Hlavní obsah

muset, musit

Nedokonavé sloveso

  1. (nevyhnutelně) have to do sth(být předurčen) be bound to do sthMusím jít na záchod.I have to go to the bathroom.Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.Musel jsem se smát.I couldn't help laughing.
  2. (být nucen) must, have to, (have) got to(z vnějších příčin) need to do sth, be obliged to do sth(z donucení) be forcedMusíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.Museli přistát.They were forced to land.Nemusí to znát.He needn't know it.nemusetneed not, not have to do sth
  3. (z povinnosti) must do sth(opisná forma) have to do sthmust lze použít pouze v přítomném čase, jinak se používá tvarů opisu have toMusím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.I must/had to/will have to do homework.Nemusel jsi tam chodit.You didn't have to go there.Musím jít.I (have) got to go.
  4. hovor.(téměř jistě) mustTa musí být pěkně hloupá!She must be pretty stupid!Musel to být zloděj!It must have been a thief!Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

Vyskytuje se v

spoléhat (se): muset se spoléhat na co být závislýdepend on sb/sth

běžet: Musím už běžet.I must be off.

čůrat: Musím jít čůrat.I must go pee.

dát: Musím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.

dívat se: Musím se často dívat do slovníku.I must consult the dictionary frequently.

domů: Musím jít domů.I must go home.

dořešit: To se ještě musí dořešit.That remains to be solved.

chytit: Musím chytnout vlak v sedm.I must catch the seven o'clock train.

končit: Musím končit. při telefonováníI've got to go., hovor. I gotta go.

letět: přen. Musím letět.I must fly/run.

nemuset: Nemusíš tam jít.You don't have to go there.

nemuset: Nemusíte se obávat.You needn't worry.

ohradit: Trávník musí být ohrazen plotem.The lawn must be fenced off.

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.

oželet: muset oželet koho/cohave to do without sb/sth

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

plést: S někým si mě musíte plést.You must be confusing me with someone.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

politování: S politováním musím říct ...I regret to say ...

překonat: Musíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.

přeslechnout se: Musel jste se přeslechnout.You must have misheard.

přestupovat: Musíme přestupovat?Do we have to change?

připustit: Musím připustit, že ...I must admit that ...

přiznat: Musím přiznat, že ...I must confess that ...

rozdvojit se: To bych se musel rozdvojit.I would have to split myself in two.

schválit: Musí to být schváleno předsedou.It must be approved by the chairman.

splést se: To jste se musel splést.You must have been mistaken.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

umýt se: Musím se umýt.I need to wash myself.

utratit: Pes musel být utracen.The dog had to be put down/to sleep.

uznat: Musíš uznat, že ...You have to admit ...

vymluvit: Musíme mu to vymluvit.We have to talk him out of that.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

zavolat si: Musím si zavolat.I have to make a (tele)phone call.

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.I must have been mistaken/wrong.

génius: člověk nemusí být génius, aby udělal coit doesn't take a rocket scientist to do sth

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.When in Rome, do as the Romans do.

zaťukat: Musím to zaťukat ...Touch wood ...

confront: be confronted with sthbýt postaven před co, muset čelit čemu

lay up: hovor. be laid up with sthmuset ležet, zůstat v posteli s čím kvůli nemoci

may: may notnemuset nebýt nutně takový

oblige: be obliged to do sthmuset, být nucen/povinen, mít povinnost udělat co

stuck: be stuck swh(muset) tvrdnout, (zůstat) trčet kde nemoci pryč

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

corner: We'll have to cut corners.Budeme se s tím muset přestat párat.

dodge: He had to dodge flying stones.Musel uhýbat létajícím kamenům.

dress up: Do I need to dress up for dinner?Musím si na večeři obléct něco lepšího?

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

get in: I have to get the homework in by Friday.Ten úkol musím odevzdat do pátku.

gotta: I gotta go.Musím jít., Musím končit. do telefonu ap.

hate: I hate to say it.Mrzí mě, že to musím říct.

have: We'll have to find him.Budeme ho muset najít.

have: You didn't have to do it yourself.Nemusel jsi to dělat sám.

help: I can't help laughing.Musím se smát., Nemohu se ubránit smíchu.

land: He was landed with a bill of/for 2000.Musel zaplatit 2000. pokutu ap.

make: We must make London by nightfall.Musíme to stihnout do Londýna do soumraku.

make: We'll have to make do.Budeme (si) s tím muset vystačit.

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?

must: It must have been expensive.To muselo být drahé.

must: I must be going now.Teď už musím jít.

must: I must have a drink.Musím si dát drink.

must: You must see that film.Ten film musíš vidět.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

need: You need to listen to me.Musíš mě poslouchat.

need: She need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.

need: You don't need to apologize.Nemusíš se omlouvat.

need: You don't need to worry.Nemusíš se obávat.

need: Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

obey: The law must be obeyed.Zákony se musí dodržovat.

one's: One's got to consider it.Člověk to musí zvážit.

oneself: One must have time for oneself.Člověk musí mít na sebe čas.

remain: He will have to remain in hospital for a week.Bude muset týden zůstat v nemocnici.

the: We must have the patience to ...Musíme mít tu trpělivost a ...

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

unfinished: We've got some unfinished business.Musíme si ještě něco vyřídit., Musíme ještě něco dořešit.

way: We'll have to ask the way.Budeme se muset zeptat na cestu.

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

word: We must get word to him.Musíme mu dát zprávu.

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.