Hlavní obsah

straight [streɪt]

Příslovce

  1. rovně, přímo o směruKeep straight on.Jděte pořád rovně.straight aheadpořád rovně, přímo vpřed
  2. rovnou nejkratší cestou ap.think straightrozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavu

Vyskytuje se v

straight: get sth straightvyjasnit si, ujasnit si co

-backed: straight-backed chairžidle s rovným opěradlem

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

kamenný: humor ap. deadpan, bez náznaku smíchu straight-faceds kamennou tváří

kus: three straight days, three days in a rowtři dny v kuse v tahu

míra: to correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straightuvést co na správnou míru

přímý: straight anglegeom. přímý úhel 180 stupňů

řadový: straight/in-line enginetech. řadový motor

úhel: acute/obtuse/right/straight angleostrý/tupý/pravý/přímý úhel

vyjasnit: get sth straightvyjasnit si co

minout: Go straight ahead. You can't miss it.Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.

přímo: go straightjet/jít přímo

rovina: He told me straight that ...Řekl mi na rovinu, že ...

rovně: Go straight (ahead)/Keep straight on ...Jděte pořád rovně ...

rovnou: Go straight home.Jdi rovnou domů.

rovný: straight road/linerovná silnice/čára

spořádaný: go straightžít spořádaným životem bývalý zločinec ap.

tah: (for) three straight daystři dny v tahu v kuse

dobrota: keep on the straight and narrow, go straight, keep one's nose cleansekat dobrotu

latina: behave well/osf, be a good boy/girl, napravený ap. be on the straight and narrow, hovor. go straightsekat latinu

natvrdo: give it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punchesříct to komu natvrdo

pravítko: as straight as a ramrodrovný jako pravítko

pravý: set/put the record straightuvést to/věci na pravou míru výrok ap.

šikmý: get into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrowpřen. dostat se na šikmou plochu

face: keep a straight facezachovat vážnou tvář, zadržet smích