Hlavní obsah

well [wel]

Příslovcebetter, best

 1. dobřeI don't know him well.Moc dobře ho neznám.
 2. (po)řádně, důkladnědo sth well(u)dělat co (po)řádně
 3. think well of sbmít vysoké mínění o komspeak well of sbpochvalně mluvit o kom
 4. dost, hodně, řádněpřed předložkou jako zdůrazněníwell before sthdlouho před čímwell awaydost dalekodo sth well in advance(u)dělat co dlouho dopředu
 5. rozhodně, skutečnězdůraznění některých přídavných jmenIt's well worth seeing.Rozhodně to stojí za vidění.
 6. lehce, klidně, bez problému
 7. tak(že), tedy, nuže uvozeníWell, we can start.(Takže) můžeme začít.Well then?Tak co? jak to bude ap.
 8. no, takpři změně tématuWell, I don't know.No, já nevím.

Přídavné jméno

 1. vyjádření velké intenzity, vysokého standardu ap.well-educatedvzdělaný, s dobrým vzděláním
 2. v pořádku hl. zdravotně, zdravýI'm well.Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.I'm not very well.Není mi moc dobře.Get well soon!Brzy se uzdrav.get welluzdravit se, zotavit se cítit se už dobře

Citoslovce

 1. No toto! No tedy! překvapení, rozčílení ap.
 2. Nuže?, No (tak)? v očekávání odpovědi ap., často podrážděně

Fráze

 1. Well, well! Podívejme!, To jsou věci!, Ale ale! pobaveně
 2. oh well no nevadí, no nic
 3. as well také, stejně tak
 4. as well sb might a jak by taky ne, jak se čekat
 5. (it is) just as well ještě že (tak), (to) je jenom dobře, aspoň že (tak)
 6. it is as well to do sth je záhodno (u)dělat co
 7. sth might as well be sth co stejně tak by mohlo být co je to stejně možné
 8. sb might as well do sth kdo může klidně udělat co i když se mu moc nechce
 9. all well and good všechno (je) zdánlivě v pořádku
 10. (all) well and good jedině dobře jestli je to pravda ap.
 11. be well out of it mít to šťastně za sebou, být z toho venku
 12. well enough docela, dost mít rád ap.

Sloveso

 • well (up) řinout se, prýštit, vytékat slzy, krev ap.

Slovní spojení

inkwell oil well stairwell well advised well disposed well done well versed well-adjusted well-appointed well-balanced well-behaved well-being well-born well-bred well-built well-connected well-dressed well-earned well-endowed well-established well-founded well-groomed well-heeled well-informed well-intentioned well-kept well-known well-mannered well-nigh well-off well-oiled well-preserved well-read well-spoken well-thumbed well-timed well-to-do well-travelled well-tried well-trodden well-wisher well-worn

Vyskytuje se v

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

best: the bestto nejlepší

bet: good betdobrý tip, dobrá volba

better: (had) betterraději by(s)/bychom upozornění ap.

bunch: the best/pick of the bunchnejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupiny

company: be in good companynemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnosti

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.

deal: a great/good deal of sthspousta, hromada, kopa čeho

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

far: so far so goodzatím (je to) dobré o vývoji situace ap.

few: a good few, not a fewhezkých pár, nemálo, dobrých

fortune: (good) fortuneštěstí přízeň osudu

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

going: while the going is gooddokud jde všechno dobře

gold: as good as goldjako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětech

good: good at sthdobrý v čem v nějakém oboru

goods: the goodsto pravé, ono

go with: go (well) withsth hodit se k čemu barvy ap.

grace: have the (good) grace to do sthmít dost slušnosti na co

gracious: good(ness) gracious!'proboha!, pro pána!

grief: Good griefPane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěra

half: better halfdrahá polovička, manžel(ka)

heaven: (Good) heavens!Proboha!, Bože můj!

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

knowledge: to (the best of) my knowledgepodle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známo

laugh: a (good) laughlegrace, zábava, sranda

luck: good luck, the best of luckhodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vaz

matched: (well) matchedhodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou

mean: mean wellmyslet to dobře

measure: for good measure(ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemu

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

mixer: (good) mixerspolečenský člověk snadno navazuje známosti ap.

morrow: good morrowdobré jitro!

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

nose: have a (good) nose for sthmít čich na co

nothing: better than nothinglepší než nic

order: in good orderv dobrém stavu, v pořádku

reasoned: (well-)reasoned(dobře) promyšlený

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

represent: be (well) representedbýt (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.

riddance: good riddanceto sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/co

risk: a good riskdůvěryhodný partner pro úvěr ap.

rounded: (well-)roundedvyzrálý, zralý osobnost, sýr

shape: be in good shapebýt v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobře

shot: give sth one's best shotdát do čeho všechno v závodě ap.

sooner: the sooner the betterčím dřív(e), tím líp

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

suited: well suiteddobře se k sobě hodící pár

supplied: (well) suppliedwith sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho

term: be on good terms with sbbýt zadobře, dobře vycházet s kým

time: at the best of timesi když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)

trim: be in (good) trimbýt v dobré formě/kondici, být fit

turn: do sb a good turnprokázat komu službu/laskavost

turned out: (well) turned outvyfešákovaný, hovor. oháknutý

versed: be (well) versed in sthvyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čem

very: Very goodzajisté, provedu

way: be well on the way to doing sthbýt na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemu

wear: wear wellvydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat času

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

well: as well asjakož i, stejně jako

antitalent: neform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fistedbýt antitalent na co

blaho: common good, general welfareobecné blaho

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

advice: a piece of good advicedobrá rada

afternoon: good afternoondobré odpoledne

airing: give sth a good airingpořádně vyvětrat co

assortment: assortment of goodssortiment zboží

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

bearer: bearer of good newsposel dobrých zpráv

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

behaved: well-behaveddobře vychovaný

bode: bode wellbýt dobrým znamením

bond: ekon. goods in bondzboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrou

brain: have brains/a good brainbýt chytrý/nabitý/inteligentní

branded: branded goodsznačkové zboží

brown: brown goodsčerná technika televizory, rádia ap.

business: Business is good.Obchody jdou dobře.

buy: good/bad buyvýhodná/nevýhodná koupě

cancel: good till cancelledplatný do odvolání/zrušení

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

card: get-well cardpřání brzkého uzdravení písemné

charm: good luck charmtalisman pro štěstí

comfortably: comfortably well-offdobře zajištěný finančně

consignment: goods on consignmentkonsignační zboží, zboží do komise

deliver: Goods will be delivered to ...Zboží bude doručeno ...

disposed: well/favourably disposed to sb/sthpříznivě nakloněný komu/čemu

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

drill: tech. drill wellvrt

environmentally: environmentally friendly goodsekologicky nezávadné zboží

evening: Good evening!Dobrý večer!

exploratory: tech. exploratory wellprůzkumný vrt

feed: well feddobře živený

fit: be a good fitsedět, pasovat, zapadat do sebe

Friday: círk. Good FridayVelký pátek

fucking: fucking goodkurevsky dobrý

get: get betterzlepšit se, zlepšovat se stav ap.

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

grasp: have a good grasp of sthdobře ovládat co/rozumět čemu

green: green goodsovoce a zelenina pěstovaná pro trh

health: be in good healthbýt zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdraví

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

hidden: well-hiddendobře skrytý

hold: hold goodplatit, být platný zákon, smlouva ap.

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

import: imported goodsdovozové zboží

influence: be a good influence on sbmít dobrý vliv na koho

known: best knownnejznámější

large: large goods vehicle LGVnákladní vozidlo nad 3,5 tuny

like: like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu

look: good lookspůvab

make: make sth better/worsezlepšit/zhoršit co

market: marketed goodsprodávané zboží

match: good matchdobrá kombinace, dobrá partie co/kdo jde dobře dohromady

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

mood: be in good moodmít dobrou náladu

nigh: well nighskoro, téměř, prakticky

no: be no goodbýt k ničemu/na nic

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.