Hlavní obsah

udělat

Dokonavé sloveso

  1. (provést) co do(zvládnout ap.) get sth done(vykonat) perform, execute, carry out sthUdělám, co budu moci.I will do my best.Uděláš mi laskavost?Will you do me a favour?udělat gestomake a gesture, (nemyslet vážně) form. postureudělat co místo kohodo sth in sb's steadudělat komu dobředo sb good, hovor. (velmi) do sb the world of good
  2. (vytvořit) co z čeho make sth of/from sth(připravit jídlo) prepare sth, createudělat čajmake (some) teaudělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong, fault, blunder, přen. stumble, trip, (z nepozornosti) nodudělat fotku vyfotittake a pictureudělat ksicht/obličejmake/pull a faceudělat nepořádek/binec v čemmake a mess of sth, muddle sthudělat radost komuplease sb, (povzbudit) cheer, hovor. make sb's day
  3. udělat si (utvořit si)Udělejte si pohodlí.Make yourself at home.udělat si přestávkutake a (short) break, pauseudělat si čas na koho/comake time for sb/sth
  4. (způsobit) co make, do, cause sthudělat scénu hysterickoumake a sceneudělat ostudu komu(rodině, známým ap.) let the side down, disgrace sb
  5. hovor.(absolvovat) passNeudělal tu zkoušku.He failed the exam.udělat zkouškypass the exams
  6. (vyvést) co komu do sth to sb, do sb harm, harm sbUdělal ti něco? ublížil tiDid he harm/hurt you?Co jsem ti udělal?What have I done to you?
  7. (jakým) koho/co čím, z koho co make, render sb/sth sth

Vyskytuje se v

blbec: make a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look smalludělat z koho blbce

domácí: do one's homeworkudělat si domácí úkol(y)/úlohy

dopředu: do sth well in advance(u)dělat co (dost) dlouho dopředu

chyba: splést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a faultudělat chybu

kopie: make a copy of sthudělat kopii čeho

legrace: do sth for fun/a laugh/a joke/a lark(u)dělat co z legrace

milostivě: deign to do sthmilostivě udělat co ráčit

místo: make space for sb/sthudělat komu/čemu místo

nabídka: make an offer, v dražbě make a bidudělat nabídku

objednávka: place an/put in one's order with sbzadat/udělat objednávku u koho

ostuda: disgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up(u)dělat ostudu komu

paroháč: make a cuckold signudělat paroháče rukou

recese: do sth for a jokeudělat co z recese

truc: do sth to spite sbudělat co komu na truc

blbost: Don't do anything stupid.Neudělej nějakou blbost.

cokoli: I would do anything.Udělal bych cokoli.

cože: You (did) what?Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutí

do: make a hole in sthudělat díru do čeho

dojem: make a good impression on sbudělat dobrý dojem na koho

dostat: I suddenly felt like doing it.Dostal jsem chuť udělat to.

dovolená: take a holiday/AmE vacationvzít/udělat si dovolenou

fotka: take a photo, shoot a picture of sb/sthudělat fotku koho/čeho

chtít: Do you want me to do it?Chcete, abych to udělal?

jenž, jež: the one who did itten, jenž to udělal

když: When he had done that..., Having done that...Když to udělal, ...

krok: take a stepudělat krok

laskavost: Would you do me a favor?Udělal/Prokázal byste mi laskavost?

maximum: do one's best/utmost to ...udělat maximum, aby ...

mezera: leave a blank spaceudělat mezeru v textu

mít: Shall/Should I do it?Mám to udělat?

moct: What can I do for you?Co pro vás mohu udělat?

mžitka: It made him see stars.Udělaly se mu mžitky před očima. z rány ap.

naschvál: He did it to spite her.Udělal jí to naschvál.

nával: He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.

něco: Will you do me a favour?Uděláte pro mě něco?

nejlépe: He did it as best he could.Udělal to, jak nejlépe dovedl.

nevolno: She became unwell., od žaludku She went sick.Udělalo se jí nevolno.

nuda: do sth out of (sheer) boredom/to kill timeudělat co (čistě) z nudy

nutkání: feel/have an urge to do sthmít nutkání udělat co

peklo: make sb's life helludělat komu ze života peklo

piknik: (have a) picnic(u)dělat si piknik

pohodlí: Make yourself comfortable/at home.Udělejte si pohodlí.

pokusit se: I will try (to do it).Pokusím se (to udělat).

pomoct: Will you help me do it?Pomůžeš mi to udělat?

potřebovat: I need you to do something for me.Potřebuji, abys pro mne něco udělal.

pro: Will you do it for me?Uděláš to pro mne?

proč: I don't know why he did it.Nevím, proč to udělal.

prostě: Just do it.Prostě to udělej.

předpokládat: I supposed you would do it.Předpokládal jsem, že to uděláš.

přemet: do a handspringudělat přemet

přestávka: Let's have/take a break.Uděláme si přestávku.

radost: make sb happy, please sbudělat komu radost

ryska: make a score on sth, score sthudělat si rysku na čem

salto: (turn a) somersaultudělat salto

snímek: take a pictureudělat snímek

solidarita, solidárnost: do sth out of solidarityudělat co ze solidarity

spíš: One more reason (for you) to do it.Tím spíš bys to měl udělat.

správně: do sth (in) the right wayudělat co správně

správný: make the right decisionudělat správné rozhodnutí

stejně: I will do it anyway!Stejně to udělám!

stojka: do a handstandudělat stojku

svíčka: do a shoulder standsport. udělat svíčku

šťastný: make sb happyudělat koho šťastným

tečka: dot the iudělat tečku nad i

čára: thwart sb's plans, put/throw the BrE spanner/AmE monkey wrench in the worksudělat komu čáru přes rozpočet

génius: it doesn't take a rocket scientist to do sthčlověk nemusí být génius, aby udělal co

krátký: make short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth, go through sth like a dose of saltsudělat s kým/čím krátký proces

obrázek: get the picture of sthudělat si obrázek o čem

pěst: do sth on one's own (hook)udělat co na vlastní pěst

rozpočet: thwart sb's plans, spike sb's guns, throw a spanner in the works, cook sb's gooseudělat komu čáru přes rozpočet

strach: He isn't afraid of anything., He doesn't get scared easily.Má pro strach uděláno.

terno: v podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killingudělat terno

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

bankrupt: go bankruptzkrachovat, zbankrotovat, udělat bankrot

barbecue: have a barbecue(u)dělat grilovačku

black eye: give sb a black eyeudělat komu monokl

boob: hovor. get a boob jobnechat si udělat silikony zvětšit prsa

comparison: draw a comparison between sth and sthporovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čím

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

coup: stage a coupudělat (státní) převrat

cross: make the sign of the crossudělat znamení kříže rukou ve vzduchu

draw: draw a comparisonudělat srovnání, porovnat

err: err gravelyudělat hrubou chybu

error: make an errorudělat chybu, dopustit se chyby

establish: He establish himself as a singer.Udělal si jméno jako zpěvák.

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

exception: make an exceptionudělat výjimku

freelance: go freelanceudělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikat

hole: put a hole in sthudělat díru do čeho

horoscope: cast sb's horoscopesestavit/udělat komu horoskop

illustration: by way of illustrationabyste si udělali obrázek, pro ilustraci, pro objasnění, na ukázku

kick up: kick up a fuss/row/rumpus/stink(u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řádit, spustit povyk/řev

likewise: do likewiseudělat/učinit totéž

make: make a mistakeudělat chybu

onus: the onus is on sb to do sthje na kom, aby udělal co

order: do sth on the orders of sbudělat co na příkaz koho

panic: panic sb into doing sthzpanikařit koho tak, že udělá co unáhlené rozhodnutí ap.

perm: get/have a permnechat si udělat trvalou

picnic: have a picnicudělat si piknik

picture: take a picture of sb/sthvyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čeho

place: make placeudělat místo někomu

rage: do sth in a fit of rageudělat co v záchvatu zuřivosti

reprisal: do sth to sb in reprisal for sthudělat komu co jako odplatu za co

round: med. do the (ward) round(u)dělat vizitu oddělení

sick: get sickonemocnět, of sth udělat se špatně komu z čeho

single-handed: do sth single-handedudělat co zcela sám

somersault: turn a somersaultudělat salto

sound: do sth without a sound(u)dělat co neslyšně

spite: do sth out of spite(u)dělat co naschvál

statement: make a statementudělat prohlášení

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

submit: submit an orderzadat/udělat objednávku

take: take a picture of sb/sthvyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čeho

temptation: feel a temptation to do sthbýt v pokušení udělat co

thing: do the right thingudělat správnou věc, zachovat se správně

throw: hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit

tint: tint one's hairudělat si přeliv (na vlasy)

turn: turn aboutotočit se, udělat čelem vzad

unimpressed: sb was/is unimpressed by/with sb/sthkdo/co neudělal(o) na koho (žádný) dojem

want: wants listseznam toho, co je třeba (udělat)

well: do sth well(u)dělat co (po)řádně

zoom: zoom in on sthpřiblížit co objektivem, najet (zoomem) na co, udělat detail čeho

anyone: Anyone can do it.To může udělat kdokoli.

udělat: utvořit siudělat si