Hlavní obsah

rounded [ˈraʊndɪd]

Vyskytuje se v

clip: clip round the earpohlavek za ucho ap.

corner: be (a)round the cornerbýt (už) za dveřmi, být na spadnutí brzy nastat

look round: look (a)round forsth poohlédnout se, poohlížet se po čem

milk round: the milk roundnábor(y) nových zaměstnanců mezi studenty na vysokých školách

moon: moon (a)round/aboutbloumat, chodit jako tělo bez duše nečinně

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

peg: a square peg in a round holečlověk na nesprávném místě, hovor. kozel zahradníkem

round: based round sthzaložený na čem, vycházející z čeho nápad ap.

rounded: (well-)roundedvyzrálý, zralý osobnost, sýr

show around: show sb (a)roundprovést koho, udělat prohlídku komu městem ap.

skate: skate over/(a)roundsth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématu

swing: swing (a)roundobrátit se, otočit se prudce, rychle

take around, take round: take sb (a)roundprovést koho po domě, městě ap.

talk round: talk sb roundpřemluvit, ukecat koho

way: the other way (a)roundobráceně, opačně, zrovna naopak

wheel: wheel round/aroundotočit se prudce, překvapeně ap.

ammunition: round of ammunitionnáboj

arm: put one's arms round sbobejmout koho

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

fare: return/AmE round-trip farezpáteční jízdné

figure: in round figureszaokrouhleně, v zaokrouhlených číslech přibližně

file: half round filepůlkruhový pilník

fling: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

pass: pass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat, ovinout co kolem čeho lano kolem stromu ap.

pull: pull roundzotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupy

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

round trip: round-trip farezpáteční jízdné

sixteen: sport. round of sixteenosmifinále

tour: a round-the-world tourcesta kolem světa

ward: ward roundvizita

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

bez, beze: incessantly, ceaselessly, nonstop, dnem i nocí (a)round the clock, all the time, without a breakbez přestání

dát: pass sth (a)rounddát kolovat co

dokola: round and round, over and over againstále dokola

jízdenka: return ticket, AmE round(-trip) ticketzpáteční jízdenka

kolem: round-the-world tourcesta kolem světa

kolovat: pass sth (a)roundnechat/dát kolovat co

kulatý: knights of the round tablerytíři kulatého stolu

lístek: BrE return ticket, AmE round-trip ticketzpáteční lístek

nabýt: come (a)round, come to one's senses, become consciousnabýt vědomí probrat se

obměkčit: relent, dát se přemluvit come (a)rounddát se obměkčit

poslat: pass sth (a)roundposlat co dokola bonboniéru ap.

roh: round the cornerza rohem

všude: all round the world, the world over, in the whole worldvšude na světě

za: (a)round the cornerza rohem

závorka: round/square bracketskulaté/hranaté závorky

zpáteční: return (ticket), AmE round-trip ticketzpáteční jízdenka

cestovat: travel round the worldcestovat kolem světa

oklika: make a detour, take the long way roundjít oklikou

pořád: round and round, all over againpořád dokola

provést: I'll show you round (the city).Provedu vás (po městě).

přetáhnout: win sb over/roundpřetáhnout koho na svou stranu získat

stavět: The bus stop is round the corner.Autobus staví za rohem.

těkat: His eyes roved round the room.Těkal pohledem po místnosti.

ukázat: I will show you round the city.Ukážu vám město.

vrhnout se: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

záda: have round shoulders, stoopmít kulatá záda

humno: nedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw awaypřen. být (hned) za humny

klepat: sth is round the cornerco už klepe na dveře blíží se

psotník: He really drives me round the bend/mad.Já z něj dostanu psotník.

sobě: come (a)roundpřijít k sobě z bezvědomí ap.

vládnout: Money makes the world go round., Money talks.Peníze vládnou světu.

vykřesat se: pull through/roundvykřesat se z toho z nemoci ap.

zlámat: I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.