Hlavní obsah

forced [fɔːst]

Vyskytuje se v

force: forcesvojenské složky pro určitý účel

force: by force of sthprostřednictvím, za použití, pomocí čeho zbraní, argumentů ap.

force: do sth from force of habitdělat co ze zvyku bez přemýšlení

force: in forcev platnosti, v účinnosti, účinný zákon ap.

force: in forcehromadně, ve velkém počtu se nahrnout ap.

force: force one's wayprodrat se, (pro)tlačit se, silou se dostat kam

force into: force sb intodoing sth přinutit, dotlačit koho k čemu

force on, force upon: force sth onsb vnutit co komu

g: G(-force)přetížení

hand: force sb's handpřimět koho jednat (předčasně), přen. tlačit na koho

air force: Royal Air Forcekrálovské letectvo britské

alien: voj. alien forcescizí síly

buoyancy: fyz. buoyancy forcevztlaková síla

circumstance: by force of circumstance(s)pod vlivem okolností

demonic: demonic forcesďábelské síly

entry: force an entryvniknout násilím kam

expeditionary: voj. expeditionary forceexpediční jednotka vyslaná do zahraničí

force: force outvytlačit, vypudit

force: force awayodehnat, zahnat, zapudit

force: force sb off the roadvytlačit koho ze silnice řidič ap.

force: be forced to do sthbýt (do)nucen udělat co

force: force downstlačit (dolů) hodnotu ap., (na)soukat do sebe jídlo s odporem, přinutit přistát letadlo

force: force upvyhnat/vyšroubovat nahoru ceny ap.

force: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti

force on, force upon: force osf (up)on sbvnutit se komu i sexuálně ap.

ground: ground forcespozemní vojsko

habit: force of habitsíla zvyku

habit: (just) by force of habitjen ze zvyku, přen. ze setrvačnosti něco dělat

land: land force(s)/transport(ation)pozemní vojska/doprava

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

moment: fyz. moment of a forcemoment síly

occupation: occupation forcesokupační vojsko

open: force openvylomit, vyvrátit, vypáčit dveře ap.

opposing: opposing forceprotisíla, protiváha

origin: tech. origin of forcepůsobiště síly

peacekeeping: peacekeeping forcesmírové jednotky pro udržení míru

rebel: rebel forcespovstalecké síly

resort: without resort to forcebez použití násilí

royal: Royal Air Force RAFkrálovské letectvo

security: security forcesbezpečnostní složky státu, bezpečnostní jednotky v oblasti občanské války ap.

shear: shear forcesmyková síla

show: show of forcedemonstrace síly

supernatural: supernatural beings/forcesnadpřirozené bytosti/síly

take: take sth by forcezmocnit se čeho násilím

force: The police were out in force.Všude se to hemžilo policisty.

force: He forced his way through the crowd.Prodral se davem.

come: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.