Hlavní obsah

hand [hænd]

Podstatné jméno

 1. rukaPut your hand up.Zvedni ruku.hold sth in one's handdržet co v rucecome into sb's handsdostat se/přijít do ruky komu
 2. přen.vliv, moc
 3. in good handsv dobrých rukoube in sb's handsbýt v rukou koho vývoj ap.
 4. pomoc, výpomocgive sb a handpomoci komuask sb for a hand with sthpožádat koho o (vý)pomoc s čím
 5. manuální pracovník, dělníkloď. all handscelá posádka
 6. potlesk, aplaus
 7. list, karty (držené v ruce)
 8. ručička hodinek
 9. kniž.rukopis
 10. tech.směr otáčení závitu, schodiště ap.two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

Sloveso

Přídavné jméno

 • ruční rukou ovládaný ap.hand truckrudl dvoukolý vozík

Fráze

 1. (near) at hand na blízku, nedaleko, po ruce
 2. by hand ručně
 3. change hands změnit majitele
 4. have sb eating out of one's hand zcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho
 5. bound hand and foot se spoutanýma rukama i nohama
 6. force sb's hand přimět koho jednat (předčasně)force sb's hand přen. tlačit na koho
 7. have one's hands full with sth mít plné ruce práce s čím
 8. hand over fist ostošest, ráz na ráz, o překot velmi rychlelose/make money hand over fistrázem/rychle prodělat/vydělat (velké) peníze
 9. hovor.get/lay one's hands on sth přijít k čemu, získat, sehnat co
 10. work hand in glove with sb úzce spolupracovat s kým
 11. hold hands držet se za ruce
 12. hovor.hold sb's hand držet palce, fandit komu, být s kým v těžké situaci
 13. (problem) in hand aktuální (problém)matter in handzáležitost, o kterou se jedná
 14. in hand pod kontrolou, pevně v rukou
 15. hovor.to keep one's hand in nevyjít ze cviku kdo
 16. on one's hands and knees na všech čtyřech, po čtyřech lézt ap.
 17. lend sb a hand pomoci komu, podat pomocnou ruku komu
 18. live (from) hand to mouth žít z ruky do huby, protloukat se
 19. hovor.off hand z hlavy, bez přípravy, z fleku říct ap.
 20. have sth on one's hands mít co na svých bedrech/na krku zodpovědnost ap.take sth off sb's handszbavit koho čeho, sejmout co z koho, pomoci komu od čeho ulevit od odpovědnosti
 21. on hand po ruce, k dispozici
 22. on the one hand na jedné straně v porovnání
 23. on the other hand na druhé straně opačný argument
 24. get out of hand vymknout se (z rukou) kontrole
 25. out of hand ihned, bez přemýšlení, bez uvážení
 26. play into sb's hand nahrávat komu, dát komu trumfy do ruky, hrát komu na ruku dělat, co se hodí druhému
 27. take sb/sth in hand ujmout se koho čeho, chopit se čeho
 28. throw up one's hands sprásknout ruce, lomit rukama, rozhodit rukama v rozčílení, zoufalství ap.
 29. try one's hand at sth zkusit (si) co činnost
 30. hands down hravě, lehce, snadno zvládnout ap.
 31. hovor.have to hand it to sb uznat, muset nechat komu něčí schopnosti

Slovní spojení

backhand dab hand dead hand farmhand field hand first hand forehand freehand hand luggage hand tool hand-held hand-me-down hand-pick hand-to-hand hand-to-mouth handbag handball handbill handbook handbrake handcart handclap handcuff handgun handhold handkerchief handmade handmaiden handout handover handrail handset handshake handstand handwash handwriting handwritten left-hand left-hand drive longhand minute hand offhand old hand right-hand right-hand drive right-hand man second-hand shorthand sleight of hand stagehand

Vyskytuje se v

cap: go cap in hand to sb(při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.

close: be close at handbýt nedaleko

dip: dip (one's hand)into sth sáhnout, strčit ruku do čeho do krabice ap.

eat: be eating out of sb's handzobat komu z ruky

first: at first handna vlastní kůži zažít ap.

grenade: (hand) grenade(ruční) granát

hand-me-down: hand-me-downsfrom sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osobě

hand on: hand sth onto sb předat dál co komu do držení ap.

hand over: hand sth overto sb předat, odevzdat co komu z ruky do ruky

notice: hand in one's noticedát výpověď zaměstnanec

pair: have a safe pair of handsbýt spolehlivý

reach out: reach out (a hand)for sth natáhnout ruku, natáhnout se po čem

red-handed: be caught/catch sb red-handedbýt přistižen/přistihnout koho (přímo) při činu

right: be at sb's right handbýt pravou rukou koho

round: hand roundnechat kolovat, poslat dokola láhev whisky ap.

safe: be in safe hands, be safe in sb's handsbýt v dobrých rukou

second: at second handz doslechu, nepřímo, zprostředkovaně znát ap.

shake: shake hands with sbpotřást si rukama, podat si ruce, plácnout si s kým

show: show of handshlasování zdvižením ruky

upper: have the upper handbýt pánem situace, mít převahu, mít navrch

wave: wave (one's hand)at/to sb (za)mávat na pozdrav na koho, komu

weigh: weigh sth (in one's hand)potěžkat co (v ruce)

wring: wring one's handslomit rukama zoufale ap.

backhand: sport. two-handed backhandobouručný bekhend

braided: hand braidedručně (s)pletený

brake: release the hand brakeuvolnit ruční brzdu

change: change handszměnit majitele věc

combat: hand-to-hand combatboj muže proti muži

compliment: left-handed complimentdvojznačný kompliment který lze chápat i negativně

dryer: hand dryersušič rukou, sušák na ruce horkovzdušný

eldest: eldest handhráč otevírající hru v kartách

extend: extend one's hand to sbpodat komu ruku

factory: factory hand/workertovární dělník

firm: firm handpevná ruka

fly: fly hands offletět bez (držení) řízení

guard: hand guardschrániče rukou řídítek motorky ap.

hands-on: get hands-on experiencezkusit si to v praxi

hand-to-hand: voj. hand-to-hand combatboj zblízka

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

heavy-handed: be heavy-handed with sthpřehánět to s čím množstvím ap., jít příliš zhurta na co

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

join: join handschytit se za ruce, spojit ruce kněz novomanželům

join: join hands with sbzačít spolupracovat s kým

knit: hand-knitručně pletený

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

lead: loď. hand leadmalá olovnice

lend: lend sb a handpomoci komu

matter: matter in/at handprávě řešená/projednávaná záležitost věc na pořadu dne

mob: mob-handedve velkém počtu lidé - přijít ap.

note: ekon. note of handdlužní úpis

offer: offer one's hand to sbnabídnout/podat komu ruku na usmířenou ap.

puppet: hand puppetmaňásek

rail: hand railmadlo zábradlí, ve výtahu ap.

read: read sb's handvěštit komu z dlaně

sanitizer: hand sanitizerdezinfekce na ruce

second: second hand, sweep-secondvteřinová ručička

shaped: hand-shapedve tvaru ruky, ručně tvarovaný

short-handed: short-handed goalgól vstřelený ve vlastním oslabení

single-handed: do sth single-handedudělat co zcela sám

single-handed: single-handed axejednoruční sekera

squeeze: squeeze sb's handstisknout komu ruku

steady: steady handjistá ruka při míření ap.

stick: stick one's hands into one's pocketsstrčit si ruce do kapes

together: clasp one's hands togethersepnout ruce

truck: sack truck, hand truckrudl dvoukolý vozík

two-handed: two-handed swordobouruční meč

wandering: wandering handsruce šmátralky toho, kdo rád někoho osahává

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

clap: clap one's hands(za)tleskat

clasp: clasp one's handssepnout ruce

hand down: The tradition is handed down from generation to generation.Tradice se předává z generace na generaci.

lay: She laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.

left-handed: He is left-handed.Je to levák.

right-handed: He is right-handed.Je to pravák.

rub: rub one's hands (together)mnout si ruce

slip: The knife slipped out of his hand.Nůž mu vyklouzl z ruky.

up: He put his hand up.Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.

wipe: He wiped his hands on a towel.Otřel si ruce do ručníku.

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

bird: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

dát: dát výpověď kdohand/give in one's notice, give notice

dědit: dědit se tradice ap.be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritable

dopadnout: dopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

granát: ruční granáthand grenade

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

levotočivý: levotočivý závitleft-handed thread(ing)

majitel: změnit majitelechange hands

minutový: minutová ručičkaminute hand, big hand