Hlavní obsah

muset, musit

Nedokonavé sloveso

  1. (nevyhnutelně) have to do sth(být předurčen) be bound to do sthMusím jít na záchod.I have to go to the bathroom.Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.Musel jsem se smát.I couldn't help laughing.
  2. (být nucen) must, have to, (have) got to(z vnějších příčin) need to do sth, be obliged to do sth(z donucení) be forcedMusíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.Museli přistát.They were forced to land.Nemusí to znát.He needn't know it.nemusetneed not, not have to do sth
  3. (z povinnosti) must do sth(opisná forma) have to do sthmust lze použít pouze v přítomném čase, jinak se používá tvarů opisu have toMusím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.I must/had to/will have to do homework.Nemusel jsi tam chodit.You didn't have to go there.Musím jít.I (have) got to go.
  4. hovor.(téměř jistě) mustTa musí být pěkně hloupá!She must be pretty stupid!Musel to být zloděj!It must have been a thief!Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

Vyskytuje se v

spoléhat (se): muset se spoléhat na co být závislýdepend on sb/sth

běžet: Musím už běžet.I must be off.

čůrat: Musím jít čůrat.I must go pee.

dát: Musím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.

dívat se: Musím se často dívat do slovníku.I must consult the dictionary frequently.

domů: Musím jít domů.I must go home.

dořešit: To se ještě musí dořešit.That remains to be solved.

chytit: Musím chytnout vlak v sedm.I must catch the seven o'clock train.

končit: Musím končit. při telefonováníI've got to go., hovor. I gotta go.

letět: přen. Musím letět.I must fly/run.

nemuset: Nemusíš tam jít.You don't have to go there.

ohradit: Trávník musí být ohrazen plotem.The lawn must be fenced off.

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.

oželet: muset oželet koho/cohave to do without sb/sth

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

plést: S někým si mě musíte plést.You must be confusing me with someone.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

politování: S politováním musím říct ...I regret to say ...

překonat: Musíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.

přeslechnout se: Musel jste se přeslechnout.You must have misheard.

přestupovat: Musíme přestupovat?Do we have to change?

připustit: Musím připustit, že ...I must admit that ...

přiznat: Musím přiznat, že ...I must confess that ...

rozdvojit se: To bych se musel rozdvojit.I would have to split myself in two.

schválit: Musí to být schváleno předsedou.It must be approved by the chairman.

splést se: To jste se musel splést.You must have been mistaken.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

umýt se: Musím se umýt.I need to wash myself.

uznat: Musíš uznat, že ...You have to admit ...

vymluvit: Musíme mu to vymluvit.We have to talk him out of that.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

zavolat si: Musím si zavolat.I have to make a (tele)phone call.

zmýlit se: Musel jsem se zmýlit.I must have been mistaken/wrong.

génius: člověk nemusí být génius, aby udělal coit doesn't take a rocket scientist to do sth

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.When in Rome, do as the Romans do.

zaťukat: Musím to zaťukat ...Touch wood ...

confront: být postaven před co, muset čelit čemube confronted with sth

lay up: muset ležet, zůstat v posteli, ulehnout s čím kvůli nemocihovor. be laid up with sth

may: nemuset nebýt nutně takovýmay not

oblige: muset, být nucen/povinen, mít povinnost udělat cobe obliged to do sth

pit: být postaven, stát proti komu/čemu, muset čelit komu protivníkovi ap.be pitted against sb/sth

stuck: (muset) tvrdnout, (zůstat) trčet kde nemoci pryčbe stuck swh

subject: (jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedenéhosubject to contract

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

again: Mohou, ale taky nemusí.They may, but there again they may not.

catch up: Musíme je dohonit.We must catch up with them.

change: Budu se muset převléct.I will have to get changed.

dodge: Musel uhýbat létajícím kamenům.He had to dodge flying stones.

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

gotta: Musím jít., Musím končit. do telefonu ap.I gotta go.

hate: Mrzí mě, že to musím říct.I hate to say it.

have: Budeme ho muset najít.We'll have to find him.

help: Musím se smát., Nemohu se ubránit smíchu.I can't help laughing.

make: Musíme dorazit do Londýna do soumraku.We must make London by nightfall.

might: Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.The letters might not have been meant for me.

must: Musíme se s tím vypořádat.We must cope with it.

need: Nemusí vědět, že jsem to udělal.She need not know I did it.

obey: Zákony se musí dodržovat.The law must be obeyed.

one's: Člověk to musí zvážit.One's got to consider it.

oneself: Člověk musí mít na sebe čas.One must have time for oneself.

remain: Bude muset týden zůstat v nemocnici.He will have to remain in hospital for a week.

the: Musíme mít tu trpělivost a ...We must have the patience to ...

till: Musí čekat až do pondělka.He has to wait till Monday.

unconnected: Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.These cases may be unconnected.

way: Budeme se muset zeptat na cestu.We'll have to ask the way.

what: Museli použít tolik peněz, kolik měli.They had to use what money they had.

yourself: Musíš se starat sám o sebe.You have to look after yourself.

muset: nemusetneed not, not have to do sth