Hlavní obsah

hand [hænd]

Podstatné jméno

 1. rukaPut your hand up.Zvedni ruku., Dej ruku nahoru.hold sth in one's handdržet co v rucecome into sb's handsdostat se/přijít do ruky komu
 2. přen.vliv, moc
 3. in good handsv dobrých rukoube in sb's handsbýt v rukou koho vývoj ap.
 4. pomoc, výpomocgive sb a handpomoci komuask sb for a hand with sthpožádat koho o (vý)pomoc s čím
 5. manuální pracovník, dělníkloď. all handscelá posádka
 6. potlesk, aplaus
 7. list, karty (držené v ruce)
 8. ručička hodinek
 9. kniž.rukopis
 10. tech.směr otáčení závitu, schodiště ap.two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

Přídavné jméno

 • ruční rukou ovládaný ap.hand truckrudl dvoukolý vozík

Sloveso

Fráze

 1. (near) at hand na blízku, nedaleko, po ruce
 2. by hand ručně
 3. change hands změnit majitele
 4. have sb eating out of one's hand zcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho
 5. bound hand and foot se spoutanýma rukama i nohama
 6. force sb's hand dotlačit koho k předčasnému jednání
 7. have one's hands full with sth mít plné ruce práce s čím
 8. hovor.get one's hands on sth přijít k čemu, získat, sehnat co
 9. work hand in glove with sb úzce spolupracovat s kým
 10. hold hands držet se za ruce
 11. hovor.hold sb's hand držet palce, fandit komu, být s kým v těžké situaci
 12. problem in hand aktuální problémmatter in handzáležitost, o kterou se jedná
 13. in hand pod kontrolou, pevně v rukou
 14. hovor.to keep one's hand in nevyjít ze cviku kdo
 15. on one's hands and knees na všech čtyřech, po čtyřech lézt ap.
 16. lend sb a hand pomoci komu, podat pomocnou ruku komu
 17. live (from) hand to mouth žít z ruky do huby, protloukat se
 18. hovor.off hand z hlavy, bez přípravy, z placu říct ap.
 19. have sth on one's hands mít co na svých bedrech/na krku zodpovědnost ap.
 20. on hand po ruce, k dispozici
 21. on the one hand na jedné straně v porovnání
 22. on the other hand na druhé straně opačný argument
 23. get out of hand vymknout se (z rukou) kontrole
 24. out of hand ihned, bez přemýšlení, bez uvážení
 25. play into sb's hand nahrávat komu, dát komu trumfy do ruky, hrát komu na ruku dělat, co se hodí druhému
 26. take sb/sth in hand ujmout se koho čeho, chopit se čeho
 27. throw up one's hands sprásknout ruce, lomit rukama, rozhodit rukama v rozčílení, zoufalství ap.
 28. try one's hand at sth zkusit (si) co činnost
 29. hands down hravě, lehce, snadno zvládnout ap.win hands downhravě zvítězit
 30. hovor.have to hand it to sb uznat, muset nechat komu něčí schopnosti

Slovní spojení

backhand dab hand dead hand farmhand field hand first hand forehand freehand hand luggage hand tool hand-held hand-me-down hand-pick hand-to-hand hand-to-mouth handbag handball handbill handbook handbrake handcart handclap handcuff handgun handhold handkerchief handmade handmaiden handout handover handrail handset handshake handstand handwash handwriting handwritten left-hand left-hand drive longhand minute hand offhand old hand right-hand right-hand drive right-hand man second-hand shorthand sleight of hand stagehand

Vyskytuje se v

cap: go cap in hand to sb(při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.

close: be close at handbýt nedaleko

dip: dip (one's hand)into sth sáhnout, strčit ruku do čeho do krabice ap.

eat: be eating out of sb's handzobat komu z ruky

first: at first handna vlastní kůži zažít ap.

grenade: (hand) grenade(ruční) granát

hand: (near) at handna blízku, nedaleko, po ruce

hand-me-down: hand-me-downsfrom sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osobě

hand on: hand sth onto sb předat dál co komu do držení ap.

hand over: hand sth overto sb předat, odevzdat co komu z ruky do ruky

notice: hand in one's noticedát výpověď zaměstnanec

pair: have a safe pair of handsbýt spolehlivý

reach out: reach out (a hand)natáhnout ruku, natáhnout se po čem

red-handed: be caught/catch sb red-handedbýt přistižen/přistihnout koho (přímo) při činu

right: be at sb's right handbýt pravou rukou koho

round: hand roundnechat kolovat, poslat dokola láhev whisky ap.

safe: be in safe hands, be safe in sb's handsbýt v dobrých rukou

second: at second handz doslechu, nepřímo, zprostředkovaně znát ap.

shake: shake hands with sbpotřást si rukama, podat si ruce, plácnout si s kým

show: show of handshlasování zdvižením ruky

upper: have the upper handbýt pánem situace, mít převahu, mít navrch

wave: wave (one's hand)at/to sb (za)mávat na pozdrav na koho, komu

weigh: weigh sth (in one's hand)potěžkat co (v ruce)

wring: wring one's handslomit rukama zoufale ap.

backhand: sport. two-handed backhandobouručný bekhend, bekhend obouruč

braided: hand braidedručně (s)pletený

brake: release the hand brakeuvolnit ruční brzdu

change: change handszměnit majitele věc

combat: hand-to-hand combatboj muže proti muži

compliment: left-handed complimentdvojznačný kompliment který lze chápat i negativně

dryer: hand dryersušič rukou, sušák na ruce horkovzdušný

eldest: eldest handhráč otevírající hru v kartách

extend: extend one's hand to sbpodat komu ruku

factory: factory hand/workertovární dělník

firm: firm handpevná ruka

fly: fly hands offletět bez (držení) řízení

guard: hand guardschrániče rukou řídítek motorky ap.

hands-on: get hands-on experiencezkusit si to v praxi

hand-to-hand: voj. hand-to-hand combatboj zblízka

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

heavy-handed: be heavy-handed with sthpřehánět to s čím množstvím ap., jít příliš zhurta na co

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

knit: hand-knitručně pletený

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

lend: lend sb a handpomoci komu

matter: matter in handprávě projednávaná záležitost věc na pořadu dne

mob: mob-handedve velkém počtu lidé - přijít ap.

note: ekon. note of handdlužní úpis

puppet: hand puppetmaňásek

rail: hand railmadlo zábradlí, ve výtahu ap.

read: read sb's handvěštit komu z dlaně

sanitizer: hand sanitizerdezinfekce na ruce

shaped: hand-shapedve tvaru ruky, ručně tvarovaný

short-handed: short-handed goalgól vstřelený ve vlastním oslabení

single-handed: do sth single-handedudělat co zcela sám

squeeze: squeeze sb's handstisknout komu ruku

steady: steady handjistá ruka při míření ap.

together: clasp one's hands togethersepnout ruce

truck: sack truck, hand truckrudl dvoukolý vozík

two-handed: two-handed swordobouruční meč

wandering: wandering handsruce šmátralky toho, kdo rád někoho osahává

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

clap: clap one's hands(za)tleskat

clasp: clasp one's handssepnout ruce

hand down: The tradition is handed down from generation to generation.Tradice se předává z generace na generaci.

lay: She laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.

left-handed: He is left-handed.Je to levák.

right-handed: He is right-handed.Je to pravák.

rub: rub one's hands (together)mnout si ruce, třít o sebe rukama

slip: The knife slipped out of his hand.Nůž mu vyklouzl z ruky.

up: He put his hand up.Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.

wipe: He wiped his hands on a towel.Otřel si ruce do ručníku.

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

bird: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

dát: hand in one's noticedát výpověď kdo

dědit: be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritabledědit se tradice ap.

dopadnout: catch sb in the act/red-handed, hovor. nail sbdopadnout koho při činu

druhý: on (the) one hand ... on the other handna jedné straně ... a na druhé straně

držet se: hold (each other's) handsdržet se za ruce

granát: hand grenaderuční granát

jednak: for one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)jednak - (a) jednak za prvé - za druhé

levotočivý: left-handed thread(ing)levotočivý závit

majitel: change handszměnit majitele

minutový: minute hand, big handminutová ručička

nachytat: catch sb red-handednachytat koho při činu

naproti: jako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over againstnaproti tomu

nechat: leave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sthnechat na pokoji koho/co

oslabení: play short-handedhrát v oslabení

podat: shake hands with sbpodat si ruce s kým potřást ap.

pomocný: helping handpomocná ruka

pravidlo: right/left-hand rulefyz. pravidlo pravé/levé ruky

při: at hand, handy, near to handpři ruce

příraz: climb up hand over handšplhat bez přírazu

příruční: hand luggagepříruční zavazadla braná na palubu

rozhazovat: flail one's hands, gestikulovat gesticulate (wildly)rozhazovat rukama

ručička: hour/little handhodinová/malá ručička

ručně: handmade, hand-craftedručně vyrobený

ruční: hand drillruční vrtačka

ruka: Hands up!Ruce vzhůru!

síla: labour force, pracovník hand, worker, zaměstnanci personnelpracovní síla

sprásknout: throw one's hands upsprásknout ruce zoufale ap.

stisk: squeeze of the hand, potřesení handshakestisk ruky

stisknout: pevně squeeze sb's handstisknout komu ruku

strana: right-hand sidepravá strana ulice ap.

svěřit se: put osf in sb's hands, entrust osf to sbsvěřit se do péče/rukou koho

tkaný: hand wovenručně tkaný

úpis: IOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory noteekon. dlužní úpis

volnost: have a free hand in sthmít volnost v čem

vrtačka: hand/electric drillruční/elektrická vrtačka

vteřinový: second handvteřinová ručička

výhoda: gain an advantage over sb, mít navrch get the upper handzískat výhodu nad kým

vyměnit: change handsvyměnit majitele o věci

výpověď: give/hand in one's notice, hovor. quitpodat/dát výpověď v práci

vzhůru: Hands up!, hovor. Throw up your hands!Ruce vzhůru!

zadřít si: run/get a splinter in one's handzadřít si třísku do ruky

zamnout: rub one's hands (together)zamnout si ruce

zavazadlo: hand luggagepříruční zavazadla na palubu

zblízka: close/hand-to-hand combat, fight at close quartersboj zblízka

zdobený: hand-decoratedručně zdobený

změnit: change hands, pass onzměnit majitele

zvedák: hand (operated) jackruční zvedák

zvednout: raise one's hand against sbpřen. zvednout ruku proti komu

zvítězit: win hands down, sail to victoryhladce zvítězit

cvik: ... to keep my hand in... abych nevyšel ze cviku.

drhnout: scrub one's handsdrhnout si ruce při mytí

chytit: I took him by the hand.Chytil jsem ho za ruku.

: Hand it over to her.Předej jí to.