Hlavní obsah

put [pʊt]

Slovesopt&pp put

 1. sth swh dát, položit, postavit co kamput sugar in one's teadát si cukr do čaje
 2. sb swh dát, poslat koho kamput a bullet in/through sb's headprohnat komu kulku hlavouput a hole in sthudělat díru do čeho i střelou ap.
 3. dostat, uvést, postavit koho/co kam do situace, stavuJust to put you in the picture ...Jen abych vás uvedl do obrazu...put sb at easeuklidnit koho, vyvolat pohodu u kohoput sb/sth at riskvystavit koho/co riziku, ohrozit koho/coput osf at riskvystavit se rizikuput sb in touch with sbzkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na kohoput sth to (good) use(dobře) využít coput sb to shamezahanbit kohoput sb/sth to workzapojit koho/co (do práce)
 4. sth on sb/sth vyvíjet nátlak ap., klást důraz ap., uvalit vazbu ap. co na koho/coput pressure on sb/sthvyvíjet (ná)tlak na koho co
 5. sth in sb vkládat co v koho důvěru ap.put one's trust in sb/sthvkládat důvěru v koho, důvěřovat, věřit komu/čemu
 6. sth into sth vložit, dát co do čeho energii, čas ap.put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem
 7. put money into sthinvestovat, dát peníze, vložit peníze do čeho
 8. vyjádřit, říci, formulovat co jakTo put it mildly ...Mírně řečeno ...I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy
 9. put a question to sbpoložit otázku komu, zeptat se koho
 10. sth at sth odhadovat, tipovat co na kolik o hodnotě, věku ap., sb/sth into sth řadit koho/co kam do určité kategorie ap.She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.be put atbýt odhadován na kolik částka, hodnota ap.
 11. sth swh napsat, zapsat, vepsat co kamPut your name on the list.Napište se do seznamu.

Vyskytuje se v

all: give/put one's all into sthdát do čeho všechno/všechny síly

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

cart: put the cart before the horsevzít věc za nesprávný konec, dělat to obráceně

death: put to deathpopravit

effect: put sth into effectuskutečnit, realizovat, uvést do praxe co

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

end: put an end to sthukončit, zastavit co válku, násilí ap., učinit přítrž čemu

evil: be putting off the evil dayodkládat nepříjemné (záležitosti) donekonečna

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

forward: put a clock forwardposunout hodiny dopředu na pozdější čas

hard: be hard put to do sthmít velké potíže, trápit se, mít co dělat s čím, být stěží schopen zvládnout co

hold: put sb on holddát koho do pořadí, nechat koho čekat volajícího ap.

hold: put sth on holdnechat co na později, odložit, dát k ledu co

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.

make: put the make on sbzkoušet to na koho, vyjet po kom sexuálně

mildly: to put it mildlymírně řečeno

money: put one's money where one's mouth ispřispět penězi místo pouhého mluvení

pedestal: put sb on a pedestalpostavit na piedestal koho otevřeně obdivovat

place: put sb in his placeusadit koho, setřít, srazit koho

put across, put over: put sth acrosspřesvědčivě sdělit, (jasně) vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijato

put aside: put sth asidenevšímat (si) čeho, nechat stranou, ignorovat co

put back: put sth backodložit, posunout na později událost

put back: put sth backdát zpátky co jak bylo dříve

put before: put sth beforesth řadit co před co, upřednostňovat co před čím

put behind: put sth behind onepřenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.

put down as: put sb down assth považovat, brát koho za koho/co

put down for: put sb down forsth zapsat koho kam, do čeho

put down to: put sth down tosth přičítat, připisovat, přikládat komu/čemu co

put off: put sth offtill sth odložit, přesunout, odsunout co na kdy schůzku ap.

put off: put sb offodbýt koho odkladem na jindy

put off: put sb offsth odradit koho od čeho

put on: put on (weight)přibrat (na váze), ztloustnout

put on: put sth onsth zvýšit cenu čeho o kolik, zdražit co o kolik

put on: put sb on (the phone)předat koho po telefonu, dát koho k telefonu

put onto: put sb ontosth doporučit komu co, dát tip komu na co, přivést koho na co dobré řešení ap.

put out: put sb outobtěžovat koho svými požadavky ap.

put out: put sth outvyhodit si co kloub ap.

put out: put sb/sth outof sth vyřadit odkud z fungování ap.

put past: I wouldn't put it past sbŘekl bych to do koho, kdo by to (toho) byl klidně schopný

put through: put sb throughsth vystavit, podrobit koho čemu, přinutit podstoupit koho co o potížích, problémech ap.

put through: put sth throughsth prohnat co čím přístrojem, podrobit co čemu mechanickému procesu, schvalování ap., dát k projednání oficiální organizaci ap.

put up: put sb upubytovat koho kde

put up to: put sb up tosth navádět, navést, nabádat koho k čemu

right: put sth rightnapravit co

short: put sb on short timenuceně zkrátit pracovní dobu komu

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

signature: put one's signature to sthpodepsat co/se pod co, stvrdit svým podpisem co

stay: stay put swhzůstat kde na místě

stop: put a stop to sthzarazit co, učinit přítrž čemu

test: put sth to the testpodrobit co zkoušce, (vy)zkoušet, prověřit co vlastnosti

wringer: put sb through the wringerdát pořádně zabrat komu

act: hovor. put on an acthrát divadýlko, předstírat

arm: put one's arms round sbobejmout koho

auction: put up for auctiondát do dražby

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

bandage: put a bandage on/round sthobvázat co

bite: AmE, hovor. put the bite on sb for sthříct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o co

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

brake: put a brake on sthzarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.

bridle: put a bridle on sthnasadit čemu uzdu, nauzdit co

ceiling: put a ceiling on sthzastropit co mzdy, ceny ap.

charge: put sb in charge of sthdát komu na starost co, svěřit co komu činnost

curse: put a curse on sb/sthproklít koho/co

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

custody: commit sb to custody, put sb in custodyuvalit vazbu na koho

danger: put sb in dangervystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

debt: put sb in(to) debtzadlužit koho, dostat koho do dluhů

dent: make/put a dent in sthubrat, srazit co, výrazně snížit co/ukrojit z čeho

deposit: put down a deposit on sthsložit zálohu na co

display: put sth on displayvystavit co sbírku ap.

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

ease: put sb at (sb's) easeuklidnit, uvolnit koho, navodit pohodu u koho

equal: put sb on an equal footingumožnit rovné výchozí podmínky komu

expense: put sb to expensezpůsobit komu výdaje

fat: put on/gain fatztloustnout

flight: put sb to flightpřimět koho k útěku, zahnat na útěk

gear: put/throw sth out of gearpřen. rozhodit, rozhasit, nabourat co systém ap.

handcuff: put handcuffs on sbnasadit komu pouta

harm: put sb in harm's wayvystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

harm: be put in harm's waybýt vystaven nebezpečí

hole: put a hole in sthudělat díru do čeho

ignition: put the key in the ignitionvsunout klíč do zapalování

interpretation: put an interpretation on sthvyložit, vysvětlit co, podat výklad čeho

jeopardy: put/place sth/sb in jeopardyvystavit nebezpečí, ohrozit co/koho

kettle: put the kettle onpostavit vodu na čaj ap.

lead: put the dog on the leadpsa na vodítko

make-up: put on one's make-up(na)líčit se

match: put a match to sth(pokusit se) zapálit co, přen. zcela zničit, zmařit co

monetary: place/put a monetary value on sthfinančně ohodnotit/vyčíslit co