Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění obsahu hlavní věty) thatčasto beze spojky či pomocí infinitvní vazbyVíš, že je chytrý.You know (that) he is clever.Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.
  2. (po so)</span> that(po slovu such)</span> as to do sthByla tak hloupá, že to prodala.She was such a fool as to sell it.
  3. (jistým způsobem) by doing sth
  4. (protože) since, as, because
  5. (jako) as thoughdělat žepretend to do sth

Částice

  1. (navázání na sdělení) you saidJak že to bylo?How was it, you said?
  2. hovor.(je to tak?) right?překládá se hlavně pomocí tázacích dovětkůJe zima, že?It's cold, isn't it?Tys mu to řekl, že?You told him, didn't you?
  3. (pochybnost) I wonder ifŽe by mu to řekla ona?I wonder if it was her who told him.

Vyskytuje se v

ne: ne že by(it's) not that se záporem

akorát: akorát, že... jenže, omezeníonly that..., the (only) problem is that...

div: div (že) nealmost, nearly, hovor. damn near

jednoduše: prostě a jednoduše proto, že ...purely and simply because ...

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

mít: mám za to, že ...I think that ...

naděje: v naději, že ...hoping that ...

pod, pode: pod podmínkou, žeon condition that, providing that

podmínka: pod podmínkou, že ...on condition/provided that ...

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

pro: jen pro případ (že)just in case

proto: už proto, že ...if only because

předpoklad: za předpokladu, že ...provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...

přesto: přesto, žedespite the fact that, ačkoli even though, although

případ: v případě, žein case that, práv. in the event that

samozřejmost: Považuje to za samozřejmost, že...He takes it for granted that...

víra: udělat co v dobré víře, že ...do sth in good faith that ...

vzhledem k: vzhledem k tomu, žegiven (the fact) that, in view of the fact that, jelikož since

ano: Myslím, že ano.I think so.

divný: Je divné, že ...It is strange (that) ...

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...

dobrat se: Dobrali se závěru, že ...They arrived at the conclusion that ...

docházet: Začíná mu docházet, že ...It is beginning to dawn on him that ...

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

domnívat se: Domnívám se, že tomu tak není.I don't think (it is) so.

doufat: Doufám, že ano/ne.I hope so/not.

doufat: Doufejme, že ...Let's hope that ...

hanba: Že ti není hanba!You ought to be ashamed of yourself!, Shame on you!

hrozit: Hrozí (nebezpečí), že ...There is a danger that ..., There's a threat of ...

jednat se: Jedná se o to, že ...The issue is that ...

jít: Jde o to, že ...The point/thing is that ...

klonit se: klonit se k názoru, žetend/be inclined to think that ...

kromě: Kromě toho, že je pěkná, má ...Besides being beautiful she has ...

mluvit: Mluví se o tom, že ...There are rumours/It is rumoured that ...

mrzet: Mrzí mě, že ...I'm sorry that ...

mýlit se: Obávám se, že se mýlíte.I am afraid you are wrong.

myslet: Myslím, že ano.I think/guess so.

myslet: Myslím, že ne.I don't think so.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nakecat: Nakecal mi, že ...He fooled me into believing that ...

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

napadnout: Napadlo mě, že ...It occurred to me that ..., myslel jsem I thought that ...

názor: Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...

nebezpečí: Hrozí nebezpečí, že ...There is a danger of ...

nelze: Nelze popřít, že...It is undeniable that...

nepochybný: Je nepochybné, že ...It is beyond doubt that ...

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

o: Jde o to, že ...The point is that ...

obávat se: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

očekávat: Očekává se od Vás, že přijdete.You are expected to come.

omlouvat se: Omlouvám se, že jdu pozdě.I'm sorry for being late.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Always keep in mind that ...

panovat: Panuje obecný názor, že ...There is a widespread belief that ...

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

podezření: Mám podezření, že ...I suspect that ...

podiv: Je s podivem, že ...It is surprising that ...

pochybovat: Pochybuji, že je to pravda.I doubt it's true.

pomyšlení: Nesnesu pomyšlení, že ...I can't bear to think that ...

popřít: Popřel, že ji viděl.He denied having seen her.

popřít: Nelze popřít, že ...It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...

povídat: Povídá se, že král je mrtvý.It is rumoured that the king is dead.

povšimnout si: Povšimněte si prosím, že...Please notice/note that...

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

poznat: Brzy poznal, že ...He soon discovered that ...

prominout: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

prominout: Promiňte, že vás přerušuji ...I am sorry to interrupt you ...

předeslat: Rád bych předeslal, že...I would like to say first that...

předpoklad: vycházet z předpokladu žework on the assumption that

předpokládat: Předpokládejme, že ...Let's assume that ...

předpokládat: Předpokládal jsem, že to uděláš.I supposed you would do it.

přerušovat: Omlouvám se, že vás přerušuji ...I'm sorry to interrupt (you) ...

přesvědčený: být přesvědčený, že ...be sure/persuaded/confident that ...

přiklánět se: přiklánět se k názoru, že ...tend/be inclined to think that ...

připadat: Připadá mi, že ...It seems to me that ...

připouštět: Připouštím, že jsem líný.I admit to being lazy.

připustit: Musím připustit, že ...I must admit that ...

přiznat: Musím přiznat, že ...I must confess that ...

psát: V dopise se píše, že ...The letter goes that ...

rád: Jsem rád, že tě vidím.I'm glad to see you.

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...He told me straight that ...

roznést se: Rozneslo, že ...Rumours got around that ...

ručit: Ručím za to, že ...I (can) guarantee that that ...

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.

říct: Nemohu říci, že ...I can't say (that) ...

říkat: Říkal, že ...He said that ...

říkat: Říká se o něm, že je dobrý učitel.He is said to be a good teacher.

se, si: Říká se, že ...They say/It is said that ...