Hlavní obsah

hold [həʊld]

Slovesopt&pp held

 1. sth držet (se), podržet, přidržet (se) co předmět ap.Will you hold it for me?Podržíte mi to?I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.hold fast to sthpevně se držet čehohold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čímhold the clock (on)stopovat (to) závod, hlídat čashold one's nosezacpat si nos při skoku do vody ap.
 2. sb obejmout, držet v objetí koho
 3. sth držet se za co
 4. skladovat, přechovávat, mít uložené kde
 5. uchovávat, udržovat informace ap.
 6. pojmout, obsahovat, mít objem kolik

Podstatné jméno

 1. držení, sevřeníI lost my hold on the rock and ...Už jsem se na té skále neudržel a...lay hold of sthuchopit, popadnout co, chopit se čeho, přen. pochopit co, porozumět čemulose one's hold on sthuž neudržet co, neudržet na čem, pustit se čeho
 2. catch/grab/get/seize hold of sthchytnout, chňapnout, uchopit, popadnout co
 3. chvat, hmat, držení, uchopení v zápase ap., chyt

Slovesopt&pp held

 1. mít, zastávat názor ap.hold opinionsmít (vlastní) názorhold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.hold cheapnedoceňovat, podceňovat, nevážit si
 2. představovat, skrývat v sobě nebezpečí ap.též o vyvolávaných pocitech
 3. být držitelem čeho, vlastnit co povolení, oprávnění
 4. (us)pořádat, konat, organizovatThey will hold a meeting.Uspořádají schůzi.be heldkonat se, proběhnout organizovaná událosthold talksvést jednání/rozhovory, jednat
 5. vést rozhovor ap.
 6. hold sb's attention udržet (si) čí pozornost
 7. hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co

Slovesopt&pp held

 1. sb držet, zadržovat koho násilímhold sb (to) ransomžádat výkupné za koho, přen. vydírat koho v bezvýchodné
 2. ovládat, držet obsazený vojensky ap.
 3. hold (the line)nepokládat, nezavěšovat telefon
 4. at sth držet se, udržovat se na čem na určité úrovni ap.
 5. hud. hold a tonedržet tón
 6. zdržet, pozdržet, zadržet nenechat odjet - vlak, výtah ap.
 7. platit, být platný pozvání, fakt ap.hold goodplatit, být platný zákon, smlouva ap.
 8. hold (up) obstát, platit teorie ap.
 9. udržet se, vydržet pod náporem

Podstatné jméno

 • on/over sb moc, kontrola nad kýmHe has a hold over them.Má je ve své moci., Ovládá je.

Slovesopt&pp held

 1. hold forth on sth dlouze vykládat o čem, (zeširoka) rozvádět, rozebírat co téma
 2. get hold of sth sehnat co, získat co, zmocnit se čeho
 3. get hold of BrE, hovor.sth pochopit, zpracovat, pojmout co informaci
 4. get hold of sb sehnat koho opraváře ap.
 5. Hold it. Počkat., Moment., Zadrž.
 6. put sth on hold nechat co na později, odložit, dát k ledu co
 7. hold one's own against sb ubránit se, nedat se, nepodlehnout komu
 8. hold one's own against sb obstát v porovnání s kým, mít na koho
 9. hold still nehýbat se, zůstat stát, vydržet v klidu
 10. take hold zmocnit se, přemoci, ovládnout
 11. hold tight to sth držet se, chytit se čeho pevně

Vyskytuje se v

činit: činit koho zodpovědným za cohold sb responsible for sth

dech: zadržet dechhold one's breath

držet: držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

loupežný: loupežné přepadení banky ap.hold-up, robbery with violence, na ulici mugging

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

nést: nést odpovědnost za cohold/bear (the) responsibility for sth

odpovědný: činit koho odpovědnýmhold sb responsible

oslava: (us)pořádat oslavuhold a celebration, give a party

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere

porada: uspořádat poraduhold a meeting

propouštět: nepropouštět codovnitř keep/block out, ven hold sth

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

ruční: ruční kamera/vysavačhand-held camera/vacuum cleaner

schůze: pořádat schůzihold a meeting

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

vést: vést rozhovorhold a conversation

vlastnit: práv. absolutně vlastnithold in fee

všeobecně: všeobecně rozšířený názorpopularly held belief

zadržet: zadržet dechhold one's breath

zastávat: zastávat funkci kohohold the post of sb, serve as sth

zatajit: zatajit dech nad čímhold one's breath at sth

zavazadlový: zavazadlový prostorluggage compartment, kufr auta též BrE boot, AmE trunk, na lodi,v letadle hold

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

zodpovědný: činit koho zodpovědným za cohold sb responsible for sth

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms

kapacita: Nádrž má kapacitu ...The tank can hold ...

mlčet: Mlč(te)!Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!

mlít se: Nemel se.Hold still.

napřáhnout: Napřáhni ruku.Hold out your hand.

nastavit: nastavit rukuhold out one's hand

názor: Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...

pevně: Drž mě pevně.Hold me tight.

počkat: Počkejte chvilku!Wait a minute!, Hold on!

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

podržet: Podržíte mi to?Will you hold it for me?

pokládat: Nepokládejte! při telefonováníHang on!, Hold the line!

přenosný: přenosná kamera ručníhand-held camera

referendum: (us)pořádat referendum o čemhold a referendum on sth

střílet: Nestřílejte!Don't shoot!, voj. Hold your fire!

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot

trvat: Nabídka trvá.The offer stands/holds (good).

udržet: Už to neudržím.I can't hold it any longer.

úřad: zastávat úřad kohohold the position of sb

vejít se: Do láhve se vejde pět litrů.The bottle can hold five litres.

vydržet: Vydrž(te)!Hold/Hang on!, nevzdávej to ap. Keep at it!

výkupné: žádat výkupné za kohohold sb (to) ransom/AmE též for ransom

za: držet se za rucehold hands, go hand in hand

zábradlí: držet se zábradlíhold onto the handrail

zachovat: zachovat klidkeep/stay calm, hold/keep one's nerve

zaujímat: zaujímat důležitou pozicioccupy/hold an important position

zavěšovat: Nezavěšuj(te)!Don't hang up!, Hold the line!

zdržet se: Zdržel jsem se v práci.I got held up at work.

jazyk: držet jazyk za zubyhold one's tongue

kasa: držet kasuhold/control the purse strings

položit: položit komu nůž na krk výhrůžkami nutithold/put a gun to sb's head

zhurta: Ne tak zhurta!Hold your horses!, zlehka, pomalu Easy!

accountable: hnát koho k zodpovědnosti za cohold sb accountable for sth

captive: držet koho v zajetíhold sb captive

captivity: držený v zajetíheld/kept in captivity

common: mít co ve společném vlastnictví s kým, sdílet co majetekhold sth in common with sb

course: udržovat kurzhold one's course

escrow: mít co ve svěřenectví/v úschověhold sth in escrow

esteem: velice si koho vážithold sb in high esteem

fee: absolutně vlastnithold in fee

gunpoint: hledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraníbe held at gunpoint

hand: držet co v rucehold sth in one's hand

head: chodit se vztyčenou hlavou hrdě ap.hold one's head up

held: upevněný, připevněný čímheld in place by sth

hold: pevně se držet čehohold fast to sth

homage: pay homage to sbvzdát hold/poctu komu

hope: (stále ještě) doufathold out hope

liable: činit koho zodpovědným za cohold sb liable for sth

arm: (držet co) v natažené ruce od těla(hold sth) at arm's length

bay: držet (si) co/koho od těla/v šachu/v bezpečné vzdálenosti/v patřičných mezíchkeep/hold sth/sb at bay

breath: zadržet dechhold one's breath

contempt: opovrhovat kým/čímhold sb/sth in contempt

court: být středem pozornosti kde, přen. být králem čehohold court

fast: trvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čehohold fast to sth

fire: nestřílet, zastavit palbuhold one's fire

fort: zaskakovat za koho, dočasně to vést místo kohohold (down) the fort for sb

hold against: sb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu cohold sth against

hold back: zadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komuhold sb/sth back

hold down: držet zkrátka/na uzdě/pod kontrolou, omezovat koho, nedovolit rozlet/prosadit se komuhold sb down

hold on, hold onto: vydržet, držet (se) nepodlehnouthold on

hold over: sb zastrašovat, vydírat koho čímhold sth over

hostage: držet/vzít koho jako rukojmíhold/take sb hostage

nerve: zachovat klid, neztratit hlavuhold one's nerve

peace: zůstat zticha, nic neříct, mlčet ačkoliv by měl co řícthold one's peace

ransom: požadovat výkupné za koho, držet v zajetí koho pro výkupnéhold sb (to) ransom

sway: panovat, vládnout kde, ovládat co mít rozhodující vlivhold sway over sth

terror: nenahánět strach komuhold no terrors for sb

tongue: mlčet, být zticha, držet jazyk za zubyhold one's tongue

meeting: uspořádat poraduhold a meeting

ace: mít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfyhold all the aces

hold: pay tribute to sbvzdát hold komu