Hlavní obsah

it [ɪt]

Zájmeno

  1. to, onočasto se nepřekládáIt's a lovely city.Je to nádherné město.tray with glasses on ittácek se sklenicemiWho is it?Kdo je (to)?, Kdo volá?
  2. o dítěti, u něhož není udáno pohlavíShe left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.
  3. užívá se při vyjádření pocitu nebo názoruIt's possible that ...Je možné, že ...
  4. užívá se ve větách v trpném roděIt was reported, that ...Hlásili, že ...I like it here.Líbí se mi tady.
  5. při udávání času, data ap.It's 3 o'clock.Jsou 3 hodiny.It was Monday.Bylo pondělí.
  6. při popisu počasí, světla či teploty ap.It's getting dark.Stmívá se.It was very wet and windy.Bylo velmi vlhko a větrno.
  7. při představování u telefonováníIt's Max.Tady je/U telefonu Max.
  8. užívá se při zdůrazněníIt was I who found him.To já jsem ho našel., Byl jsem to já, kdo ho našel.

Zájmeno

  1. it's not (simply) that ne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodůIt's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

Vyskytuje se v

be: kdyby nebylo, nebýt koho/čehoif it wasn't for

beat: to nechápu, to netuším, to mi nejde do hlavy/na rozum(it) beats me

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

believe: věř(te) tomu nebo nebelieve it or not

best: nejlepší na tom je/bylo ...best of (it) all

big: uspět, dotáhnout to daleko, prorazitmake it big

bolt: vzít do zaječích, vzít roha, utéctmake a bolt for it

bother: To není žádný problém., Udělám to rád. při nabídce pomociIt's no bother.

bring on: Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.Bring it on!

bugger: sakra, do prdele, do hajzlubugger (it)

burst: vystoupit z břehů řekaburst its banks

business: do toho komu nic není, to se koho netýkáit is none of sb's business

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it

chuck: se vším praštit, vykašlat se na všechnochuck it all

coin: hrabat, mastit si kapsu rychle bohatnout, často nezaslouženěbe coining it (in)

come: zasloužit si, koledovat si o co trest ap.have it coming to one

come off: Nekecej!, Nech toho!Come off it!

conclusion: Bylo to předem jasné., To se dalo čekat.It was a foregone conclusion.

cool: uklidni secool it

cop: slíznout si to, schytat to, vypít si tocop it

crack: nebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extrabe not all it's cracked up to be

cut: nemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrýnot cut it

damn: Hergot!, Sakra!, Krucinál!Damn (it)!

darn: do háje, sakra zvolánídarn it

dash: hrome!, zatraceně!Dash (it all)

day: zabalit to, skončit co, nechat tohocall it a day

dish out: to sb hovor. dát co proto komu zkritizovat, potrestatdish it out

doubt: (O tom) pochybuji.I doubt it.

dream: ani (ve snu) by mě to nenapadlo něco udělatwouldn't dream of it

easy: Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.Easy does it.

entirety: v celku, jako celek, celý, v celém (svém) rozsahuin its entirety

face: na první pohled, při zběžném pohleduon the face of it

far: vůbec ne, právě naopakfar from it

for: sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čehoif not for, were it not for

forget: Na to zapomeň! důrazné odmítnutí návrhu ap., Zapomeň na to., Pusť to z hlavy. nedělej si s tím starostiForget it

fun: (u)dělat co jen tak pro zábavudo sth for (the) fun (of it)

funeral: To je tvůj problém., To je tvoje věc.It's your funeral.

game: to patří k věciit is all part of the game

go: Jdi do toho., Jdi na to.Go for it.

gun: šlápnout/dupnout na to/plyn, osolit to v autě ap.gun it/(the engine)

hack: kdo hovor. na to nemá schopnosti ap.sb can't hack it

had: být vyřízený, mít to spočítané mít vážně potíže či žádnou šanci uspěthave had it

ham: (záměrně) přehrávat herecham it up

hand: uznat, muset nechat komu něčí schopnostihave to hand it to sb

harm: nikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá coit does no harm to do sth, there is no harm in doing sth

have: říká se, žerumour has it that

hell: jenom tak (ze srandy), z legrace beze smyslufor the hell of it

high: je nejvyšší čas, je načaseit is high time

hold: Počkat., Moment., Zadrž.Hold it.

hoof: šlapat pěškyhoof it

hop: Padej!, Odpal!Hop it.

if: ne že by coit's not as if

it: ne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodůit's not (simply) that

job: to je přesně ono to chciit is just the job

keep: pokračovat v tom v něčem započatém i přes nesnáze ap., nevzdávat tokeep at it

leave out: Nech(te) toho!Leave it out.

let: nech to být/plavat, přejít to, vykašlat se na to už neřešitlet it go

life: To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životěIt's my life.

like: To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.It's just like her/him.

lorry: Je to kradené/za pět prstů. zbožíIt has fallen off the back of a lorry.

lose: vypěnit, ztratit nervy rozčílit selose it

made: být za vodou uspět ap.have (got) it made

make: swh dostat se, dorazit kam včas, stihnout to kammake it

make up: smířit se, udobřit semake (it) up

make up to: sb vynahradit to, oplatit to komu, revanšovat se komumake it up to

matter: To nevadí.It doesn't matter.

mean: vědět, jaké to je/co to obnášíknow what it means

mention: Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkováníDon't mention it.

mildly: mírně řečenoto put it mildly

mind: mít v úmyslu udělat cohave it in mind to do sth

nature: svojí podstatou, ve své podstatěby its (very) nature

nothing: jediná možnost je, není jiné řešení, nežthere is nothing for it but

on: to prostě nejdeit's (just) not on

pig: žít jako čuně člověkpig it

pity: To je škoda. výraz zklamáníIt is a pity.

place: to nepřísluší komu aby něco dělalit is not sb's place

play: (za)chovat se, jednat jakplay it

pleasure: Rádo se stalo.It's a pleasure., My pleasure.

accord: samo (od sebe) bez cizího přičiněníof its own accord

rybí: rybí filéfish fillet, fillet of fish