Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) can do sth(opisná forma) be able to do sth(v podmínce) couldopisné formy be able to se užívá v jiných časech než v přítomném prostémMohl byste mi pomoci?Could you help me?Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?Nemohu spát.I can't sleep.Dělali jsme, co jsme mohli.We did our best.
  2. (smět) may, can(opisná forma) be allowed to do sthMohu otevřít okno?May I open the window?Nemohl jít dovnitř.He wasn't allowed in.To nemůžeš (dělat).You can't do that.
  3. (mít možnost) can(v minulosti) could have(potenciálně) mayKdo to mohl udělat?Who could have done it?Mohli tě zabít!You could have been killed!
  4. (být na vině) za co be to blame, be at fault(být odpovědný) be responsible for sthKdo za to může?Who's to blame for it?, Whose fault is it?Já za to nemůžu.It's not my fault., I am not to blame for it.
  5. (pravděpodobně) may(potenciálně) mightTo by mohla být pravda.It might be true.To nemůže být on.That can't be him.Může mu být tak patnáct.He may be fifteen or so.Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez koho/co do* without, spare sb/sth

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný komu/čemu can compare to sb/sth, can equal sth, obstát ve srovnání stand* comparison with sb/sth, be* a match for sb, can rival/match sb/sth

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

dočkat se: nemoci se dočkat čehocannot/can hardly wait to do sth

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

dostat se: dostat se k mocicome to power

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

pohlavně: med. pohlavně přenosné nemocisexually transmitted diseases

pochlubit se: moci se pochlubit čímcan boast sth, pride osf on sth

přetrhnout se: moci se přetrhnoutbend over backwards, fall over oneself to do sth

u: být u mocibe in power

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.can't help doing sth

uchvácení: uchvácení mociseizure of power

ujmout se: ujmout se mociassume power

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

by: Mohl by...He could..., potenciálně He might...

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

co: Utíkal, co mohl.He ran as fast as he could.

další: Mohu dostat další?Can I have another one?

dát: Můžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dopočítat se: Nemůžu se dopočítat. nevychází mi toThe sum just doesn't add up.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

dýchat: Nemohl jsem dýchat.I couldn't breathe.

hádat: Můžeš hádat třikrát.I'll give you three guesses.

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?Can you spell it for me?

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

hovořit: Mohl bych hovořit s ...?Could I speak with/to ... ?

jinak: Nemohu jinak, než ...I have no choice but ...

kdokoli: Kdokoliv to může vzít.Anyone can take it.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

klidný: Můžete být klidný. spolehněte se ap.You can rest assured.

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

možná: Možná bychom mohli ...We might ...

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

nabažit se: Nemohu se toho nabažit.I can't get enough of it.

nabídnout: Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.We can't go there all at the same time.

nebo: Můžeš buď zůstat nebo jít.You can either stay or go.

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

nikudy: Nikudy nemůže utéct.He has no way to escape.

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

počítat: Můžeme s tebou počítat?Can we count you in?

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

položit: Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?

pomoct si: Nemohu si pomoci.I can't help it/myself.

poprosit: Mohu vás o něco poprosit?Will you do me a favour?

posloužit: Čím vám mohu posloužit?(How) can I help you?

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

probrat: Můžeme to probrat po telefonu.We can discuss it over the phone.

představit: Můžete nás představit?Can you introduce us?

přehlédnout: Nemůžeš to přehlédnout.You can't miss it.

přepojit: Můžete mě přepojit na ...Can you put me through to ...

přesednout: Můžeme si přesednout? navzájemCan we swap seats?

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

přidat: Můžu si přidat?Can I have seconds?

přijmout: To nemohu přijmout.I can't accept it.

připojit se: Mohu se k vám připojit?Can I join you?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

půjčit: Můžete mi půjčit pero?Can you lend me a pen?

půjčit si: Mohu si půjčit tvé auto?Can I borrow your car?

působit: Mohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.He couldn't tell them apart.

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit ...?Could you give me change for ...?

říct: Nemohu říci, že ...I can't say (that) ...

sám: Nemůžeš tam jít sám.You can't go there alone.

setkat se: Kdy se můžeme setkat?When can we meet?

spojit: Můžete mě spojit s ...?Can you put me through to ...?

spolehnout (se): Můžeš se na mne spolehnout.You can rely on me.

spustit: Můžeš ten program spustit?Can you run this program?

stáří: nemoci stářídiseases of old age

stěžovat si: Nemohu si stěžovat.I can't complain.

šířit: šířit nemocispread diseases

třeba: Mohli bychom třeba zajít ...We might go to ...

udělat: Udělám, co budu moci.I will do my best.

udržet se: Nemohl jsem se udržet smíchy.I couldn't help laughing.

uklidnit: Mohu tě uklidnit, že ...You can rest assured that ...

usnout: Nemohl jsem usnout.I couldn't get to sleep.

uvěřit: Tomu nemohu uvěřit.I can't believe it.

uvidět: Nemůžu se dočkat, až to uvidím.I can't wait to see it.

vadit: Vadí mu (to), že nemůže ...He doesn't like the fact that he can't ...

vám: Co vám mohu nabídnout?What can I offer you?

víc: Co víc si můžeš přát?What more can you ask (for)?

vidět: Nemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.

cítit: Nemůže mě ani cítit.He hates my guts., He can't stand me.

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

abuse: zneužití mociabuse of power

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

ambivalent: nemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čehobe ambivalent about sth

anathema: kdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí cosb/sth is anathema to sb

anxious: dychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čehobe anxious for sth

arrest: zabrzdit vývoj nemocimed. arrest the disease

ascend: dostat se k mociascend to power

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

bear: nesnášet, nemoci vystát koho/cocan't bear sb/sth

bid: pokusit se dostat k moci, sáhnout po mocimake a bid for power

bursting: nemoci se dočkat, hořet nedočkavostí udělat cobe bursting to do sth

childhood: dětské nemocichildhood illnesses

cling: držet se u mocicling to power

consenting: osoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálechpráv. consenting adult

disagreement: nemoci se shodnout s kýmbe in disagreement with sb

earliest: jak nejdříve budete mociform. at your earliest convenience

gasp: (za)lapat po dechu/vzduchu, popadat dech, nemoci popadnout dechgasp for breath/air

invest: z moci mi svěřené ...by the power invested in me ...

lifestyle: civilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylulifestyle diseases

official: z úřední moci, oficiálně ze své oficiální pozicein an official capacity

onset: nástup nemocimed. onset of the disease

order: Nemůžeme splnit vaši objednávku.We can't supply your order.

party: vládnoucí strana, strana u mociruling party

power: dostat se k mocicome (in)to power

remove: zbavit moci kohoremove sb from power

restore: vrátit k moci kohorestore sb to power

separation: rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudnípolit. separation of powers

stick: nemoci to snésthovor. cannot stick it

substitute: co se nevyrovná čemu, co nemůže nahradit costh is no substitute for sth

sucker: nemoci odolat čemu, letět na co, žrát cohovor. be a sucker for sth

thank: moci si za co sám, zavinit si to sámhave (only) osf to thank for sth

unable: nemoci, nebýt schopen dělat cobe unable to do sth

use: potřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro cohave a use for sth

vacuum: bezvládí, absence mocipower vacuum

while: dokud (ještě) můžešwhile you still can

wind: být bez dechu, nemoci popadnout dechlose one's wind

able: Mohl opět chodit.He was able to walk again.

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

afford: Nemohu si dovolit nové auto.I can't afford a new car.

again: Mohou, ale taky nemusí.They may, but there again they may not.

agree: Nemohli jsme se na tom shodnout.We couldn't agree on it.

anyone: To může udělat kdokoli.Anyone can do it.

anyplace: Můžeš jít kamkoli.You can go anyplace.

anything: Nemůžeme nic dělat.We can't do anything.

assured: Můžete být bez starosti ...You can rest assured ...

attention: Můžete mi věnovat pozornost?May I have your attention?

bathroom: Mohu si u vás odskočit?Can I use your bathroom?

blame: Čí je to vina?, Kdo za to může?Who is to blame?

blank: Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.My mind is a blank.

boast: Může se (po)chlubit tím, že ...It is his boast that ...

borrow: Mohu si půjčit pero?Can I borrow a pen?

but: Nemohla jinak, než mu gratulovat.She could not but congratulate him.