Hlavní obsah

put [pʊt]

Slovesopt&pp put

 1. sth swh dát, položit, postavit co kamput sugar in one's teadát si cukr do čaje
 2. sb swh dát, poslat koho kamput a bullet through sb's headprohnat komu kulku hlavou
 3. dostat, postavit, stavět koho/co kam do jisté situaceput osf at riskvystavovat se rizikuput sb in touch with sbzkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na koho
 4. sth on sb/sth vyvíjet nátlak ap., klást důraz ap., uvalit vazbu ap. co na koho/coput pressure on sb/sthvyvíjet (ná)tlak na koho co
 5. sth in sb vkládat co v koho důvěru ap.put one's trust in sb/sthvkládat důvěru v koho, důvěřovat, věřit komu/čemu
 6. sth into sth vložit, dát co do čeho energii, čas ap.put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem
 7. put money into sthinvestovat, dát peníze, vložit peníze do čeho
 8. vyjádřit, říci, formulovat co jakTo put it mildly ...Mírně řečeno ...I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy
 9. put a question to sbpoložit otázku komu, zeptat se koho
 10. sth at sth odhadovat, tipovat co na kolik o hodnotě, věku ap., sb/sth into sth řadit koho/co kam do určité kategorie ap.She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.be put atbýt odhadován na kolik částka, hodnota ap.
 11. sth swh napsat, zapsat, vepsat co kamPut your name on the list.Napište se do seznamu.

Vyskytuje se v

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

cart: put the cart before the horsevzít věc za nesprávný konec, dělat to obráceně

death: put to deathpopravit

effect: put sth into effectuskutečnit, realizovat, uvést do praxe co

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

end: put an end to sthukončit, zastavit co válku, násilí ap., učinit přítrž čemu

evil: be putting off the evil dayodkládat nepříjemné záležitosti donekonečna

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

forward: put a clock forwardposunout hodiny dopředu na pozdější čas

hard: be hard put to do sthmít velké potíže, trápit se, mít co dělat s čím, být stěží schopen zvládnout co

harm: be (put) in harm's waybýt ohrožen, být vystaven nebezpečí

hold: put sb on holddát koho do pořadí, nechat koho čekat volajícího ap.

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.

make: put the make on sbzkoušet to na koho, vyjet po kom sexuálně

mildly: to put it mildlymírně řečeno

money: put one's money where one's mouth ispřispět penězi místo pouhého mluvení

pedestal: put sb on a pedestalpostavit na piedestal koho otevřeně obdivovat

place: put sb in his placeusadit koho, setřít, srazit koho

put: put one over on sbnapálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.

put across, put over: put sth across/overpřesvědčivě vyložit/podat, vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijato

put aside: put sth asidenevšímat (si) čeho, nechat stranou, ignorovat co

put back: put sth backodložit, posunout na později událost

put before: put sth beforesth řadit co před co, upřednostňovat co před čím

put behind: put sth behind onepřenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.

put down as: put sb down assth považovat, brát koho za koho/co

put down for: put sb down forsth zapsat koho kam, do čeho

put down to: put sth down tosth přičítat, připisovat, přikládat komu/čemu co

put off: put sth offtill sth odložit, přesunout, odsunout co na kdy schůzku ap.

put on: put on (weight)přibrat (na váze), ztloustnout

put onto: put sb ontosth doporučit komu co, dát tip komu na co, přivést koho na co dobré řešení ap.

put out: put sb outobtěžovat koho svými požadavky ap.

put past: I wouldn't put it past sbŘekl bych to do koho, kdo by to byl schopný klidně udělat

put through: put sb throughsth vystavit, podrobit koho čemu, přinutit podstoupit koho co o potížích, problémech ap.

put up: put sb upubytovat koho kde

put up to: put sb up tosth navádět, navést, nabádat koho k čemu

right: put sth rightnapravit co

short: put sb on short timenuceně zkrátit pracovní dobu komu

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

signature: put one's signature to sthpodepsat co/se pod co, stvrdit svým podpisem co

stay: stay put swhzůstat kde na místě

stop: put a stop to sthzarazit co, učinit přítrž čemu

test: put sth to the testpodrobit co zkoušce, (vy)zkoušet, prověřit co vlastnosti

wringer: put sb through the wringerdát pořádně zabrat komu

act: hovor. put on an acthrát divadýlko, předstírat

arm: put one's arms round sbobejmout koho

auction: put up for auctiondát do dražby

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

bandage: put a bandage on/round sthobvázat co

bite: AmE, hovor. put the bite on sb for sthříct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o co

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

brake: put a brake on sthzarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.

bridle: put a bridle on sthnasadit čemu uzdu, nauzdit co

curse: put a curse on sb/sthproklít koho/co

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

danger: put sb in dangervystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

dent: make/put a dent in sthubrat, srazit co, výrazně snížit co/ukrojit z čeho

deposit: put down a deposit on sthsložit zálohu na co

display: put sth on displayvystavit co sbírku ap.

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

ease: put sb at sb's easeuklidnit, uvolnit koho, navodit příjemnou atmosféru pro koho

equal: put sb on an equal footingumožnit rovné výchozí podmínky komu

fat: put on fatztloustnout

flight: put sb to flightpřimět koho k útěku, zahnat na útěk

handcuff: put handcuffs on sbnasadit komu pouta

hole: put a hole in sthudělat díru do čeho

ignition: put the key in the ignitionvsunout klíč do zapalování

interpretation: put an interpretation on sthvyložit, vysvětlit co, podat výklad čeho

jeopardy: put/place sth/sb in jeopardyvystavit nebezpečí, ohrozit co/koho

kettle: put the kettle onpostavit vodu na čaj ap.

lead: let/put the dog off/on the leadpustit/dát psa z vodítka/na vodítko

make-up: put on one's make-up(na)líčit se

monetary: place/put a monetary value on sthfinančně ohodnotit/vyčíslit co

motion: put sth in motionuvést co do pohybu, rozhýbat co

music: put sth to musiczhudebnit co

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

on: put onvzít si na sebe, obléknout si

option: ekon. call/put optionkupní/prodejní opce, opční koupě/prodej

order: put sth in orderdát co do pořádku, porovnat co

out: put outvypnout, zhasnout světlo ap.

par: put sb on a par with sbstavět na roveň koho s kým

pawn: put sth in pawnzastavit, dát do zástavy co

prison: put sb in prisonuvěznit, zavřít, poslat do vězení koho

probation: put sb on probationodsoudit koho k podmíněnému trestu

all: give/put one's all into sthdát do čeho všechno/všechny síly

bota: put on one's shoesobout si boty

dát: put sth in order, spor ap. settle sthdát do pořádku

dělat: make sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sbdělat koho starším

dražba: put sth up for auctiondát co do dražby

dupnout: step on it, hl. AmE gun the engine, put one's foot downdupnout na to/plyn

důraz: lay/put stress/emphasis on sthklást důraz na co

embargo: impose/put an embargo on/against sth, embargo sthuvalit embargo na co

hlasovat: put sth to the votenechat hlasovat o čem

konečně: Well at last!, no to je dost Put the flags out!No konečně!

konkurz: zakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sthvyhlásit/vypsat konkurz na co

koule: shot-putsport. vrh koulí

míra: disconcert, put out of countenance, unsettle, zdeptat psych outvyvést z míry

mírně: ... to put it mildly, ... to say the leastmírně řečeno ...

nabrat: put on/gain weightnabrat na váze

náhubek: muzzle the dog, put the muzzle on the dogdát psovi náhubek

náprava: rectify sth, put sth rightzjednat nápravu čeho

natřít: put on sth, smear osf with sthnatřít se čím krémem ap.

návrh: put forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sbpředložit návrh komu

navrch: put sth on the top of sthpoložit co navrch čeho

nechat: leave sth until later, put sth on holdnechat co na později

neurčito: postpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve, sidetrack sthodložit co na neurčito

neutrál: shift/change into neutral, put the car in(to) neutralzařadit neutrál

obava: dispel fears, put fears to restrozptýlit obavy

objednávka: place an/put in one's order with sbzadat/udělat objednávku u koho

odpor: offer/put up resistanceklást odpor

pohov: have a rest, relax, put one's feet updát si pohov odpočinout si

pohyb: put/set sth in motionuvést co do pohybu

položit: put down the receiver, zavěsit hang up, BrE ring offpoložit sluchátko telefonu

ponaučení: learn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experiencevzít si ponaučení z čeho

pořádek: porovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sthdát co do pořádku

postavit: bring sb to justice, put sb on trial, try sbpostavit koho před soud

pouto: handcuff sb, put handcuffs on sb, hovor. cuff sbdát komu pouta

povléct: put sheets on the bed, převléci staré change the bed (linen)povléct postel

praxe: put sth into practicezavést co do praxe

program: put sth on the programme/jednání ap. agendazařadit co do programu

provoz: put sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sthuvést co do provozu

přednést: put forth a proposalpřednést návrh

přibýt: put on weight, increase in weight, zakulatit se fill outpřibýt na váze

přísaha: swear sb in, put sb under oathvzít koho pod přísahu

razítko: put a stamp on sth, stamp sthdát razítko na co, opatřit co razítkem

rozptýlit: dispel fears, put/lay fears to restrozptýlit obavy

rychlost: put the car in gear, jedničku engage first gearzařadit rychlost

říct: to put it mildlymírně řečeno

bokem: put some money asidedát (si) nějaké peníze bokem

čaj: put the kettle on (for tea)postavit na čaj

dieta: Doctor put me on a diet.Doktor mi nařídil dietu.

do: Put it in the bag.Dej to do tašky.

dosadit: enthrone sb, put sb on the thronedosadit koho na trůn

kalhoty: put on one's trousersobléci si kalhoty

kapat: put drops into one's eyeskapat (si) kapky do očí

klást: put emphasis on sthklást důraz na co

lednice: Put it in the fridge.Dej to do lednice.

mříž: put sb behind barsposlat koho za mříže

nalepit: stamp the envelope, put a stamp on the envelopenalepit známku na obálku

nasadit: put in contact lensesnasadit si čočky

nazout (si): He put on his shoes.Nazul si boty.

nocleh: put sb up (for the night), ubytovat accommodate sbposkytnout komu nocleh

obléct: put on one's shirtobléct si košili