Hlavní obsah

a

Spojka

  1. (spojení) anda podobněand things like that, and suchliketu a tamnow and thena tak dáleand so on, and so forth, zkr. etc.
  2. (při sčítání) plus, and
  3. (a přesto) yet(odporovací význam) but, however
  4. a to, a sice (jmenovitě) namely, that is
  5. (důsledek)a takand so

Vyskytuje se v

accident: an accident waiting to happenzdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutí

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

age: an age, agesvěčnost dlouhá doba

angle: at an anglešikmý, (na) šikmo, nakloněný

arm: cost an arm and a legstát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně draho

as: as a result of sthv důsledku, důsledkem, následkem čeho

average: on (an) averageprůměrně, v průměru

ball: be having a ballvýborně se bavit, užívat si (to)

bargain: drive a hard bargaintvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.

bat: not to bat an eyelidnehnout ani brvou, ani nemrknout

bearing: have a bearing on sthmít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čím

beat: without missing a beatbez (nejmenšího) zaváhání pokračovat ap.

beat: never miss a beatnenechat si nic ujít, být stále v obraze a využít toho

bee: have a bee in one's bonnetmít brouka v hlavě, mít utkvělou myšlenku, být posedlý myšlenkou

beeline: make a beeline for sthnamířit si to přímo, jít rovnou k čemu

bell: as clear as a bellzcela jasný, naprosto srozumitelný, jasný jako facka

bell: give sb a bellbrnknout, (za)telefonovat, (za)volat komu

berth: give sb/sth a wide berthvyhnout se komu/čemu zdaleka

bird: be birds of a featherbýt jeden jak druhý/stejného ražení

bit: a bitof sth trocha, troška, špetka čeho

bit: a bittrochu, poněkud, maličko

bit: quite a bit of sthdost, hodně, výrazně větší ap.

bit: (for) a bit(na) chvíli, (na) okamžik, na moment

bit: not a bit, not one bitvůbec ne, ani trochu

bite: a bite (to eat)něco k zakousnutí, svačinka, něco na zub

bite: a bitechlad, štiplavost, ostrá svěžest ve vzduchu, větru ap.

blank: draw a blankneuspět v hledání ap., nic se nedozvědět, nebýt o nic chytřejší

blaze: blaze a trailin sth být průkopníkem, (pro)razit (novou) cestu v čem pokroku ap.

blind: turn a blind eye to sthpřivřít oči nad čím, přehlížet, tolerovat co nespravedlnost ap.

blink: in the blink of an eyev mžiku, než bys řekl švec, co by dup

bolt: make a bolt for itvzít do zaječích, vzít roha, utéct

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

break: give me a breakdej (mi) pokoj, nech toho

breast: make a clean breast of sthupřímně přiznat co, doznat (se) k čemu

breath: go for a breath of (fresh) airjít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

bring in: bring in a verdictvynést rozsudek

buck: make a quick/fast bucksnadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivě

bull: like a bull in a china shopjako slon v porcelánu chovat se, pohybovat se

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

bundle: cost sb a bundlestát koho balík

cake: a piece of cakehračka, snadná věc, brnkačka

cannon: be a loose cannonchovat se nepředvídatelně, být jako neřízená střela, být nezvladatelný

cast: cast (a fishing line)nahodit udici

change: change (a baby)přebalit (dítě)

change: for a changepro změnu

Cheshire cat: smile like a Cheshire catkřenit se od ucha k uchu

chip: a chip off the old blockjablko, které nepadlo daleko od stromu

chord: strike a chordzahrát na strunu soucitu ap.

clip: at a (fast) clipfofrem, bleskem rychle

clue: not to have a cluenemít ponětí/tušení

coffin: a nail in the coffinhřebí(če)k do rakve

coin: to coin a phrasejak se (tak) říká, abych užil klišé

cold: catch (a) coldnachladit se, dostat rýmu

comeback: make a combackvrátit se na scénu, znovu přijít do módy

commitment: make a commitment to do sthzavázat se k čemu, přislíbit co

conclusion: It was a foregone conclusion.Bylo to předem jasné., To se dalo čekat.

consequence: in consequence, as a consequence of sthdůsledkem, následkem, v důsledku čeho

cropper: come a cropperpadnout na hubu, pohořet, zcela ztroskotat

cry: a far cry from sth(na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čeho

cut: be a cut above sb/sthbýt výrazně lepší než kdo/co

damn: not give a damn about sthkašlat na co, vůbec se nezajímat o co

day: call it a dayzabalit to, skončit co, nechat toho

deal: a great/good deal of sthhodně, spousta, hromada čeho

deal: a great dealvýrazně, hodně, značně jaký

deal: a good/great dealdost, hodně, mnoho

death: a fight to the deathboj na život a na smrt

deep: take a deep breathzhluboka se nadechnout i před náročným úkolem ap.

degree: a degree of sthzdravá míra, přiměřené množství čeho

delight: take (a) delight in sthmít požitek, těšit se z čeho

depressive: a depressiveosoba trpící depresemi

devil: a devil ofsth hrozný, strašný co nepříjemný, těžký ap.

difference: make a (lot of) differencemít (velký) význam, být k něčemu/užitečný, pomoci čemu, v čem

dirty: a dirty looknevraživý pohled

disadvantage: at a disadvantagev nevýhodě, v nevýhodném postavení

disaster: a recipe for disasternejlepší cesta do záhuby

dislike: take a dislike to sb/sthpocítit odpor ke komu/čemu, začít nenávidět koho/co

disrepair: in (a state of) disrepairve špatném stavu, zchátralý budova ap., v rozkladu

distance: at a distancev jisté vzdálenosti, s (jistým) odstupem

distinction: draw/make a distinctionbetween sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čím

doubt: beyond a doubtnade vší pochybnost, nepochybně, zcela určitě

doubt: without (a) doubturčitě, nesporně

dream: be in a dreambýt zasněný, bloudit v myšlenkách

drop: drop a hintnaznačit, utrousit poznámku

drop: drop sb a linenapsat (pár řádků) komu

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

ebb: at a low ebb, at one's lowest ebbna dně, na bodě mrazu, na nule úspěšnost, šance ap.

edgeways: get a word in edgewaysdostat se (konečně) ke slovu

ego trip: be on an ego triphladit si (své) ego, zvyšovat si sebevědomí, cítit se středem světa dokazovat si svoji důležitost

eke: eke (out) a living, eke out an existencenuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit finančně