Hlavní obsah

open [ˈəʊpən]

Přídavné jméno

  1. otevřený okno, kniha ap.He kicked the door open.Rozkopl dveře.ekon. open creditotevřený úvěr s volným čerpánímekon. open marketvolný trhekon. open market ratesúrokové sazby na volném trhuopen orderekon. nevyřízený příkaz, nevyřízená objednávka, voj. otevřená formace s velkými rozestupy
  2. přímý, narovnaný, napřímený postoj s vypjatou hrudí ap.
  3. otevřený povahou, upřímnýbe open with sbbýt ke komu upřímný
  4. to sth přístupný jiným názorům, ochotný naslouchat čemu
  5. to sth náchylný k čemu, vystavený čemu, snadno ovlivnitelný čím
  6. open landotevřená krajina
  7. med. open woundotevřené zranění
  8. rozepnutý, nezapnutý
  9. (mající) otevřeno obchod ap.

Vyskytuje se v

burst: burst openrozletět se dveře ap., vystřelit, vyletět zátka

debate: open to debateotevřený k diskusi, dosud nerozhodnutý problém ap.

doubt: be in doubt, be open to doubtbýt (velmi) nejistý, být pochybný, být diskutabilní kolem něhož panují pochybnosti

fall: fall openotevřít se samovolně

fire: open fire on sbzačít střílet, zahájit palbu na koho

open: open upotevřít, rozevřít

opening time: opening timesotevírací doba

open market: the open marketvolný trh

open up: open up a leadvytvořit si náskok, získat vedení v závodě, soutěži ap.

option: keep one's options opennechat si možnost volby, nechat si otevřená zadní vrátka, nechtít se rozhodnout hned

Pandora: open (a) Pandora's boxotevřít Pandořinu skříňku

pry: pry sth (open)vypáčit co silou otevřít, sth off/away odpáčit co

account: open an accountotevřít si účet

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

break: break open sthnásilím otevřít, rozbít obal

ceremony: opening ceremonyzahajovací ceremoniál, slavnostní zahájení

competition: open competitionkonkurz, (otevřené) výběrové řízení na pozici ap.

correction: I am open to correction.Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.

crack: open sth a crackpootevřít co (jen na škvíru) dveře ap.

credit: opening/final creditsúvodní/závěrečné titulky filmu

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

cut: cut sth openrozříznout, otevřít řezem co

fling: fling open sthrozrazit co dveře ap.

flip: flip open sthprudce/(rychle) otevřít co rychlým pohybem

hostility: open hostilityotevřené nepřátelství

hour: opening hoursotevírací doba

jaw: open-jaw ticketvolná zpáteční jízdenka/letenka umožňující odjezd či odlet odjinud než byl přílet

-mouthed: open-moutheds otevřenou pusou

open-air: open-air museumskanzen

open-ended: open-ended questionsotevřené otázky nelze odpovědět jen ano či ne

opener: bottle openerotvírák na láhve

opening: opening actpředprogram, vystoupení předskokana před hlavním programem

peck: peck sth openrozklovnout otevřít klovnutím

prison: open prisonvěznice s minimální ostrahou

prize: prize openvypáčit, otevřít násilím

refrigerate: refrigerate/keep refrigerated after openingpo otevření uchovávejte v chladničce

rip: rip openroztrhnout, rozpárat obálku, tašku ap.

scene: opening sceneúvodní výstup

sea: open seaotevřené moře

sky: under the open skypod širým nebem

space: open spaceotevřené prostranství

split: split openpuknout, rozevřít se plod, květ ap., rozštípnout tak otevřít

spring: spring openrozletět se rychle se otevřít - dveře ap.

tear: tear sth openroztrhnout tak otevřít, např. obálku

throttle: open the throttlepřidat plyn

-topped: open-toppedbez střechy, s otevřenou střechou auto

verdict: open verdictvýrok koronera neuvádějící příčinu smrti

wrench: open-end wrenchotevřený klíč

yank: yank open sthprudce otevřít co

like: It opens like this.Otvírá se to takhle.

public: open to the publicpřístupný veřejnosti, otevřený pro veřejnost

shall: Shall I open the window?Mám otevřít okno?

through: open Monday through Sundayotevřeno od pondělka do neděle

doba: opening/shop(ping) hoursotvírací/prodejní doba

dveře: open dayden otevřených dveří

kout: kitchenette, kitchen nook, otevřená kuchyně open-plan kitchenkuchyňský kout

kuchyňský: kitchenette, větší otevřená kuchyně open-plan kitchenkuchyňský kout

nůž: letter opener, paper knifenůž na dopisy

obložený: open sandwichobložený chlebíček

otevírací: opening/business hours, opening timesotevírací doba/hodiny

otevřený: naked flame, krb ap. open fireotevřený oheň

otevřít: go open the door, když někdo zvoní go answer the doorjít otevřít (dveře)

otvírák: bottle openerotvírák na láhve

palba: open fire/up on sbzahájit/spustit palbu na koho

pod, pode: in the open airpod širým nebem/širákem

prostor: in open spacev otevřeném prostoru

přidat: u motoru open the throttle, šlápnout na to step on the gaspřidat plyn

příležitost: job opportunity, volné místo vacancy, openingpracovní příležitost

řízení: na zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedurevýběrové řízení

širák: sleep in the open (air), sleep outspát pod širákem venku

tajemství: open secretpřen. veřejné tajemství

titulek: opening credits/titlesúvodní titulky

trh: black/open marketčerný/volný trh

účet: open an accountotevřít si účet

veřejný: open secretiron. veřejné tajemství

vyvést: open sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)vyvést koho z omylu

zahájit: open firezahájit palbu

založit: open an accountzaložit (si) účet

zrak: open one's eyes widevytřeštit zrak

zřídit: bankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an accountzřídit si účet

jít: It won't open.Nejde to (otevřít).

kdyby: Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

moct: May I open the window?Mohu otevřít okno?

nebe: open-air concertkoncert pod širým nebem

poklopec: Your fly is open.Máš otevřený poklopec.

rozepnutý: Your fly is open.Máš rozepnutý poklopec.

rozevřít se: The parachute failed to open.Padák se nerozevřel.

rozletět se: The door swung open.Dveře se rozletěly.

roztáhnout: draw the curtains (open), open the curtainsroztáhnout závěsy

slavnostní: opening ceremonyslavnostní zahájení

spustit: open fire on sbspustit palbu na koho

širý: in the open (air), under the open skypod širým nebem

třeba: Shall I open it? – I don't mind if you do.Mám to otevřít? – Třeba.

ústa: open one's mouthotevřít ústa

vadit: Do you mind if I open the window?Bude Vám vadit, když otevřu okno?

veřejně: open to the publicveřejně přístupný

veřejnost: open to the publicotevřeno pro veřejnost

volný: in the open (countryside)ve volné krajině

zpřístupnit: open sth to the publiczpřístupnit co pro veřejnost

dokořán: open the door wideotevřít dveře dokořán

dát: take care, watch out for sth, beware of sb/sthdát si pozor

starost: take care/charge of sb/sthvzít si koho/co na starost

vzít: take care of sth, see to sth, věnovat se attend to sthvzít si na starost co

nechat: Leave it up to me., Let me take care of it.Nechte to na mně.

postarat se: take care of osfpostarat se sám o sebe

pozor: Take care of yourself.Dávej na sebe pozor.

vyřídit: It has been dealt with/taken care of.Už je to vyřízeno.

business: take care of business(něco) zařídit postarat se, aby bylo uděláno ap.

care: take care of one's appearancepečovat o svůj vzhled

can: I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.

ought: You ought to take care of her.Měl by ses o ni starat.