Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) can do sth(opisná forma) be able to do sth(v podmínce) couldopisné formy be able to se užívá v jiných časech než v přítomném prostémMohl byste mi pomoci?Could you help me?Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?Nemohu spát.I can't sleep.Dělali jsme, co jsme mohli.We did our best.
  2. (smět) may, can(opisná forma) be allowed to do sthMohu otevřít okno?May I open the window?Nemohl jít dovnitř.He wasn't allowed in.To nemůžeš (dělat).You can't do that.
  3. (mít možnost) can(v minulosti) could have(potenciálně) mayKdo to mohl udělat?Who could have done it?Mohli tě zabít!You could have been killed!
  4. (být na vině) za co be to blame, be at fault(být odpovědný) be responsible for sthKdo za to může?Who's to blame for it?, Whose fault is it?Já za to nemůžu.It's not my fault., I am not to blame for it.
  5. (pravděpodobně) may(potenciálně) mightTo by mohla být pravda.It might be true.To nemůže být on.That can't be him.Může mu být tak patnáct.He may be fifteen or so.Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez koho/co do* without, spare sb/sth

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný komu/čemu can compare to sb/sth, can equal sth, obstát ve srovnání stand* comparison with sb/sth, be* a match for sb, can rival/match sb/sth

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

dočkat se: nemoci se dočkat čehocannot/can hardly wait to do sth

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

dostat se: dostat se k mocicome to power

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

moc: být u moci strana ap.be in power

pohlavně: med. pohlavně přenosné nemocisexually transmitted diseases

pochlubit se: moci se pochlubit čímcan boast sth, pride osf on sth

přetrhnout se: moci se přetrhnoutbend over backwards, fall over oneself to do sth

u: být u mocibe in power

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.can't help doing sth

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

by: Mohl by...He could..., potenciálně He might...

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

co: Utíkal, co mohl.He ran as fast as he could.

další: Mohu dostat další?Can I have another one?

dát: Můžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?

dokdy: Počkám, dokdy budu moct.I'll wait as long as I can.

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dopočítat se: Nemůžu se dopočítat. nevychází mi toThe sum just doesn't add up.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

dovolit si: Nemůžeme si dovolit novou ledničku.We can't afford a new fridge.

dýchat: Nemohl jsem dýchat.I couldn't breathe.

hádat: Můžeš hádat třikrát.I'll give you three guesses.

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?Can you spell it for me?

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

hovořit: Mohl bych hovořit s ...?Could I speak with/to ... ?

jinak: Nemohu jinak, než ...I have no choice but ...

jinak: Jak jinak to mohu najít?How else can I find it?

kdokoli: Kdokoliv to může vzít.Anyone can take it.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

klidný: Můžete být klidný. spolehněte se ap.You can rest assured.

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

moc: To není v mé moci.It's not within my power.

možná: Možná bychom mohli ...We might ...

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

nabažit se: Nemohu se toho nabažit.I can't get enough of it.

nabídnout: Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.We can't go there all at the same time.

nebo: Můžeš buď zůstat nebo jít.You can either stay or go.

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

nikudy: Nikudy nemůže utéct.He has no way to escape.

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

počítat: Můžeme s tebou počítat?Can we count you in?

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

položit: Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?

pomoct si: Nemohu si pomoci.I can't help it/myself.

poprosit: Mohu vás o něco poprosit?Will you do me a favour?

posloužit: Čím vám mohu posloužit?(How) can I help you?

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

probrat: Můžeme to probrat po telefonu.We can discuss it over the phone.

představit: Můžete nás představit?Can you introduce us?

přehlédnout: Nemůžeš to přehlédnout.You can't miss it.

přepojit: Můžete mě přepojit na ...Can you put me through to ...

přesednout: Můžeme si přesednout? navzájemCan we swap seats?

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

přidat: Můžu si přidat?Can I have seconds?

přijmout: To nemohu přijmout.I can't accept it.

připojit se: Mohu se k vám připojit?Can I join you?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

půjčit: Můžete mi půjčit pero?Can you lend me a pen?

půjčit si: Mohu si půjčit tvé auto?Can I borrow your car?

půjčit si: Můžeme si půjčit auto za 50 dolarů na den.We can rent a car for 50 dollars a day.

působit: Mohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.

rovnat se: Nic se mu nemůže rovnat.Nothing compares to him.

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.He couldn't tell them apart.

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit ...?Could you give me change for ...?

říct: Nemohu říci, že ...I can't say (that) ...

sám: Nemůžeš tam jít sám.You can't go there alone.

setkat se: Kdy se můžeme setkat?When can we meet?

spojit: Můžete mě spojit s ...?Can you put me through to ...?

spolehnout (se): Můžeš se na mne spolehnout.You can rely on me.

spustit: Můžeš ten program spustit?Can you run this program?

stáří: nemoci stářídiseases of old age

stěžovat si: Nemohu si stěžovat.I can't complain.

šířit: šířit nemocispread diseases

třeba: Mohli bychom třeba zajít ...We might go to ...

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu ...I can't help thinking ...

udělat: Udělám, co budu moci.I will do my best.

udržet se: Nemohl jsem se udržet smíchy.I couldn't help laughing.