Hlavní obsah

so [səʊ]

Příslovce

  1. odkazuje na předchozí výrokI think/hope so.Myslím/Doufám, že ano.I don't think so.Myslím, že ne.if sojestli ano, je-li tomu tak
  2. so do(es)/did sb kdo také, taky, stejně tak kladný dovětekShe laughed and so did he.Smála se a on také.
  3. tak tím způsobemHold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.be sobýt (tomu) tak, být ten případ jak bylo naznačeno dříve
  4. tak (tedy), takže uvození tématu
  5. tak, tolik zdůraznění
  6. so ... (that), so ... as to tak ... že, natolik/tak ... aby

Vyskytuje se v

how: How come/so?Jak to?

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

long: So longTak zatím., Tak ahoj., Měj se.

much: not so much ... asani ne tak ... jako spíše, spíše ... než

often: every so oftenjednou za čas, čas od času pravidelně, ale v delších intervalech

so: so do(es)/did sbkdo také, taky, stejně tak kladný dovětek

that: so/such...thattak/tolik...že

there: so therea dost, a basta, a hotovo nezměním názor

very: very much sovelice, velmi, moc v odpovědi

what: So what?, What of it?No a (co)?, A co má být?, (No) a co z toho?

all: all the more sotím spíš(e)

in: in doing sopři tom, tím danou činností

say-so: on sb's say-sos čím souhlasem, na čí příkaz

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

afraid: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

do: I like it. So do I.Líbí se mi to. Mně také.

expect: I expect so/not.Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázku

guess: I guess so.Asi ano.

hope: I hope so.Doufám, že ano.

imagine: I imagine so.Domnívám se, že ano.

inclined: If you are so inclinedJestli máte chuť

kind: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

messy: These barbecues are so messy.Při grilování se nadělá hrozný binec.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

noise: Don't make so much noise!Nedělej takový rámus!

relieved: I am so relieved.To se mi ulevilo.

say: I wouldn't say so.Já bych neřekl.

so-so: The dinner was so-so.Večeře ušla.

squeamish: Don't be so squeamish.Nebuď taková citlivka.

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

think: I thought so.To jsem si myslel.

touchy: Don't be so touchy.Nebuď taková citlivka.

forth: and so fortha tak dále

a: and so on, and so forth, zkr. etc.a tak dále

: up to now, so faraž dosud

dál: and so on, etceteraa tak dále

dalece: so much, insofar, to that extenttak dalece

hůř: so much the worse for sbtím hůř pro koho

kvůli: in order to, so thatkvůli tomu, aby

nic: nothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocrenic moc

no: So what?No a (co)?

proto: in order to, so that, so as toproto, aby

shledaná: goodbye, hovor. bye, hovor. so longna shledanou

spíš: all the more sotím spíš

tak: so thattak aby

účel: in order to, so as to do sth, for the purpose of doing sthza účelem, aby

zatím: See you!, So long!, Bye for now.hovor. Tak zatím. na shledanou

zvaný: the so called ...tak zvaný ...

ano: I think so.Myslím, že ano.

asi: Is he at home? – I guess so.Je doma? – Asi ano.

: Hurry up so that you don't miss it.Pospěš, ať to nepropásneš.

dobrota: Be so kind and fetch me ...Buď té dobroty a přines mi...

domnívat se: I don't think (it is) so.Domnívám se, že tomu tak není.

dosavadní: His greatest success so far.Jeho dosavadní největší úspěch.

dosud, doposud: Nobody has complained so far.Nikdo si dosud nestěžoval.

doufat: I hope so/not.Doufám, že ano/ne.

hodný: Would you be so kind as to ...Byl byste tak hodný a ...

kdyby: Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

laskavý: Please, be so kind as to ...Buďte prosím tak laskavý a ...

lépe: So much the better!, All the better!Tím líp!

měkký: Don't be so soft with them.Nebuď na ně tak měkký.

milý: It is so nice of you.To je od vás milé.

moct: He may be fifteen or so.Může mu být tak patnáct.

myslet: I think/guess so.Myslím, že ano.

myslet si: I thought as much/so.To jsem si myslel.

obávat se: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

far: so fardosud, zatím, do současné chvíle

prosit: je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

přesto: so close and yet so fartak blízko a přesto tak daleko

říct: I wouldn't say so.Neřekl bych.

také: I'm hungry. – So am I.Mám hlad. – Já také.

tedy: He is silent so he agrees.Mlčí, tedy souhlasí.

ujít: How are you? – Not so bad.Jak se máš? – Ujde to.

ulevit se: I am (so) relieved!, That's a load off my chest.To se mi ulevilo!

usuzovat: What makes you think so?Z čeho tak usuzuješ?

uveřejnit: It has not been published so far.Nebylo to dosud uveřejněno.

vězet: Where have you been?, What took you so long?Kde vězíš?

vždy: It has always been so.Vždy to tak bylo.

zdržet: What kept you so long?Co tě tak zdrželo?

zřejmě: Probably not., I don't think so.Zřejmě ne.

těžce: I doubt that!, Hardly!, I don't think so., kdepak Not a hope.To těžko. zpochybnění

ustlat si: As you make your bed, so you must lie in it.Jak si usteleš, tak si také lehneš.