Hlavní obsah

keep [kiːp]

Slovesopt&pp kept

 1. držet (se), udržovat (se), zůstat v daném stavuDon't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.I kept in touch with her.Zůstal jsem s ní ve styku.
 2. keep off/away from/out of sth vyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čehoI keep off sweet food.Vyhýbám se sladkému jídlu.
 3. keep sb from sth (za)bránit, zamezit, zamezovat komu/čemu v čemCan you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?
 4. keep from doing sth ubránit se, odolat čemu, zdržet se čeho neudělatI bit my lip to keep from crying out.Kousla jsem se do rtu, abych nevykřikla.
 5. keep sth from sb zatajit, skrývat co před kým, držet v tajnosti co před kýmI knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.
 6. keep (on) doing sth vyjadřuje stálé opakování nebo pokračování dějedál, pořád dělat co, pokračovat v čemHe kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvilHe keeps asking me ...Pořád se mě ptá ...Keep moving.Nezastavuj se.keep smilingstále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladu
 7. vyjadřuje trvání děje po určitou dobuudržovat (si)
 8. (po)nechat si, podržet siCould I keep it?Mohl bych si to nechat?
 9. uchovávat, skladovat, mít uložený co kde
 10. (do)držet slib ap.You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.
 11. vést (si) záznam ap.She began to keep a diary.Začala si vést deník.
 12. (u)živit, zabezpečit koho základními potřebamikeep osfuživit se, vyžít
 13. chovat, mít, držet si zvíře ap.We keep two horses.Chováme dva koně.
 14. sb zdržet, zdržovat kohoSorry to keep you ...Promiň, že tě zdržuji ...I won't keep you.Nebudu vás zdržovat.Sorry I was kept in a jam.Promiňte, zdržel jsem se v zácpě.

Vyskytuje se v

arm: keep sb at arm's lengthdržet si koho od těla nezaplétat se, nepřátelit se

bay: keep sth/sb at baydržet (si) co/koho od těla

company: keep sb companydělat společnost komu

cool: keep one's coolzachovat si chladnou hlavu

counsel: keep one's own counselnechávat si své názory pro sebe, mlčet o svých názorech ap.

count: keep/lose count of sthmít/ztratit přehled o počtu čeho

eye: keep an eye on sb/stdávat pozor, dohlédnout na koho/co, hlídat koho/co

face: keep a straight facezachovat vážnou tvář, zadržet smích

finger: cross one's fingers, keep one's finger crosseddržet palce pro štěstí

glue: keep one's eyes glued to sth/sbnespustit oči z čeho, sledovat bedlivě co/koho

going: keep goingnezastavovat, pokračovat v činnosti, pohybu ap.

hand: to keep one's hand innevyjít ze cviku kdo

hat: keep sth under one's hatdržet co pod pokličkou

head: keep one's headneztratit hlavu zachovat klid

house: keep housevést domácnost

keep: keep off/away from/out of sthvyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čeho

keep away: keep sb awayfrom sth nepouštět, nepustit koho kam, držet dál koho od čeho

keep back: keep sth backzamlčet, zatajit co

keep down: keep sth downzabraňovat růstu čeho, (u)držet dole co náklady ap.

keep in: keep sb innechat po škole, dát domácí vězení, nepustit ven o dětech

keep on: keep sb ondále zaměstnávat koho

keep out: keep sb/sth outnevpustit dovnitř koho/co, zabránit vstupu, nepovolit vstup komu

keep to: keep sth toomezit, udržovat na určitou úroveň, množství

keep up: keep sth upvydržet, snést, unést co výdaje, zátěž ap.

mind: bear/keep sth in mindmít na paměti co, pamatovat na co

mum: keep mumabout/on sth hovor. (po)mlčet o čem, neříct ani slovo o čem

nose: keep one's nose cleansekat dobrotu vyhýbat se problémům

off: keep offsth nevstupovat, nechodit kam, vyhýbat se čemu tématu ap.

option: keep one's options opennechat si možnost volby, nechat si otevřená zadní vrátka, nechtít se rozhodnout hned

pace: keep pace with sb/sth(u)držet krok s kým/čím vývojem, běžcem ap.

peace: keep the peaceudržovat veřejný pořádek policie, armáda

pecker: Keep your pecker up!Hlavu vzhůru!, Drž se!

post: keep sb posted on sthprůběžně informovat koho o čem

quiet: keep quiet about sthnemluvit, (po)mlčet o čem, nechat si pro sebe co

score: keep score of sthvést záznam(y) o čem, zaznamenávat si co

secret: keep a secretudržet tajemství

sight: keep sb/sth in sightmít koho/co (stále) na očích

sweet: keep sb sweetpředcházet si koho, dělat si dobré oko u koho aby se nenaštval

tab: keep tabs on sb/sthhlídat, sledovat koho/co, dávat bacha na koho/co

toe: keep sb on his toesudržovat koho ve střehu

track: keep track of sb/sthsledovat koho/co, udržovat si přehled o kom/čem neustále

watch: keep watchdržet hlídku, hlídkovat

account: to keep accountsvést účty

book: keep the booksvést účetnictví

calm: keep calmzachovat klid, zůstat v klidu

captivity: held/kept in captivitydržený v zajetí

detention: keep sb in detentionnechat koho po škole

diary: keep a diaryvést si deník

inform: keep sb informed of/about sthprůběžně koho informovat, podávat komu (pravidelně) informace o čem

inviolate: keep sth inviolatedodržet co přísahu ap.

journal: keep a journalpsát si deník

keep off: keep off the grassnevstupujte na trávník, nešlapejte po trávě

left: keep (to the) leftdržte se vlevo

neat: keep sth neatudržovat co v pořádku

occupied: keep sb/sth occupied with sthstále zaměstnávat koho/co čím další prací

order: keep orderudržet pořádek ve třídě ap.

record: record keepingvedení evidence

refrigerate: refrigerate/keep refrigerated after openingpo otevření uchovávejte v chladničce

safe: keep sth safe from sthchránit co před čím

separate: keep sth separate from sthdržet co odděleně od čeho

shape: keep in shapeudržovat se (ve formě)

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

training: keep in trainingudržovat se ve formě

update: keep sb updatedprůběžně informovat koho o nejnovějším vývoji

wait: keep sb waitingnechat koho čekat

change: Keep the change.Zbytek si nechte.

clear: Keep clear of the burner.Nepřibližujte se k hořáku.

abreast: keep abreast of sthudržovat se v obraze, udržovat si přehled o čem, držet krok s čím o dění ap.

bedlivě: watch sth closely, keep a close eye on sb/sthbedlivě sledovat co

čekat: keep sb waiting., hovor. have sb cooling his heelsnechat koho čekat

dělat: keep sb company, stýkat se s keep company with sbdělat komu společnost

deník: keep a diarypsát si deník

dodržet: keep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargaindodržet slovo

domácnost: keep housevést domácnost

držet: keep one's worddržet slovo

držet se: keep back, stay away from sthdržet se (opo)dál od čeho

evidence: keep a record of sthvést si evidenci čeho

hlídka: keep watchdržet hlídku

informovat: keep sb informedprůběžně informovat koho

kontakt: stay/keep in touch with sbzůstat v kontaktu s kým

mluvit: speak in a low voice, keep one's voice downmluvit potichu

nadále: continue to do sth, keep, go on doing sth(i) nadále dělat co

nadhled: keep/stay on top of thingsudržovat/zachovávat si nadhled

nechat: leave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sthnechat na pokoji koho/co

odstup: keep one's distancezachovávat si odstup

patrnost: na paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on recordvést co v patrnosti

pořádek: keep sth tidymít/udržovat kde pořádek uklizeno

propouštět: dovnitř keep/block out, ven hold sthnepropouštět co

protokol: keep a record of sthvést protokol o čem

průběžně: keep sb informed/posted/updated on sthprůběžně informovat koho

přehled: o vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sthmít (dobrý) přehled o čem

při: keep sb aliveudržovat koho při životě

rozvaha: keep one's head, remain level-headedzachovat rozvahu

slovo: keep one's word, be as good as one's worddodržet své slovo

soulad: be in accord(ance)/conformity/compliance/harmony/tune/keeping with sthbýt v souladu s čím

splnit: keep/deliver on one's promisesplnit (svůj) slib

společnost: keep sb company, stýkat se s keep company with sbdělat komu společnost

škola: keep sb after school/in detentionnechat koho po škole

účet: keep accountsekon. vést účty

udržet: keep a secretudržet tajemství

udržovat se: keep fitudržovat se ve formě

uchovat: keep, retain sthuchovat si co neztratit

vést: keep house, housekeep, maintain a householdvést domácnost

vjezd: Keep clearPozor vjezd

vstup: No entry., Keep out!, na pozemek No trespassing.Vstup zakázán., Zákaz vstupu.

vstupovat: Don't enter!, vstup zakázán No entry!, Keep out!Nevstupovat!

záznam: keep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sthvést (si) záznamy o kom/čem

život: keep sb aliveudržovat koho při životě

cvik: ... to keep my hand in... abych nevyšel ze cviku.

dekorum: maintain decorum, nedat znát navenek keep up appearanceszachovat (si) dekorum

drobné: Keep the change.Drobné si nechte.

hýbat se: Don't move!, Keep still!, Stop moving!Nehýbej se!

linie: keep one's figureudržovat (si) štíhlou linii

mít: Keep/Bear in mind that ...Mějte na paměti ...

myslet: Keep that in mind!Mysli na to!

napravo: Keep to the right.Držte se napravo.

památka: keep sth a keepsakenechat si co na památku

paměť: Always keep in mind that ...Mějte stále na paměti, že ...

přestávat: Keep doing it., Don't stop.Nepřestávej.

rovně: Go straight (ahead)/Keep straight on ...Jděte pořád rovně ...

slib: keep one's promise, live up to one's promisedodržet slib, dostát slibu

společník: keep sb company, keep company with sbdělat komu společníka

stačit: Wait, I can't keep up (with you)!Počkej, nestačím ti!

styk: We'll keep in touch.Zůstaneme ve styku.

sucho: keep sth in a dry placeuchovávat co v suchu

šířit se: Keep it to yourself.Nešiřte se o tom.

šlapat: Keep off the grass.Nešlapejte na trávu.

tajnost: keep sth secret(u)držet/(za)chovat co v tajnosti

účetnictví: keep the booksekon. vést účetnictví

vlhko: protect sth from moisture, přechovávat v suchu keep sth in a dry placechránit co před vlhkem

vodítko: Keep your dog on a leash/leashed.Držte psa na vodítku.

zachovat: keep sth in its original state, maintain the original condition of sthzachovat co v původním stavu

zapomínat: I keep forgetting that ...Pořád zapomínám, že ...

zdržet: I won't keep you long.Dlouho tě nezdržím.

zdržovat: I won't keep you any longer.Už vás nebudu déle zdržovat.

výčepní: výčepní pultdraft/tap bar