Hlavní obsah

not [nɒt]

Příslovce

  1. ne... hl. slovesný záporI hope not.Doufám, že ne.not a thing(vůbec) nicnot a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec nenot only ... butnejen ... ale inot a fewnemálo, hodně
  2. za pomocnými slovesy též ....n'tHe did not do it.On to neudělal.I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.
  3. tvoří tázací dovětkyčasto zkráceně na don't, didn't, isn't, wasn't ap.
  4. ani jeden ap.not a wordani slovonot even ...dokonce ani ...

Vyskytuje se v

all: not all thatne až/zas tak, ne zase tolik

altogether: not altogetherne (tak) zcela

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

any: not anyo nic lepší ap.

anything: not for anythingani za nic nechtít ap.

anywhere: sth is not getting anywhereco nikam nevede

bad: not bad(docela) dobrý překvapivě

bat: not to bat an eyelidnehnout ani brvou, ani nemrknout

begrudge: not begrudgesth nelitovat čeho obětovaného ap.

believe: believe it or notvěř(te) tomu nebo ne

bit: not a bit, not one bitvůbec ne, ani trochu

blame: not blame sb for sthnemít komu co za zlé, nevyčítat komu co chápat něčí chování ap.

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než

certainly: certainly notsamozřejmě, že ne!, ovšemže ne!

clue: not to have a cluenemít ponětí/tušení

crack: be not all it's cracked up to benebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extra

cricket: not cricketnečestný, nefér(ový), nepoctivý

cut: not cut itnemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrý

damn: not give a damn about sthkašlat na co, vůbec se nezajímat o co

department: That is not my departmentTo není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.

draw: not be drawnon sth odmítnout odpovědět na co

entirely: not entirelyne tak úplně, ne zcela

exactly: not exactlyne (tak) úplně, ne zcela odlišně od předpokladu

few: a good few, not a fewhezkých pár, nemálo, dobrých

for: if not for, were it not forsb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čeho

ghost: not to stand a ghost of a chance of doing sthmít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat co

half: not halfani zdaleka, ani z poloviny zdůrazňuje zápor

have: not have sthnedovolit, nestrpět co

heart: not have the heartnemít to srdce něco udělat

houseroom: (would not) give sth houseroom(ne)chtít co (mít doma)

if: if notjestli ne, ne-li dřív, lépe ap.

it: it's not (simply) thatne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodů

least: not in the leastani v nejmenším, vůbec ne, ani trošku

like: (as) like as notpravděpodobně, asi, nejspíš

likely: not likelyto sotva, kdepak

long: no longer, not any longerjiž ne

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

means: by no means, not by any meansv žádném případě, rozhodně ne

merely: not merelynejen, ne pouze

mind: do not mind sthbýt jedno co komu

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

mix: not mixneslučovat se, nesnášet se, nejít dohromady názory, chemikálie ap.

more: not any moreuž ne...

move: not to be movedstát si za svým, být pevně rozhodnut, neustoupit

much: not see much of sbmoc nevídat koho, nevidět koho často, vidět koho zřídka

must: must notnesmět

nearly: not nearlyani zdaleka (ne)

necessarily: Not necessarily.Ne nutně., To nemusí být nutně tak.

need: need not, needn'tnemuset při udílení rad nebo podávání návrhů, nepotřebovat

not: not thatne že by na úvod věty

nothing: nothing if not sthvelice, nesmírně, skutečně jaký

on: it's (just) not onto prostě nejde

or: sth or no(t)(ať ano) nebo ne je to jedno

place: it is not sb's placeto nepřísluší komu aby něco dělal

really: not reallyani ne v odpovědi, ne tak úplně správný ap.

remotely: (not) remotelyani vzdáleně/trošku, vůbec, ani náznakem/zdaleka se záporem

say: not to sayneřkuli při zdůraznění

shape: not in any shape or formv žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větě

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

slight: not in the slightestani v nejmenším, v žádném případě

speak: not to speak ofnemluvě o

state: not to be in a fit state to do sthnebýt schopen čeho, nebýt s to (dělat) co

tie: tie a knot in sth, tie sth in a knotuvázat uzel na čem, svázat co do uzlu

trouble: not trouble to do sthneobtěžovat se, nenamáhat se udělat co

unnaturally: not unnaturallypřirozeně, pochopitelně

used: used not to be donevyjadřuje, že se něco v minulosti neopakovalo

very: not veryne moc, nijak zvlášť, nepříliš

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

why: why (do) nota co takhle ...při navrhování

wish: not to wish sth on sbnepřát komu co nepříjemný zážitek ap.

world: (not) for the worldza nic na světě, ani za nic

would: would notvyjadřuje neuskutečnění děje i přes snahu

yet: not yetještě ne ale později ano

afterwards: not long afterwardnedlouho poté

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

ago: not long ago(poměrně) nedávno

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

anymore: not anymoreuž/již ne

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

at: not at allvůbec ne

averse: not be averse to sb/sthnic nemít proti komu/čemu

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

be: to be or not to bebýt či nebýt

agree: not agree with sbnedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídlo

aby: in order not to, lestaby ne... se slovesem

ale: not only ... but alsonejen ... ale i

být: To be or not to be?Být či nebýt?

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

dělat: not know what to do, být bezradný not know which way to turnnevědět, co dělat

div: (it's) no wonder, not surprisinglynení divu

dostání: be (not) available(ne)být k dostání

drobet: not a whit of sthani drobet čeho

jeden, jedna, jedno: not a single oneani jeden (jediný)

jediný: not a single oneani (jeden) jediný osoba ap.

jednou: not once, not a single timeani jednou

-li: if notne-li

muset: need not, not have to do sthnemuset

nadlouho: not for longne nadlouho

nedaleko: near here, not far from herenedaleko odtud

nejmenší: not in the least, not in the slightestani v nejmenším

neposlední: last (but) not leastv neposlední řadě

nevědomý: netušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sthnevědomý si čeho

nic: nothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocrenic moc

nýbrž: not only ... but alsonejen ... nýbrž i

památka: not a trace of sthani památka po čem

pípnout: be as quiet as a mouse, not breathe a wordpřen. ani nepípnout

podařit se: fail to do sth, not succeed in doing sthnepodařit se co komu

poslední: last but not leastv neposlední řadě

povést se: fail, be a failure, not come offnepovést se nevyjít

pravděpodobně: Probably not., I suppose not.Pravděpodobně ne.

předjíždění: No overtaking!, AmE Do not pass!dopr. Zákaz předjíždění!

rozpakovat se: neváhat not hesitate to do sth, have no hesitation in doing sth, bez skrupulí make no bones, have no scruples about doing sthnerozpakovat se udělat co

řada: and last but not leasta v neposlední řadě

slevit: not budge/give an inchneslevit neustoupit

smyčka: bowline knotdračí smyčka

spustit: krásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sightnespustit oči z koho/čeho

stát se: My pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.Rádo se stalo. po poděkování

trocha, troška: not a bitani trocha

trochu: not a bitani trochu

úplně: not exactlyne tak úplně

asi: I don't think so., I think/guess not.Asi ne.

: Call them not to send it.Zavolej jim, ať to neposílají.

cena: It is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.To nemá cenu. je to zbytečné

či: To be or not to be?Být, či nebýt?

dobře: I am not feeling well.Není mi dobře.

dojít: The goods have not arrived yet.Zboží ještě nedošlo.

dotýkat se: Do not touch!Nedotýkat se!

doufat: I hope so/not.Doufám, že ano/ne.

dovolat se: Her cries for help were not answered.Pomoci se nedovolala.

dovolený: It is not allowed.Není to dovolené.

hodící se: Delete as required., Delete where not applicable.Nehodící se škrtněte.

hradit: This treatment is not covered by health insurance.Toto léčení pojišťovna nehradí.

: Not me.Já ne.

jejich: Those are not theirs.Ty nejsou jejich.

jít: That's not the point here.O to tu nejde.

kdyby: Were it/If it were not for him, But for him ...Kdyby nebylo jeho ...

málo: Thank you. – Don't mention it./Not at all.Děkuji. – Za málo.

mluvit: We are not on speaking terms.My spolu nemluvíme.

moc: It's not within my power.To není v mé moci.

moct: It's not my fault., I am not to blame for it.Já za to nemůžu.

mysl: That's not what I had in mind.To jsem neměl na mysli.

nálada: I am not in mood/in no humour to listen to it.Nemám náladu to poslouchat.

námaha: It is not worth the effort.Nestojí to za tu námahu.

nápad: No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!Ani nápad!

naplno: not mince one's words, without mincing words, pulling no punchesříct (to) naplno

naučit se: English is not hard to learn.Angličtinu není těžké se naučit.

náznak: not a sign of sthani náznak čeho

ani: not in the leastani v nejmenším/trochu