Hlavní obsah

so [səʊ]

Příslovce

  1. tak tím způsobembe sobýt (tomu) tak, být ten případ jak bylo naznačeno dříve
  2. odkazuje na předchozí výrokI think/hope so.Myslím/Doufám, že ano.I don't think so.Myslím, že ne.if sojestli ano, je-li tomu tak
  3. so do(es)/did sb kdo také, taky, stejně tak kladný dovětekShe laughed and so did he.Smála se a on také.
  4. tak(hle), takto při předváděníHold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.
  5. tak (tedy), takže uvození tématu
  6. tak, tolik zdůraznění
  7. so ... (that), so ... as to tak ... že, natolik/tak ... aby

Vyskytuje se v

how: How come/so?Jak to?

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

long: So longTak zatím., Tak ahoj., Měj se.

much: not so much ... asani ne tak ... jako spíše, spíše ... než

often: every so oftenjednou za čas, čas od času pravidelně, ale v delších intervalech

so: so do(es)/did sbkdo také, taky, stejně tak kladný dovětek

that: so/such...thattak/tolik...že

there: so therea dost, a basta, a hotovo nezměním názor

very: very much sovelice, velmi, moc v odpovědi

what: So what?, What of it?No a (co)?, A co má být?, (No) a co z toho?

all: all the more sotím spíš(e)

in: in doing sopři tom, tím danou činností

say-so: on sb's say-sos čím souhlasem, na čí příkaz

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

afraid: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

cheap: Don't be so cheap.Nebuď takový škrt/škudlil.

do: I like it. So do I.Líbí se mi to. Mně také.

expect: I expect so/not.Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázku

guess: I guess so.Asi ano.

hope: I hope so.Doufám, že ano.

imagine: I imagine so.Domnívám se, že ano.

inclined: If you are so inclinedJestli máte chuť

kind: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

messy: These barbecues are so messy.Při grilování se nadělá hrozný binec.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

noise: Don't make so much noise!Nedělej takový rámus!

relieved: I am so relieved.To se mi ulevilo.

say: I wouldn't say so.Já bych neřekl.

so-so: The dinner was so-so.Večeře ušla.

squeamish: Don't be so squeamish.Nebuď taková citlivka.

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

think: I thought so.To jsem si myslel.

touchy: Don't be so touchy.Nebuď taková citlivka.

forth: and so fortha tak dále

a: and so on, and so forth, zkr. etc.a tak dále

: up to now, so faraž dosud

dál: and so on, etceteraa tak dále

dalece: so much, insofar, to that extenttak dalece

hůř: so much the worse for sbtím hůř pro koho

kvůli: in order to, so thatkvůli tomu, aby

nic: nothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocrenic moc

no: So what?No a (co)?

proto: in order to, so that, so as toproto, aby

shledaná: goodbye, hovor. bye, hovor. so longna shledanou

spíš: all the more sotím spíš

tak: so thattak aby

účel: in order to, so as to do sth, for the purpose of doing sthza účelem, aby

zatím: See you!, So long!, Bye for now.hovor. Tak zatím. na shledanou

zvaný: the so called ...tak zvaný ...

ano: I think so.Myslím, že ano.

asi: Is he at home? – I guess so.Je doma? – Asi ano.

: Hurry up so that you don't miss it.Pospěš, ať to nepropásneš.

dobrota: Be so kind and fetch me ...Buď té dobroty a přines mi...

domnívat se: I don't think (it is) so.Domnívám se, že tomu tak není.

dosavadní: His greatest success so far.Jeho dosavadní největší úspěch.

dosud, doposud: Nobody has complained so far.Nikdo si dosud nestěžoval.

doufat: I hope so/not.Doufám, že ano/ne.

hodný: Would you be so kind as to ...Byl byste tak hodný a ...

kdyby: Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

laskavý: Please, be so kind as to ...Buďte prosím tak laskavý a ...

lépe: So much the better!, All the better!Tím líp!

měkký: Don't be so soft with them.Nebuď na ně tak měkký.

milý: It is so nice of you.To je od vás milé.

moct: He may be fifteen or so.Může mu být tak patnáct.

myslet: I think/guess so.Myslím, že ano.

myslet si: I thought as much/so.To jsem si myslel.

far: so fardosud, zatím, do současné chvíle

obávat se: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

prosit: je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

přesto: so close and yet so fartak blízko a přesto tak daleko

říct: I wouldn't say so.Neřekl bych.

také: I'm hungry. – So am I.Mám hlad. – Já také.

tedy: He is silent so he agrees.Mlčí, tedy souhlasí.

ujít: How are you? – Not so bad.Jak se máš? – Ujde to.

ulevit se: I am (so) relieved!, That's a load off my chest.To se mi ulevilo!

usuzovat: What makes you think so?Z čeho tak usuzuješ?

uveřejnit: It has not been published so far.Nebylo to dosud uveřejněno.

vězet: Where have you been?, What took you so long?Kde vězíš?

vždy: It has always been so.Vždy to tak bylo.

zdržet: What kept you so long?Co tě tak zdrželo?

zřejmě: Probably not., I don't think so.Zřejmě ne.

těžce: I doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.To těžko. zpochybnění

ustlat si: As you make your bed, so you must lie in it.Jak si usteleš, tak si také lehneš.