Hlavní obsah

if [ɪf]

Spojka

  1. užívá se v podmínkových větáchjestli(že), pokud, -li, s min. časem kdybyIf I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.
  2. zda, zdali, jestli v nepřímé řeči
  3. if not jestli ne, ne-li dřív, lépe ap.
  4. kdyby(ste) ve zdvořilé žádostiIf there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

Vyskytuje se v

ask: if you ask mepodle mého, podle mě

be: if it wasn't forkdyby nebylo, nebýt koho/čeho

cue: (as if) on cuejako na zavolanou, v (ten) pravý okamžik, ve správnou chvíli

damned: I'm damned if ...ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...

desire: if desiredpokud chcete, na přání v instrukcích

else: if nothing elsekdyž (už) nic jiného, při nejmenším, alespoň

even: even though/ifi když, ačkoli, přestože, i kdyby

for: if not for, were it not forsb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čeho

if: if notjestli ne, ne-li dřív, lépe ap.

like: if you likejestli chceš/chcete

make: make (as if) to do sthdělat jakože co předstírat

mind: if you don't mindpokud vám to nevadí

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

must: if you mustkdyž už musíš dělat co, když to musí být

necessary: if necessarypokud je třeba, bude-li to nezbytné

need: if need(s) bekdyby to bylo nutné, bude-li to nutné

nothing: nothing if not sthvelice, nesmírně, skutečně jaký

only: if onlykdyby tak, kéž (by), jen kdyby

what: what ifco když, co kdyby

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

require: if requiredpokud je potřeba, na požádání

so: if sojestli ano, je-li tomu tak

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

either: If either were killed ...Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

inclined: If you are so inclinedJestli máte chuť

inconvenient: If it is inconvenient for you ...Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...

may: If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...

okay: If it is okay with you ...Pokud vám to nevadí ...

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

surprise: I wouldn't be surprised if ...Nedivil bych se, kdyby ...

were: If I were you.Kdybych byl tebou.

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.

would: We would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...

as: as if, as thoughjakoby, jako kdyby