Hlavní obsah

round [raʊnd]

Podstatné jméno

  1. kolo jednání ap., řada, série událostí ap.
  2. sport.kolo soutěže, partie hry ap.He played a round of 67.Zahrál hřiště na 67 úderů.
  3. kolo útvar, kolečko, plátek ukrojený - okurky ap.sliced into roundsnakrájený na kolečka
  4. BrEkrajíc, plátek chleba ap.
  5. obchůzka, pochůzka pracovnído/make one's roundsdělat obchůzky/pochůzky ve službě ap., navštěvovat klientymed. do the (ward) round(u)dělat vizitu oddělení
  6. runda objednávka pití pro celý stůl
  7. round (of ammunition) střela, náboj, kus střeliva do palné zbraně
  8. výstřel, rána, dávka z pušky ap.He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

Vyskytuje se v

clip: clip round the earpohlavek za ucho ap.

corner: be (a)round the cornerbýt (už) za dveřmi, být na spadnutí brzy nastat

look round: look (a)round forsth poohlédnout se, poohlížet se po čem

milk round: the milk roundnábor(y) nových zaměstnanců mezi studenty na vysokých školách

moon: moon (a)round/aboutbloumat, chodit jako tělo bez duše nečinně

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

peg: a square peg in a round holečlověk na nesprávném místě, hovor. kozel zahradníkem

round: based round sthzaložený na čem, vycházející z čeho nápad ap.

rounded: (well-)roundedvyzrálý, zralý osobnost, sýr

show around: show sb (a)roundprovést koho, udělat prohlídku komu městem ap.

skate: skate over/(a)roundsth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématu

swing: swing (a)roundobrátit se, otočit se prudce, rychle

take around, take round: take sb (a)roundprovést koho po domě, městě ap.

talk round: talk sb roundpřemluvit, ukecat koho

way: the other way (a)roundobráceně, opačně, zrovna naopak

wheel: wheel round/aroundotočit se prudce, překvapeně ap.

win over: win sb over/roundzískat si (podporu)/na svoji stranu, přesvědčit koho, naklonit si koho

ammunition: round of ammunitionnáboj

applause: get a round of applause, receive applausesklidit potlesk

arm: put one's arms round sbobejmout koho

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

fare: return/AmE round-trip farezpáteční jízdné

figure: in round figureszaokrouhleně přibližně

file: half round filepůlkruhový pilník

find: find one's way (a)round sth(z)orientovat se, vyznat se kde

fling: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

pass: pass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat co kolem čeho lano kolem stromu ap.

pull: pull roundzotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupy

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

round trip: round-trip farezpáteční jízdné

sixteen: sport. round of sixteenosmifinále

tour: a round-the-world tourcesta kolem světa

ward: ward roundvizita

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

dát: pass sth (a)rounddát kolovat co

dokola: round and round, over and over againstále dokola

jízdenka: return ticket, AmE round(-trip) ticketzpáteční jízdenka

kolem: round-the-world tourcesta kolem světa

kolovat: pass sth (a)roundnechat/dát kolovat co

kulatý: knights of the round tablerytíři kulatého stolu

lístek: BrE return ticket, AmE round-trip ticketzpáteční lístek

nabýt: come (a)round, come to one's sensesnabýt vědomí probrat se

obměkčit: relent, dát se přemluvit come (a)rounddát se obměkčit

poslat: pass sth (a)roundposlat co dokola bonboniéru ap.

roh: round the cornerza rohem

všude: all round the world, the world over, in the whole worldvšude na světě

za: (a)round the cornerza rohem

záda: have round shoulders, stoopmít kulatá záda

závorka: round/square bracketskulaté/hranaté závorky

zpáteční: return (ticket), AmE round-trip ticketzpáteční jízdenka

cestovat: travel round the worldcestovat kolem světa

oklika: make a detour, take the long way roundjít oklikou

pořád: round and round, all over againpořád dokola

provést: I'll show you round (the city).Provedu vás (po městě).

přetáhnout: win sb over/roundpřetáhnout koho na svou stranu získat

stavět: The bus stop is round the corner.Autobus staví za rohem.

těkat: His eyes roved round the room.Těkal pohledem po místnosti.

ukázat: I will show you round the city.Ukážu vám město.

vrhnout se: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

zadem: Go round the back!Jdi zadem!

humno: nedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw awaypřen. být (hned) za humny

klepat: sth is round the cornerco už klepe na dveře blíží se

psotník: He really drives me round the bend/mad.Já z něj dostanu psotník.

sobě: come (a)roundpřijít k sobě z bezvědomí ap.

vládnout: Money makes the world go round., Money talks.Peníze vládnou světu.

vykřesat se: pull through/roundvykřesat se z toho z nemoci ap.

zlámat: I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.