Hlavní obsah

just

Příslovce

  1. právě, zrovna teď, před chvílíI've just seen him.Právě jsem ho viděl.
  2. zrovna když
  3. pouze, jenjust for your sakejen kvůli vámIs it just me or ...?Je to jen můj dojem, nebo...?just in casekdyby náhodou, jen pro případ
  4. jen(om) zdůraznění
  5. sotva, stěží, (jen) tak tak
  6. snad, možná, třeba
  7. prostě, jednoduše důrazJust do it.Prostě to udělej.
  8. just a minuteminutku (počkejte)
  9. přesně, právě kde/jakThat's just fine!To je v pohodě!, To je dobrý! stačí to, půjde tojust rightúplně přesně, tak akorát
  10. just like zrovna tak jakoHe works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

Vyskytuje se v

any: not just any sb/sthne jen tak nějaký kdo/co

case: (just) in casepro případ, že ..., v případě, že ..., kdyby (náhodou)

case: just in case(jen) pro jistotu, pro každý případ udělat co ap., kdyby něco

desert: get one's just desertsdostat co proto

job: it is just the jobto je přesně ono to chci

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

now: just nowprávě (teď) před chviličkou

on: it's (just) not onto prostě nejde

only: only justprávě, zrovna, teprve před chvílí

only: only justsotva, jen tak tak, stěží

same: all/just the samestejně, i tak, přesto

shy: (just) shy ofsth těsně pod co určitou hodnotou či hranicí

so: (just) as ... so(stejně) jak ... tak (i)

soon: I would just as soon do sthraději bych dělal co

talker: (just a) talkermluvka, kecka, kecal kdo moc mluví, ale skutek utek

thing: be just the thingbýt to pravé, být přesně ono

think: just thinkjen si představ

well: (it is) just as wellještě že (tak), (to) je jenom dobře, aspoň že (tak)

boiling: just below boilingtěsně pod bodem varu

fancy: just a passing fancyjen pomíjivé zalíbení, jen poblouznění

habit: (just) by force of habitjen ze zvyku, přen. ze setrvačnosti něco dělat

interest: just out of interestjen ze zájmu

show: (just) for show(jen) pro/na efekt

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

make-believe: It is just make-believe.Je to jen jako/na oko.

pass: We are just passing through.Jenom projíždíme.

past: It is just past the bridge.Je to hned za mostem.

put: Just to put you in the picture ...Jen abych vás uvedl do obrazu...

quick: I just took a quick shower.Jen jsem se v rychlosti osprchoval.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

troll: Just a quick troll through the papers is enough ...Stačí jen zběžně projít noviny ...

wait: Just you wait.Jen počkej. a uvidíš

make up: (just) to make up the numbersjen do počtu účastník ap.

sake: just for the sake of itjen tak, pro nic za nic bez důvodu

second: Just a second!Moment!

bída: jen s bídou sotva ap.only very hardly, těsně ap. only just

dělaný: být pro co/koho jako dělanýbe just right for sth/sb

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

jistota: jen pro jistotujust to be sure, just in case

náhodou: kdyby náhodoupro případ just in case, kdyby snad on the chance of sth

názornost: (jen) pro názornostby way of/just for illustration

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

pro: jen pro případ (že)just in case

případ: pro všechny případy, jen pro případ pro jistotujust in case

shrnutí: (jen) pro shrnutí...just to sum up/summarize...

stejně: stejně jako ...just as ..., spolu s together with ...

tentokrát: (pouze) pro tentokrátfor once, just this once

těsně: těsně před čím časovějust/immediately before sth

zajímavost: jen tak pro zajímavost(just) as a matter of interest, jen informativně for the record

být: Zrovna jsem četl knihu.I was just reading a book.

doopravdy: Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.He was just acting. It wasn't for real.

dopočítat se: Nemůžu se dopočítat. nevychází mi toThe sum just doesn't add up.

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

koupat se: Právě se koupe.He is just taking a bath.

minutka: Minutku (počkejte)!Just a minute!

necelý: za necelých 10 minutin just under ten minutes

obědvat: Právě obědvám.I'm just having lunch.

odjet: Autobus právě odjel.The bus has just left.

okamžik: Okamžik, prosím.Just a minute/moment/second please.

právě: Právě se vrátil.He has (only) just come back.

právě: právě naproti tobějust opposite of you

proběhnout: Mojí kanceláří jenom proběhl.He just ran through my office.

prostě: Prostě to udělej.Just do it.

přistěhovat se: Právě jsme se přistěhovali.We have just moved in.

rekapitulace: jen pro rekapitulaci...just to recap...

řešit: Právě to řešíme.We are just trying to solve/looking into it.

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

sranda: Dělám si srandu.I'm just kidding.

stejně: Je stejně chytrý jako kterýkoli ...He is just as clever as any ...

stihnout: Stihli jsme to jen tak tak.We (only) just made it.

svačit: Právě svačíme.We are just having a snack.

tipovat: Jenom tak tipuji.I am just guessing.

upřesnění: jen pro upřesnění...just to be more specific/accurate...

vhod: Přišel právě vhod.He came just at the right moment.

však: Však počkej!Just (you) wait!

výborný: iron. Tak to je výborný!Well, that's great!, That's just perfect!

z, ze: jen z legracejust for fun

zasmání: jen pro zasmáníjust for a laugh/fun's sake

zdát se: To se ti jen zdálo.You were just imagining it.

zdržovat se: Zbytečně se tím zdržuješ.You're just wasting your time with it.

zdvořilost: jen ze zdvořilostijust to be polite, only out of courtesy

zrovna: Zrovna jsem ti volal, když ...I was just calling you, when ...

být: To je celý on.That's just like him.

dopracovat: Tys to ale dopracoval.(Just) Look where it got you!, Look at you now!

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

schválnost: To je zákon schválnosti!Of all the luck!, That's just my luck!

stačit: Stačí říct.Just say the word., You only need to ask.

zasloužit (si): dostat co si kdo zasloužíget one's just deserts/due