.Pojedeme jedničkou.

jedny: one pair of socksjedny ponožky

jenž, jež: the one who did itten, jenž to udělal

ještě: (One) more!, další Another one!Ještě (jeden)!

laciný: Have you got a cheaper one?Máte nějaký lacinější?

lok: in one gulpjedním lokem

málo: One of a few.Jeden z mála.

hrob: have one foot in the gravebýt jednou nohou v hrobě

kůže: have first-hand experience of sth, experience sth personallyzažít co na vlastní kůži

lopata: explain sth in plain English/words of one syllablevysvětlit co po lopatě velmi jasně

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

gulp: in one gulpjedním lokem/hltem

head-first: sport. head-first diveskok střemhlav

kit: first-aid kit(příruční) lékárnička

lady: first ladyprvní dáma