Hlavní obsah

for [fɔː unstressed fə]

Předložka

 1. sb/sth pro koho/cotable for twostůl pro dvaThere is a phone call for you.Máš telefon.
 2. za, jménem koho mluvit ap.
 3. pro, za, místo koho udělat coI am sorry for him.Je mi ho líto.I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.
 4. k(e), vůči komu, ve vztahu ke komu cítit emoce ap.
 5. na co, k čemu, pro co určenýWhat is it good for?K čemu to je dobré?
 6. kvůli čemu, pro co, z důvodu čeho
 7. if not for, were it not for sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čeho
 8. po jistou dobuWe talked for a while.Chvilku jsme si povídali.
 9. za kolik o ceně ap.
 10. na kdy termín ap.The meeting was scheduled for 7:00.Porada byla plánována na 7:00.
 11. na, o v jistém období ap.
 12. leave for odjet, odejít kam, jet do čehoThen he left for work.Pak odešel do práce.head for sthzamířit, směřovat kam
 13. for sb to do sth aby o účelu činnosti vzhledem k druhémuI did it for him to make it.Udělal jsem to, aby to zvládl.
 14. na koho/co v porovnání dvou aspektůShe is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.
 15. be for sth být pro co, chtít co, souhlasit s čímWho's for a sandwich?Kdo chce sendvič?
 16. it's for sb je to na kom rozhodnutí ap.
 17. pro co, za co hlasovat, bojovat ap.
 18. na, pro co, k čemu vhodný ap.
 19. AmEpo kom pojmenovatBrE= after
 20. na co určování poměru

Vyskytuje se v

all: přes co, navzdory čemufor all

anything: ani za nic nechtít ap.not for anything

argue: zastávat se čeho, obhajovat co, argumentovat pro co udávat důvodyargue for sth

as: pokud jde o co, co se týče čehoas for

ask: sth (po)žádat, (po)prosit o co chtít získatask for

be: kdyby nebylo, nebýt koho/čehoif it wasn't for

being: prozatím, pro tuto chvílifor the time being

best: pro dobro věcifor the best

better: změnit se k lepšímuchange for the better

bit: (na) chvíli, (na) okamžik, na moment(for) a bit

blood: žádat si krev, chtít vidět krev, dychtit po krvi davbay for blood

bolt: vzít do zaječích, vzít roha, utéctmake a bolt for it

breath: jít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduchgo for a breath of (fresh) air

buck: přijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkemget more bang for the buck

buck for: tvrdě makat na čem, jít tvrdě za čím, (tvrdě) usilovat o co chtít docílitbe bucking for sth

but: sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čehobut for

care: pro mě za mě je mi to jednofor all I care

certain: jistě, najisto, určitěfor certain

change: pro změnufor a change

come out: vystoupit na podporu čeho/proti čemucome out for/against sth

comfort: nebezpečně, nepříjemně, až příliš jaký více, než je zdrávotoo ... for comfort

commit: být postaven před soudbe committed for trial

disaster: nejlepší cesta do záhubya recipe for disaster

do for: být vyřízený osoba ap.be done for

down: mít udělat co, být připraven na, chystat se na cobe down for sth

duration: of sth po/na (celou) dobu čeho trvání ap.for the duration

effect: pro efekt něco dělatfor effect

ever more: navždy, napořád, navěky(for) ever more

every: kolik z každých kolika, každý kolikátý při udávání poměruout of/in/for every

example: například, kupříkladufor example

except: sb/sth kromě koho/čeho, až na koho/co, mimo koho/čehoexcept (for)

external: (pouze) k vnějšímu užití lékfor external use (only)

fear: ze strachu, žefor fear of sth

feel for: sth šátrat po čem hledat ve tmě ap.feel (around) for

fight: lapat po dechu, ztěžka dýchatfight for breath

first: poprvé, prvně(for) the first time

for: sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čehoif not for, were it not for

foreseeable: v dlouhodobém výhledu dlouhofor the foreseeable future

free: zadarmo, zdarma, bez poplatkufor free

fun: (u)dělat co jen tak pro zábavudo sth for (the) fun (of it)

gain: dělat co form. ze zištných důvodů, pro ziskdo sth for gain

get: dostat kolik za co prodejem čehoget sth for sth

getting: skoro, téměřgetting on for

go: Jdi do toho., Jdi na to.Go for it.

going: mít výhody v mnoha směrech kdohave a lot going for one

good: nadobro, navždy, jednou provždyfor good

grab: k máníup for grabs

grant: využívat, nevážit si dost, nedoceňovat koho jeho pomoci, ochoty ap.take sb for granted

gun for: sb hovor. jít po krku komu, mít spadeno na koho, jít po kombe gunning for

hard up: nemít dost, mít málo koho/čehobe hard up for sb/sth

have: mít spadeno/pifku na koho, nemoci vystát kohohave it in for sb

hell: jenom tak (ze srandy), z legrace beze smyslufor the hell of it

hire: k pronajmutífor hire

in: čekat co koho, nevyhnout se čemu, určitě zakusit co co brzy nastanebe in for sth

instance: například, třebafor instance

job: funkce (udělované) z protekcejobs for the boys

joy: skákat radostíjump for joy

keep: nadobro, na pořád, na trvalofor keeps

laugh: z legrace, ze srandy, pro zábavufor a laugh

life: na celý život, doživotně, doživotnífor life

live: žít pro koho/colive for sb/sth

long: dlouho, po dlouhou dobu, na dlouhofor long

look: hledat co, dívat se po čemlook for sth

look round: sth poohlédnout se, poohlížet se po čemlook (a)round for

love: vášeň pro co silná zálibalove of/for sth

matter: ostatně, vlastněfor that matter

measure: (ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemufor good measure

moment: prozatím, zatím ještěfor the moment

mood: mít chuť na cobe in the mood for sth

nose: mít čich/nos na cohave a (good) nose for sth

nothing: jediná možnost je, není jiné řešení, nežthere is nothing for it but

number one: myslet hlavně na sebe, starat se především o sebelook out for number one

once: aspoň jednou, pro jednou výjimečněfor once

one: být pro co, souhlasit s čímbe (a) one for sth

order: aby došlo k čemuin order for sb/sth to happen

pain: za všechno své úsilífor one's pains

part: co mě se týče, pokud jde o mnefor my part

pause: důvod k zamyšlenípause for thought

pine: sb hynout smutkem po kom po zesnulém ap., soužit se kvůli komupine for

present: (pro)zatímfor the present

press: sth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čehopress for

pull for: sb hovor. podporovat, (po)držet koho, fandit komube pulling for

purpose: prakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediskafor all practical purposes, to all intents and purposes

put down for: sth zapsat koho kam, do čehoput sb down for