Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) čeho in(to), to sthpředložka se vyskytuje i v mnoha dalších spojeních u jiných hesel a nelze ji univerzálně překládatDej to do tašky.Put it in the bag.Jdu do postele.I'm going to bed.udělat díru do čehomake a hole in sthDo toho!(Dělej) Go ahead., (Posluž si) Be my guest., (povzbuzování) Go go go!, (na hokeji, fotbale ap.) Let's go!
  2. (k cíli) to(odjet) for(směrem k) toward(s) sth(dáli) intoŠla do školy.She went to school.Odjel do Brna.He left for Brno.vlak do Pařížethe train to Parisjet do města centrago downtownjet do cizinytravel abroaddo kopceuphill, up the hill
  3. (až po) up to(trvání) till, until(jednou k danému termínu) by(během) within(za) inPošlu to do pondělka.I will send it by Monday.Bude to hotovo do pěti dní.It will be done within five days.až do konce(up) to the end
  4. (úplně, důkladně) (in)todo detailu podrobněin detail, minutelyvšichni do jednohoevery single one, each and every, one and allsvléknout se do nahastrip naked
  5. (účel) for(aby) tovstupenka do divadlatheatre ticket

Vyskytuje se v

battle: bojovat proti komudo battle with sb

best: udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...do one's best to ...

bidding: poslouchat koho na slovodo sb's bidding

bird: sedět, bručet ve vězenído bird

bit: přispět svým dílem, odvést své, přispět se svou troškou (do mlýna)do one's bit

business: obchodovat, dělat obchody s kýmdo business with sb

catch: To bych v životě neudělal.You wouldn't catch me doing that.

clock: závodit s časem v čemdo sth against the clock

credit: být komu ke cti, dělat komu čestdo sb credit

damage: už se stalo, už se nedá nic dělatthe damage is done

dare: neopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžkadon't you dare do sth

dish: umý(va)t nádobído the dishes

do: (chystat se) dělat, mít v plánu brzybe doing

do down: shazovat, srážet kohodo sb down

do for: být vyřízený osoba ap.be done for

do in: oddělat, sejmout, odkráglovat koho zabítdo sb in

done: Platí!, Dobrá!, Ujednáno! o dohoděDone!

do out: vyvedený, udělaný jak styl pokoje ap.done out

do out of: sth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.do sb out of

do over: vybrat, vybílit, obrátit naruby vykrástdo sth over

do up: zapnout knoflíky ap.do sth up

easy: Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.Easy does it.

error: (udělat) co omylem(do) sth in error

force: dělat co ze zvyku bez přemýšlenído sth from force of habit

fun: (u)dělat co jen tak pro zábavudo sth for (the) fun (of it)

get: dát (si) udělat coget sth done

give: Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.I don't give a damn/toss/hoot/two hoots

go: Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problémuWhere do we go from here?

good: pomoci, prospět, udělat dobře komudo sb good

happy: rád udělat co odpovědět na otázku ap.be happy to do sth

hard: mít pocit křivdy, být ukřivděnýfeel hard done by

harm: nikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá coit does no harm to do sth, there is no harm in doing sth

have: nechat/dát si co udělathave sth done

head: štvát koho, jít na nervy, lézt na mozek komudo sb's head in

honour: být oficiálním hostitelem, mít oficiální poslání o osobě, přen. zhostit se toho úkolu ap.do the honours

how: Těší mě. při oficiálním seznamováníHow do you do.

injustice: (u)křivdit komu, spáchat na kom křivdudo sb an injustice

justice: dobře vystihnout, pravdivě vykreslit koho/codo justice to sb/sth

know: No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení(Well,) What do you know!

make: vystačit si s čím, spokojit se s čímmake do with sth

matter: To nevadí.It doesn't matter.

mention: Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkováníDon't mention it.

mind: být jedno co komudo not mind sth

need: kdo nemusel udělat co ale udělalsb need not have done sth, sb didn't need to do sth

nicely: vést si dobře, být úspěšnýbe doing nicely

nor: kdo také ne, ani kdo ne záporné přitakánínor do(es)/did sb

nothing: nejde/nepůjde to, nic nebude, nic/co naplatnothing doing

pardon: Omlouvám se., Promiňte., Pardon.I (do) beg your pardon

prompt: bez prodlení udělat cobe prompt to do sth

proud: řádně (po)hostit, hýčkat hosta ap. kohodo sb proud

say: Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkastickyYou don't say.

service: prokázat komu službu, pomoci komudo sb a service

so: kdo také, taky, stejně tak kladný dovětekso do(es)/did sb

spite: udělat co komu naschvál, udělat co aby koho naštvaldo sth to spite sb

stead: udělat co (na)místo kohodo sth in sb's stead

thing: udělat správnou věc, zachovat se správnědo the right thing

time: být v base, bručet, sedětbe doing time

trick: splnit (svůj) účel, udělat své, vyřešit situacido the trick

turn: prokázat komu službu/laskavostdo sb a good turn

well: kdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal cosb would do well to do sth

why: a co takhle ...při navrhováníwhy (do) not

world: udělat moc dobře, moc prospět komu spánek ap.do sb the world of good

worse: neuškodilo by udělat coyou can do worse than do sth

wrong: nechápej mě špatnědon't get me wrong

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

answer: Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.He didn't answer the phone.

arithmetic: počítat dělat základní operacedo arithmetic

ask: Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevímDon't ask me.

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

běžka: jezdit na běžkáchdo cross-country skiing

brát: brát drogytake drugs, hovor. do drugs, muset be on drugs, dopovat dope

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

čubička: plavat (na) čubičku(do the) dog(gy) paddle

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

ani: Nejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

arabsky: Umíte arabsky?Do you speak Arabic?

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

bláznit: Neblázni!Don't be crazy!

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

bleskovka: Byla to bleskovka.It was done in a flash.

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

bydlet: Kde bydlíš? trvaleWhere do you live?

být: Není mi dobře.I don't feel well.

ceknout: Ani necekla.She didn't even peep.

cena: To nemá cenu. je to zbytečnéIt is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíYou (did) what?

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

čas: Nemám čas.I don't have time.

čekat: A co jsi čekal?What else did you expect?

čínsky: Umíte čínsky?Do you speak Chinese?

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

a: A je to!(And) that's it!, to bychom měli So that's that!, hotovo Done!, je to snadné And bob's your uncle.

anglický: zmizet po anglickutake French leave, BrE, hovor. do a bunk, AmE,hovor. do a fade

buď: Je to buď a nebo.It's make or break., It's do or die.

buřt: Je mi to buřt/vuřt. jednoI don't give a damn/hoot (about it).

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.

backhanded: (u)dělat co nepřímodo sth in a backhanded way

breaststroke: plavat prsado the breaststroke

can-do: nezdolný duchcan-do spirit

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

cooking: (u)vařitdo the cooking

crossword: luštění křížovekdoing crosswords

deliberation: dělat co s rozvahoudo sth with deliberation

disservice: uškodit, ublížit komudo sb a disservice

division: dělit, provádět dělenído division

do-it-yourself: (domácí) kutildo-it-yourself guy

don't: rady, co dělat a co nedělat, jak na todos and don'ts

double-take: zarazit se, pozastavit se udiveně ap.do a double-take

drug: brát drogytake/do drugs

duty: konat svou povinnostdo one's duty

exam: dělat zkoušku z čehotake/sit/do an exam in sth

fine: mít se dobře, být v pořádku zdravý, stačit být dostatečnýdo fine

full: dělat co naplno/s plným nasazenímdo sth full out

haste: uspěchat co, dělat ve spěchu codo sth with haste

head count: (s)počítat přítomné (osoby)do a head count

hesitate: Bez obav, Klidně, Neváhej(te) a ...Don't hesitate to ...

hiking: chodit na túrydo some hiking, go hiking

homework: napsat (si) domácí úkol(y)do one's homework

in: při tom, tím danou činnostíin doing so