Hlavní obsah

could [kʊd]

Sloveso

  1. mohl(i), uměl(i), dovedl(i) o schopnostiHe could barely walk.Jen stěží mohl jít.pp of can
  2. could have vyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulostiWho could have done it?Kdo to mohl udělat?
  3. mohl(a) (by), mohli by o možnostiHe could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.
  4. couldn't zcela určitě nenemohl(a), nemohli, nemohloHe couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.You could phone her.Mohl bys jí zavolat.
  5. užívá se v zdvořilé žádosti ap.Could I speak to John, please?Mohl bych, prosím, mluvit s Johnem?Could you help us?Mohl byste nám pomoci?Idiot! You could have told me.Blbče! Mohl jsi mi to říct.

Vyskytuje se v

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

assured: sb can rest assuredkdo může být klidný, se může spolehnout

be: as ... as can bemaximálně, jak jen to jde jaký šťastný ap.

beat: Can you beat it?Chápeš to? výraz údivu, znepokojení

best: as best one canjak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostem

bother: I can't be bothered to do sthnechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat co

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než

can: the canhajzl(ík), ajnclík záchod

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

could: could havevyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosti

depend: can dependon sb/sth moci se spolehnout na koho/co

do: I could do with sthpřišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si co

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

hack: sb can't hack itkdo hovor. na to nemá schopnosti ap.

hear: can't hear osf thinknemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slova

help: I can't help ...nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...

ill: can ill afford (to do) sthnemoci si dovolit co muset zabránit

joke: can't take a jokenerozumět legraci

manage: can managesth vyšetřit, najít si co čas, peníze ap.

own: can call sth one's ownopravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu

reach: (can) reachsth dosáhnout na co rukou

rest: can rest easymoci být v klidu, nemuset si dělat starosti

stick: sb can stick sth/itkdo si co/to může strčit někam, s čím/tím může jít kdo někam

tell: as far as I can tellpokud vím

time: (can) tell the timepoznat čas (na hodinkách) dítě ap.

way: can't have it both waysnemoci mít obojí kdo

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

bear: can't bear sb/sthnesnášet, nemoci vystát koho/co

can-can: can-can girlskankánové tanečnice

can-do: can-do spiritnezdolný duch

cookie: cookie candóza na sušenky plechovka ap.

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

opener: can/tin openerotvírák na konzervy

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

while: while you still candokud (ještě) můžeš

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

anyone: Anyone can do it.To může udělat kdokoli.

anyplace: You can go anyplace.Můžeš jít kamkoli.

anything: We can't do anything.Nemůžeme nic dělat.

apart: I can't tell their twins apart.Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

borrow: Can I borrow a pen?Mohu si půjčit pero?

buy: It can be bought anywhere.Lze to koupit kdekoliv.

certain: I can't say for certain ...Nemůžu s jistotou říct ...

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

describe: Can you describe it to me?Můžete mi to popsat?

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

even: Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.

get back: She couldn't get back to sleep.Nemohla znovu usnout.

hold: I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

abide: can't abide sb/sthnemoci vystát, nesnášet koho/co

idea: Can you give us an idea of ...Můžeš nám nějak přiblížit ...

dočkat se: cannot/can hardly wait to do sthnemoci se dočkat čeho

dopřát si: can afford sthmoci si dopřát co dovolit si

dovolit si: can afford (to do) sthmoci si dovolit (udělat) co mít na ap.

kanystr: BrE petrol can, AmE gas cankanystr na benzin

koš: waste/rubbish bin, na papír waste-paper basket/bin, venku ap. BrE litter bin/basket, AmE trash/garbage canodpadkový koš

mžik: in a wink, in the wink of an eye, before you could blink (an eyelid)v mžiku

následek: bear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the sticknést následky

odnést: get the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the canodnést (si) to

pochlubit se: can boast sth, pride osf on sthmoci se pochlubit čím

projít: sb (can) get away with (doing) sthkomu projde co

snášet: hate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sthnesnášet koho/co

spolehnutí: sb can be relied onna koho je spolehnutí

ubránit se: can't help doing sthnemoci se ubránit čemu nutkání ap.

vybraná: sb can choose, sb has the optionkdo má na vybranou

vynadívat se: can't take one's eyes off sb/sthnemoci se vynadívat na koho/co

aby: I can't wait for them to come.Už aby tu byli.

: There could be as many as 20 000 of them.Mohlo by jich být až 20 000.

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

by: He could..., potenciálně He might...Mohl by...

být: The mountain can be seen from far away.Horu je vidět z dálky.

cesta: Could you show me the way?Mohl byste mi ukázat cestu?

co: He ran as fast as he could.Utíkal, co mohl.

česky: Can you speak Czech?Umíš česky?

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

další: Can I have another one?Mohu dostat další?

dát: Can you put him on (the phone)?Můžeš mi ho dát (k telefonu)?

dát se: Time can't be stopped.Čas se nedá zastavit.

domluvit se: Can you make yourself understood in English?Domluvíš se anglicky?

dorozumět se: I can make myself understood in English.Dorozumím se anglicky.

dostat: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

dusit se: I can't breathe!, I am choking!Dusím se!

dýchat: I couldn't breathe.Nemohl jsem dýchat.

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

hláskovat: Can you spell it for me?Můžete mi to hláskovat?

hovořit: Could I speak with/to ... ?Mohl bych hovořit s ...?

jít: I can't get my head around it., I don't get it.Nejde mi to do hlavy. nechápu to

kapacita: The tank can hold ...Nádrž má kapacitu ...

kdokoli: Anyone can take it.Kdokoliv to může vzít.

klidně: It could very well happen.Klidně by se to mohlo stát.

klidný: You can rest assured.Můžete být klidný. spolehněte se ap.

kolik: You can try as many as you want.Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.

kudy: Which is the way to ...?, How can I get to ...?Kudy se jde do ...?

létat: You can't make an omelette without breaking eggs.Když se kácí les, lítají třísky.

líbit: I could get used to it/that.To bych si dal líbit.

lze: It can be done.Lze to zvládnout/provést.

minout: Go straight ahead. You can't miss it.Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.

mít: finančně I can't afford it., intelektuálně That's beyond me.Na to nemám.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

mobil: You can reach me on my cell (phone).Budu na mobilu.

moct: Could you help me?Mohl byste mi pomoci?

muset: I couldn't help laughing.Musel jsem se smát.

myšlenka: I can't help thinking that ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

nabažit se: I can't get enough of it.Nemohu se toho nabažit.

nabídnout: Can/May I offer you ...?Mohu vám nabídnout ...?

načekat se: You can whistle for it!To se tedy načekáš! nic nebude

nahlas: Can you speak up?Můžete mluvit víc nahlas?

najednou: We can't go there all at the same time.Nemůžeme tam jít všichni najednou.

napadat: I can't think of anything.Nic mě nenapadá.

nebo: You can either stay or go.Můžeš buď zůstat nebo jít.

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

nejlépe: He did it as best he could.Udělal to, jak nejlépe dovedl.

nelze: There is no other way., It can't be avoided.Nelze jinak.

nic: There is nothing we can do.Nemůžeme nic dělat.

obrázek: What can you see in the picture?Co vidíte na obrázku?

odklad: It can't be delayed., It is extremely urgent., It allows no delay.To nesnese odkladu.

odměnit se: How can I repay you for ...?Jak se ti odměním za ...?

odvézt: Could you take me to the station?Odvezl bys mě na nádraží?

pálit: Nettles can sting you.Kopřivy pálí.

plavat: I can't swim!Neumím plavat!

pobrat: I can't carry it all.Všechno to nepoberu.

počítat: Can we count you in?Můžeme s tebou počítat?

pohnout: Can you move your arm?Můžeš pohnout rukou?

pomoct: Can you help me?Můžete mi pomoci?

pomoct si: I can't help it/myself.Nemohu si pomoci.