Hlavní obsah

chtít

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat) co want sthBrE, hovor. fancy(přát si) wishCo ode mne chcete?What do you want from me?Chtěl bych ...I would like (to) ...Chtěl byste ...?Would you like ...?Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.Jestli chcete.If you please/like/want to.
  2. (zamýšlet) intend(hl. v min. čase) mean(snažit se vyjádřit ap.) purportNechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.Promiňte, já nechtěl.Sorry. It was no intention.
  3. (být třeba) co want, need, require sthTy dveře chtějí namazat.The door needs oiling.To chce klid.Take it easy.
  4. nechtít (odmítat) refuse to do sthAuto nechce nastartovat.The car won't start.
  5. (sexuálně toužit) want sb

Vyskytuje se v

aniž: without wishing to be ...aniž bych chtěl být ...

klid: Take it easy!To chce klid.

nechtě, nechtíc: willy-nillychtě nechtě

by: I would like...Chtěl bych...

děkovat: A cup of tea? – No, thank you.Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).

docílit: What are you trying to achieve?Čeho chceš docílit?

chtít se: I don't feel like going out.Nechce se mi jít ven.

jak: as you like (it)jak chceš

jaký: Which one do you want?Jaký chceš?

kam: I go wherever I want.Chodím si, kam chci.

kdo: Who do you want to speak with?S kým chcete mluvit?

kolik: You can try as many as you want.Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.

který: Whichever it is.Ať je to, který chce.

nechat: Would you like to leave a message for him?Chcete mu nechat zprávu?

odvaha: It takes courage.Chce to odvahu.

omluvit se: I want to apologize for today.Chci se za dnešek omluvit.

pít: What would you like to drink?Co chcete pít?

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

soudit se: She wants to sue them for millions.Chce se s nimi soudit o miliony.

startovat: The car won't start.Auto nechce startovat.

svůj, svá, své, svoje: He wants a flat of his own.Chce svůj vlastní byt.

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

ublížit: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

uložit: Do you wish to save the data?Chcete uložit data?

urazit: I didn't mean to insult you.Nechtěl jsem vás urazit.

všechen, všechna, všechno: anything you wantvšechno, co chceš

vybrat: I'd like to withdraw/make a withdrawal.Chtěl bych vybrat.

vyjádřit se: She refused to comment on that.Nechtěla se k tomu vyjádřit.

vzkaz: I'd like to leave a message for her.Chtěl bych jí nechat vzkaz.

vzkázat: Would you like to leave a message for him?Chcete mu něco vzkázat? nechat vzkaz

zaskočit: Why don't you drop by tomorrow?Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?

zbavit: They want to rid the country of corruption.Chtějí zbavit zemi korupce.

zrušit: I'd like to cancel a reservation.Chtěl bych zrušit rezervaci.

zvracet: I feel sick.Chce se mi zvracet.

když: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

slyšet: shut one's ear to sth, would not hear about sthnechtít slyšet co žádosti ap.

výt: When in Rome, do as the Romans do.Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.

zadarmo, zdarma: I wouldn't take it for free., BrE též I wouldn't give it houseroom.To bych nechtěl ani zadarmo.

cagey: be cagey about sthnechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebe

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

denial: be in denial of sthodmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.

disinclined: be disinclined to do sthnechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat co

keen: be keen on doing sthvelmi chtít co, toužit po čem

like: feel like doing sthmít chuť, chtít se co komu

loath: be loath to do sthzdráhat se, nechtít udělat co

option: at the option of sb(po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdo

please: as you pleasejak (jen) chcete

preference: have a preference for sthdávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít co

refuse: The car refused to start.Auto nechtělo nastartovat.

time: all in good timevšechno chce svůj čas

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

all: Do you want it at all?Chceš to vůbec?

come over: Why don't you come over?Nechceš se stavit ke mně?

curious: be curious about sthvyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se na co

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

for: Who's for a sandwich?Kdo chce sendvič?

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

make: She made as if to stand up.Dělala, jakože chce vstát.

mean: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

message: Can I take a message?Chcete nechat vzkaz?

more: Some more tea?Chcete ještě čaj?

practice: It takes practice.Je třeba to cvičit., Chce to praxi.

reluctant: He was reluctant to help.Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.

Rome: Rome was not built in a day.Všechno chce svůj čas.

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

some: Would you like some more?Chcete ještě?

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

way: Have it your (own) way.Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.

what: What do you want?Co chceš?

which: You can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

whomever: You can invite whomever you wish.Můžeš pozvat kohokoliv chceš.

willing: She was not willing to answer.Nechtěla odpovědět.

easy: Take it easy!To chce klid!, Nevzrušuj se!

vendetta: have a vendetta against sbchtít se (po)mstít komu

chtít: odmítat refuse to do sthnechtít