Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) can do sth(opisná forma) be able to do sth(v podmínce) couldopisné formy be able to se užívá v jiných časech než v přítomném prostémMohl byste mi pomoci?Could you help me?Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?Nemohu spát.I can't sleep.Dělali jsme, co jsme mohli.We did our best.
  2. (smět) may, can(opisná forma) be allowed to do sthMohu otevřít okno?May I open the window?Nemohl jít dovnitř.He wasn't allowed in.To nemůžeš (dělat).You can't do that.
  3. (mít možnost) can(v minulosti) could have(potenciálně) mayKdo to mohl udělat?Who could have done it?Mohli tě zabít!You could have been killed!
  4. (být na vině) za co be to blame, be at fault(být odpovědný) be responsible for sthKdo za to může?Who's to blame for it?, Whose fault is it?Já za to nemůžu.It's not my fault., I am not to blame for it.
  5. (pravděpodobně) may(potenciálně) mightTo by mohla být pravda.It might be true.To nemůže být on.That can't be him.Může mu být tak patnáct.He may be fifteen or so.Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

Vyskytuje se v

postrádat: obejít se bez koho/co do* without, spare sb/sthmoci postrádat

rovnat se: být srovnatelný komu/čemu can compare to sb/sth, can equal sth, obstát ve srovnání stand* comparison with sb/sth, be* a match for sb, can rival/match sb/sthmoci se rovnat

dech: be out of breath, be breathless, lose one's breathbýt bez dechu, nemoci popadnout dech

dočkat se: cannot/can hardly wait to do sthnemoci se dočkat čeho

dopřát si: can afford sthmoci si dopřát co dovolit si

dostat se: come to powerdostat se k moci

dovolit si: can afford (to do) sthmoci si dovolit (udělat) co mít na ap.

moc: come into forcepráv. nabýt právní moci

pohlavně: sexually transmitted diseasesmed. pohlavně přenosné nemoci

pochlubit se: can boast sth, pride osf on sthmoci se pochlubit čím

přetrhnout se: bend over backwards, fall over oneself to do sthmoci se přetrhnout

u: be in powerbýt u moci

ubránit se: can't help doing sthnemoci se ubránit čemu nutkání ap.

uchvácení: seizure of poweruchvácení moci

ujmout se: assume powerujmout se moci

aby: He has enough money to buy it.Má dost peněz, aby to mohl koupit.

: There could be as many as 20 000 of them.Mohlo by jich být až 20 000.

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

by: He could..., potenciálně He might...Mohl by...

cesta: Could you show me the way?Mohl byste mi ukázat cestu?

co: He ran as fast as he could.Utíkal, co mohl.

další: Can I have another one?Mohu dostat další?

dát: Can you put him on (the phone)?Můžeš mi ho dát (k telefonu)?

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

dopočítat se: The sum just doesn't add up.Nemůžu se dopočítat. nevychází mi to

dostat: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

dýchat: I couldn't breathe.Nemohl jsem dýchat.

hádat: I'll give you three guesses.Můžeš hádat třikrát.

hláskovat: Can you spell it for me?Můžete mi to hláskovat?

hodit se: It may come in handy.To se může hodit.

hovořit: Could I speak with/to ... ?Mohl bych hovořit s ...?

jinak: I have no choice but ...Nemohu jinak, než ...

kdokoli: Anyone can take it.Kdokoliv to může vzít.

klidně: It could very well happen.Klidně by se to mohlo stát.

klidný: You can rest assured.Můžete být klidný. spolehněte se ap.

kolik: You can try as many as you want.Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.

minout: Go straight ahead. You can't miss it.Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.

možná: We might ...Možná bychom mohli ...

myšlenka: I can't help thinking that ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

nabažit se: I can't get enough of it.Nemohu se toho nabažit.

nabídnout: Can/May I offer you ...?Mohu vám nabídnout ...?

nahlas: Can you speak up?Můžete mluvit víc nahlas?

najednou: We can't go there all at the same time.Nemůžeme tam jít všichni najednou.

nebo: You can either stay or go.Můžeš buď zůstat nebo jít.

něco: How can you say such a thing?Jak můžeš něco takového říct?

nic: There is nothing we can do.Nemůžeme nic dělat.

nikudy: He has no way to escape.Nikudy nemůže utéct.

poctít: I'm honoured to be able ...Jsem poctěn, že mohu ...

počítat: Can we count you in?Můžeme s tebou počítat?

pohnout: Can you move your arm?Můžeš pohnout rukou?

položit: May I ask you a question?Mohu vám položit otázku?

pomoct: Can you help me?Můžete mi pomoci?

pomoct si: I can't help it/myself.Nemohu si pomoci.

poprosit: Will you do me a favour?Mohu vás o něco poprosit?

posloužit: (How) can I help you?Čím vám mohu posloužit?

požádat: May I ask you for something?, Will you do me a favour?Mohu vás o něco požádat?

probrat: We can discuss it over the phone.Můžeme to probrat po telefonu.

představit: Can you introduce us?Můžete nás představit?

přehlédnout: You can't miss it.Nemůžeš to přehlédnout.

přepojit: Can you put me through to ...Můžete mě přepojit na ...

přesednout: Can we swap seats?Můžeme si přesednout? navzájem

přiblížit: Can you give us an idea of how ...?Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?

přidat: Can I have seconds?Můžu si přidat?

přijmout: I can't accept it.To nemohu přijmout.

připojit se: Can I join you?Mohu se k vám připojit?

přisednout: May I join you?, Do you mind if I sit here?Mohu si přisednout?

půjčit: Can you lend me a pen?Můžete mi půjčit pero?

půjčit si: Can I borrow your car?Mohu si půjčit tvé auto?

působit: It might have a negative effect.Mohlo by to působit negativně.

rovnou: Why couldn't he tell me straight out?Proč mi to nemohl říct rovnou?

rozeznat: He couldn't tell them apart.Nemohl je od sebe rozeznat.

rozměnit: Could you give me change for ...?Mohl byste mi rozměnit ...?

říct: I can't say (that) ...Nemohu říci, že ...

sám: You can't go there alone.Nemůžeš tam jít sám.

setkat se: When can we meet?Kdy se můžeme setkat?

spojit: Can you put me through to ...?Můžete mě spojit s ...?

spolehnout (se): You can rely on me.Můžeš se na mne spolehnout.

spustit: Can you run this program?Můžeš ten program spustit?

stáří: diseases of old agenemoci stáří

stěžovat si: I can't complain.Nemohu si stěžovat.

šířit: spread diseasesšířit nemoci

třeba: We might go to ...Mohli bychom třeba zajít ...

udělat: I will do my best.Udělám, co budu moci.

udržet se: I couldn't help laughing.Nemohl jsem se udržet smíchy.

uklidnit: You can rest assured that ...Mohu tě uklidnit, že ...

usnout: I couldn't get to sleep.Nemohl jsem usnout.

uvěřit: I can't believe it.Tomu nemohu uvěřit.

uvidět: I can't wait to see it.Nemůžu se dočkat, až to uvidím.

vadit: He doesn't like the fact that he can't ...Vadí mu (to), že nemůže ...

vám: What can I offer you?Co vám mohu nabídnout?

víc: What more can you ask (for)?Co víc si můžeš přát?

vidět: I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.Nemůžu ho ani vidět.

cítit: He hates my guts., He can't stand me.Nemůže mě ani cítit.

moct: Could you help me?Mohl byste mi pomoci?

abuse: abuse of powerzneužití moci

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

anathema: sb/sth is anathema to sbkdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí co

anxious: be anxious for sthdychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čeho

arrest: med. arrest the diseasezabrzdit vývoj nemoci

ascend: ascend to powerdostat se k moci

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

bear: can't bear sb/sthnesnášet, nemoci vystát koho/co

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci, sáhnout po moci

bursting: be bursting to do sthnemoci se dočkat, hořet nedočkavostí udělat co

childhood: childhood illnessesdětské nemoci

cling: cling to powerdržet se u moci

consenting: práv. consenting adultosoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálech

disagreement: be in disagreement with sbnemoci se shodnout s kým

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

gasp: gasp for breath/air(za)lapat po dechu/vzduchu, popadat dech, nemoci popadnout dech

invest: by the power invested in me ...z moci mi svěřené ...

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

official: in an official capacityz úřední moci, oficiálně ze své oficiální pozice

onset: med. onset of the diseasenástup nemoci

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

party: ruling partyvládnoucí strana, strana u moci

power: come (in)to powerdostat se k moci

remove: remove sb from powerzbavit moci koho

restore: restore sb to powervrátit k moci koho

separation: polit. separation of powersrozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní

stick: hovor. cannot stick itnemoci to snést

substitute: sth is no substitute for sthco se nevyrovná čemu, co nemůže nahradit co

sucker: hovor. be a sucker for sthnemoci odolat čemu, letět na co, žrát co

thank: have (only) osf to thank for sthmoci si za co sám, zavinit si to sám

unable: be unable to do sthnemoci, nebýt schopen dělat co

use: have a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co

vacuum: power vacuumbezvládí, absence moci

while: while you still candokud (ještě) můžeš

wind: lose one's windbýt bez dechu, nemoci popadnout dech

able: He was able to walk again.Mohl opět chodit.

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

anyone: Anyone can do it.To může udělat kdokoli.

anyplace: You can go anyplace.Můžeš jít kamkoli.

anything: We can't do anything.Nemůžeme nic dělat.

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

boast: It is his boast that ...Může se (po)chlubit tím, že ...

borrow: Can I borrow a pen?Mohu si půjčit pero?

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.