Hlavní obsah

muset, musit

Nedokonavé sloveso

  1. (nevyhnutelně) have to do sth(být předurčen) be bound to do sthMusím jít na záchod.I have to go to the bathroom.Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.Musel jsem se smát.I couldn't help laughing.
  2. (být nucen) must, have to, (have) got to(z vnějších příčin) need to do sth, be obliged to do sth(z donucení) be forcedMusíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.Museli přistát.They were forced to land.Nemusí to znát.He needn't know it.nemusetneed not, not have to do sth
  3. (z povinnosti) must do sth(opisná forma) have to do sthmust lze použít pouze v přítomném čase, jinak se používá tvarů opisu have toMusím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.I must/had to/will have to do homework.Nemusel jsi tam chodit.You didn't have to go there.Musím jít.I (have) got to go.
  4. hovor.(téměř jistě) mustTa musí být pěkně hloupá!She must be pretty stupid!Musel to být zloděj!It must have been a thief!Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

Vyskytuje se v

spoléhat (se): muset se spoléhat na co být závislýdepend on sb/sth

běžet: Musím už běžet.I must be off.

čůrat: Musím jít čůrat.I must go pee.

dát: Musím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.

dívat se: Musím se často dívat do slovníku.I must consult the dictionary frequently.

domů: Musím jít domů.I must go home.

dořešit: To se ještě musí dořešit.That remains to be solved.

chytit: Musím chytnout vlak v sedm.I must catch the seven o'clock train.

končit: Musím končit. při telefonováníI've got to go., hovor. I gotta go.

letět: přen. Musím letět.I must fly/run.

nemuset: Nemusíš tam jít.You don't have to go there.

ohradit: Trávník musí být ohrazen plotem.The lawn must be fenced off.

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.

oželet: muset oželet koho/cohave to do without sb/sth

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

plést: S někým si mě musíte plést.You must be confusing me with someone.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

politování: S politováním musím říct ...I regret to say ...

překonat: Musíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.

přeslechnout se: Musel jste se přeslechnout.You must have misheard.

přestupovat: Musíme přestupovat?Do we have to change?

připustit: Musím připustit, že ...I must admit that ...

přiznat: Musím přiznat, že ...I must confess that ...

rozdvojit se: To bych se musel rozdvojit.I would have to split myself in two.

schválit: Musí to být schváleno předsedou.It must be approved by the chairman.

splést se: To jste se musel splést.You must have been mistaken.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

umýt se: Musím se umýt.I need to wash myself.

utratit: Pes musel být utracen.The dog had to be put down/to sleep.

uznat: Musíš uznat, že ...You have to admit ...

vymluvit: Musíme mu to vymluvit.We have to talk him out of that.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

zavolat si: Musím si zavolat.I have to make a (tele)phone call.

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.I must have been mistaken/wrong.

génius: člověk nemusí být génius, aby udělal coit doesn't take a rocket scientist to do sth

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.When in Rome, do as the Romans do.

zaťukat: Musím to zaťukat ...Touch wood ...

confront: být postaven před co, muset čelit čemube confronted with sth

lay up: muset ležet, zůstat v posteli s čím kvůli nemocihovor. be laid up with sth

may: nemuset nebýt nutně takovýmay not

oblige: muset, být nucen/povinen, mít povinnost udělat cobe obliged to do sth

stuck: (muset) tvrdnout, (zůstat) trčet kde nemoci pryčbe stuck swh

subject: (jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedenéhosubject to contract

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

again: Mohou, ale taky nemusí.They may, but there again they may not.

catch up: Musíme je dohonit.We must catch up with them.

corner: Budeme se s tím muset přestat párat.We'll have to cut corners.

dodge: Musel uhýbat létajícím kamenům.He had to dodge flying stones.

dress up: Musím si na večeři obléct něco lepšího?Do I need to dress up for dinner?

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

get in: Ten úkol musím odevzdat do pátku.I have to get the homework in by Friday.

gotta: Musím jít., Musím končit. do telefonu ap.I gotta go.

hate: Mrzí mě, že to musím říct.I hate to say it.

have: Budeme ho muset najít.We'll have to find him.

help: Musím se smát., Nemohu se ubránit smíchu.I can't help laughing.

land: Musel zaplatit 2000. pokutu ap.He was landed with a bill of/for 2000.

make: Musíme to stihnout do Londýna do soumraku.We must make London by nightfall.

might: Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.The letters might not have been meant for me.

must: Musíme se s tím vypořádat.We must cope with it.

need: Musíš mě poslouchat.You need to listen to me.

obey: Zákony se musí dodržovat.The law must be obeyed.

one's: Člověk to musí zvážit.One's got to consider it.

oneself: Člověk musí mít na sebe čas.One must have time for oneself.

remain: Bude muset týden zůstat v nemocnici.He will have to remain in hospital for a week.

the: Musíme mít tu trpělivost a ...We must have the patience to ...

till: Musí čekat až do pondělka.He has to wait till Monday.

unconnected: Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.These cases may be unconnected.

unfinished: Musíme si ještě něco vyřídit., Musíme ještě něco dořešit.We've got some unfinished business.

way: Budeme se muset zeptat na cestu.We'll have to ask the way.

what: Museli použít tolik peněz, kolik měli.They had to use what money they had.

word: Musíme mu dát zprávu.We must get word to him.

yourself: Musíš se starat sám o sebe.You have to look after yourself.

muset: nemusetneed not, not have to do sth

dálkově: remote-controlled, remote operateddálkově ovládaný

dálkový: remote controldálkové ovládání

kontrola: passport controlpasová kontrola

kontrolní: test question, na detektoru lži ap. též control question, k zopakování revision questionkontrolní otázka

letištní: air-traffic control towerletištní věž řídicí

ovládání: remote controldálkové ovládání

ovládat se: lose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/toppřestat se ovládat

pasový: Passport Controlpasová kontrola

pult: control panelovládací pult

ruční: manual controlruční ovládání

řízení: traffic controldopr. řízení dopravního provozu

ventil: control/safety valveregulační/pojistný ventil

věž: control towerlet. řídící věž

získat: gain control over sthzískat kontrolu nad čím

ovládnout se: He has no self-control.Neumí se ovládnout.

regulace: rent control/regulation(státní) regulace nájemného

škůdce: pest/vermin controlhubení škůdců

vymknout se: get/be out of controlvymknout se kontrole

zmocnit se: seize control of the territoryzmocnit se vlády nad oblastí

kasa: hold/control the purse stringsdržet kasu

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

bring: bring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co

control: birth control pillantikoncepční pilulka

-controlled: výp. computer-controlledpočítačem řízený

cruise: cruise controltempomat pro stálou rychlost jízdy

device: (remote) control device(dálkové) ovládání ovládací zařízení

exercise: exercise control over sthovládat co

gain: gain control over sthzískat kontrolu nad čím, ovládnout co

inventory: inventory controlřízení zásob udržování žádoucího stavu

microprocessor: microprocessor controlledřízený mikroprocesorem

money supply: money supply controlřízení peněžní zásoby

owner: owner-controlledřízený vlastníky

passport: passport controlpasová kontrola

pest: pest controlboj proti škůdcům, hubení škůdců

pitch: let. pitch controlovládání náběhu letadla

planning: planning controlřízení plánování

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu řídit finance

respiration: controlled respirationdýchání s pomocí dýchacího přístroje při operaci ap.

self-controlled: be self-controlledumět se ovládat

take: take control/powerpřevzít kontrolu/moc

under: be under controlbýt pod kontrolou

vermin: vermin controlhubení škůdců

volume: volume controlovládání hlasitosti tlačítko, kolečko ap.

beyond: It was beyond our control.Bylo to mimo naši kontrolu.

immigration: immigration (control)imigrační kontrola na letišti, hranici ap.