Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (oznámit) co say sth(sdělit) komu co tell sb sth, say sth to sb(sdělit) form. impart(pronést) utter(prohlásit) state, declare(jmenovat konkrétní) name(vyslovit) pronounce sth(jistým způsobem formulovat) put sth somehowŘekni mu, ať přestane.Tell him to stop.Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...Neřekl bych.I wouldn't say so.Těžko říct.It's hard to say.Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.Dá se to tak říct.You could put it that way.Nemohu říci, že ...I can't say (that) ...Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?mírně řečenoto put it mildly
  2. řekněme (třeba) (let's) say
  3. Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?
  4. (myslet si o) co do koho think sth of sb, guess (that)
  5. (poručit) co komu tell sb to do sth
  6. (vyzradit) co na koho tell on sb, inform, grass on sb(vyzradit) reveal sb

Vyskytuje se v

jednoduše: in simple terms, basicallyjednoduše řečeno

jinak: in other wordsjinak řečeno

jistota: say sth with certaintyříct co s jistotou

lépe: or rathernebo lépe řečeno

mírně: ... to put it mildly, ... to say the leastmírně řečeno ...

obrazně: figuratively speakingobrazně řečeno

pravda: tell the truthříct pravdu

přesně: strictly/precisely speakingpřesně řečeno

upřímně: to be honest, frankly speaking, in all honestyupřímně řečeno

žertem: say sth in jest/jokeříct co žertem

aby: To tell the truth ...Abych řekl pravdu ...

: Tell him to stop.Řekni mu, ať přestane.

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

co: I have nothing to say.Nemám, co říct.

dlužno: It must be said, that...Dlužno říci, že...

jak: How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?Jak se to řekne anglicky?

jim: He told them.Řekl jim to.

mi: Tell me how ...Řekni/Řekněte mi, jak ...

mu: I will tell him.Já mu to řeknu.

naléhat: She urged him to tell her.Naléhala na něj, aby jí to řekl.

naplno: not mince one's words, without mincing words, pulling no punchesříct (to) naplno

naschvál: I said it on purpose.Řekl jsem to naschvál.

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

nechť: Tell him to send it to me.Řekni mu, nechť mi to pošle.

německy: Say it in German.Řekni to německy.

nesmět: You mustn't tell him.Nesmíš mu to říct.

odvážit se: I didn't dare to tell him.Neodvážil jsem se mu to říct.

ono: It is easier said than done ...Ono se to snadno řekne ...

po: to tell the truthpo pravdě řečeno

politování: I regret to say ...S politováním musím říct ...

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

rovina: I'll level with you.Řeknu vám to na rovinu.

rovnou: Why couldn't he tell me straight out?Proč mi to nemohl říct rovnou?

rusky: How do you say it in Russian?Jak se to řekne rusky?

říct si: How much do they charge for it?Kolik si za to řeknou?

sám: You said it yourself.Ty jsi to sám řekl.

slovo: say sth in one's own wordsříci co vlastními slovy

snadno: Easier said than done.To se snadno řekne.

takový: I didn't say anything like that.Nic takového jsem neřekl.

teprve: Don't come out until I tell you.Vyjdi teprve, až ti řeknu.

troufat si: I didn't dare tell him.Netroufal jsem si říct mu to.

vždyť: But I did tell him.Ale vždyť jsem mu to řekl.

že: You told him, didn't you?Tys mu to řekl, že?

natvrdo: give it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punchesříct to komu natvrdo

oko: tell sb sth to sb's faceříct komu co do očí

stačit: Just say the word., You only need to ask.Stačí říct.

švec: before you can say Jack Robinson, in a jiffynež bys řekl švec

těžce: It's hard to say.(To je) těžko říct.

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

be: to be honest ...Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...

bite: AmE, hovor. put the bite on sb for sthříct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o co

broadly: broadly speakingcelkem vzato, obecně řečeno, v podstatě

budge: not budgeneustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říct

crack: make a crack about sthříct vtip o čem

explanation: say sth in explanation of sthříct co na vysvětlenou čeho

honest: be honest about sthříct pravdu o čem, být otevřený v čem

layman: in layman's termslaicky řečeno

matter: as a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti

politely: politely speakingslušně řečeno

properly: properly speakingpřesně řečeno, přísně vzato

sake: for appearance's sakejen aby se neřeklo, jen naoko

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

speak: generally speaking(vše)obecně řečeno

stuck: be stuck for an answer/words.nevědět, co odpovědět/říct.

term: in simple termsjednoduše řečeno

unsaid: leave sth unsaidneříct co, nechat co nevyřčeno

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

certain: I can't say for certain ...Nemůžu s jistotou říct ...

certainty: say sth with absolute certaintyříct co s naprostou jistotou

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

defence: say sth in defence of sthříci co na obhajobu čeho

easy: That's easy for you to say.To se ti lehce řekne.

English: Say it in English.Řekni to anglicky.

expect: I expect so/not.Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázku

frankly: Frankly speaking, ...Upřímně řečeno, ...

general: speaking in general (terms)obecně řečeno

generally: generally speakingobecně řečeno

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

going: I was going to tell him.Chystal jsem se mu to říct.

hard: It's hard to say.Těžko říct.

hate: I hate to say it.Mrzí mě, že to musím říct.

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

himself: The director himself said ...Samotný ředitel řekl ...

in: Say it in English.Řekni to anglicky.

říct: třeba (let's) say*řekněme

light: He said it in a light way.Řekl to odlehčeně.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

ought: I ought to have told him about it.Měl jsem mu o tom říct.

put: To put it mildly ...Mírně řečeno ...

straight: I'll be straight with you.Budu k tobě upřímný., Řeknu ti to narovinu.

tell: To tell the truth ...Abych pravdu řekl ...

to: to be honest ...abych řekl pravdu ...

told: I told him ...Řekl jsem mu ...

turn: Have I spoken out of turn?Řekl jsem něco, co jsem neměl?