Hlavní obsah

May

Podstatné jméno, rod mužský

  • MayaMayovéthe Maya(s)

Vyskytuje se v

buď: buď jak buďin any event, come what may

máj: První májMay Day

síla: vší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší silouwith all one's might

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

: Ať žije král!Long (may) live the king!

by: Mohl by...He could..., potenciálně He might...

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dovolení: S dovolením!Excuse me!, smím May I?

dovolit: Dovolíte?May I?, Excuse me!

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

moct: Mohu otevřít okno?May I open the window?

moct: To by mohla být pravda.It might be true.

moct: Může mu být tak patnáct.He may be fifteen or so.

moct: Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

možná: Možná se zítra vrátím.I may be back tomorrow.

možná: Možná bychom mohli ...We might ...

nabídnout: Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?

plést se: Možná se pletu.I may be wrong.

položit: Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

prosit: Smím prosit?May I have this dance?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

působit: Mohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

smět: Smím jít?May I go?

smět: Smím prosit?May I have this dance?

třeba: Mohli bychom třeba zajít ...We might go to ...

vnímat: Mohli by to vnímat jako urážku.They might perceive it as an insult.

vpředu: Můžu sedět vepředu?May I sit at/in the front?

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

may: may notnemuset nebýt nutně takový

may: may notnesmět mít zakázáno

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

beginning: at the beginning of Mayna začátku května

dance: May I have this dance?Smím prosit?

guess: I might have guessed.To mě mohlo napadnout.

interest: It may be of interest to you.Mohlo by vás to zajímat.

may: We may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

may: It may not be such a good idea.Možná to není až tak dobrý nápad.

may: He may well be involved in it.Mohl by v tom být klidně zapletený.

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

may: They may have been tired.Možná, že byli unavení.

may: Exercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...

may: It may be prevented.Lze tomu předcházet.

may: You may leave.Můžete odejít.

may: May we come in?Smíme vstoupit?

may: If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.

may: Long may it continue.Ať to trvá dlouho.

might: I might regret it later.Možná, že toho budu později litovat.

might: He might appear in a magazine.Mohl by se objevit v časopise.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

might: He might be boring, but he's clever.Možná že je nudný, ale je chytrý.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

the: the fifth of Maypátého května

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

well: They might as well be robbers.Stejně tak to mohli být lupiči.

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně

might: might havevyjadřuje pravděpodobný minulý děj

might: might havevyjadřuje možnost, která se neuskutečnila

might: might ... butmožná že co, ale

might: might havemohl měl, ale neučinil

might: with all one's mightvší silou, ze všech sil

well: as well sb mighta jak by taky ne, jak se dá čekat

well: sth might as well be sthco stejně tak by mohlo být co je to stejně možné

well: sb might as well do sthkdo může klidně udělat co i když se mu moc nechce