Hlavní obsah

pass [pɑːs]

Sloveso

 1. sb/sth minout co, přejít, (pro)jít kolem koho/čehoLet me pass.Nech mě projít.
 2. (pro)jít, (pro)jet, přejít někudyWe are just passing through.Jenom projíždíme.
 3. vést, procházet kudy cesta, potrubí ap.
 4. sth through sth protáhnout, provést, provléct co kudypass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat, ovinout co kolem čeho lano kolem stromu ap.pass sth through sthprostrčit, protáhnout, provléci co kudy nit ap., prohrábnout, projet vlasy rukou ap., procházet, protékat potrubím ap.
 5. sth to sb podat komu co rukou
 6. pass (down) from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.
 7. pass from sth (in)to sth měnit se, přecházet z čeho na co skupenství ap.
 8. sth to sb předat (dál) co komu informaci
 9. sport.přihrát, nahrát, poslat míč, puk ap.
 10. (u)plynout, uběhnout, ubíhat čas ap.
 11. (s)trávit, přečkat časpass the timekrátit si čas
 12. pass (out) přejít, pominout, zmizet nervozita ap.
 13. pass through projít, procházet stadiem ap.
 14. proběhnout událostcome to passdojít k čemu, nastat co
 15. překonat, překročit limit ap.
 16. hl. AmEpředjíždět, předběhnout soupeře ap.
 17. složit, udělat zkoušku ap., projít u zkoušky ap.
 18. sb uznat za způsobilého, nechat projít u testů ap., uschopnit pacienta koho
 19. schválit, přijmout zákon ap.
 20. pass sentence on sb vynést rozsudek nad kým

Vyskytuje se v

pass: pass (down)from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

passing: in passingmimochodem, letmo, zběžně zmínit ap.

pass on: pass sth onto sb předat (dál) komu, poslat dál komu, přenést na koho dědičnou informaci ap.

pass over: be passed overbýt přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovi

back: sport. back passmalá domů v kopané

baton: baton pass(štafetová) předávka

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

heel: sport. heel passpatička, přihrávka patou

pass off: pass osf off as sthvydávat se za koho/co

quantity: tech. quantity passedprůtokové množství

resolution: pass a resolutionvydat usnesení

saucer: sport. saucer passžabka, přihrávka vzduchem

sentence: práv. pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

unchallenged: pass/go unchallengedprojít bez námitek

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutí

vote: pass a vote of no confidenceodhlasovat vyslovení nedůvěry

examination: pass examinationsudělat zkoušky

dát: pass sth (a)rounddát kolovat co

dědit: be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritabledědit se tradice ap.

jít: go past sth, pass sthjít kolem čeho míjet

kolovat: pass sth (a)roundnechat/dát kolovat co

letmý: passing referenceletmá zmínka

lístek: boarding passpalubní lístek do letadla a na loď

malá: do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osfjít na malou (stranu)

palubní: boarding pass/cardpalubní lístek

poslat: pass sth (a)roundposlat co dokola bonboniéru ap.

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

průjezd: when passing (through) sthpři průjezdu čím

předjíždění: No overtaking!, AmE Do not pass!dopr. Zákaz předjíždění!

přejít: pass to sb's possessionpřejít do čího vlastnictví

soutěska: mountain passhorská soutěska

udělat: pass the examsudělat zkoušky

uniknout: escape sb's notice, pass unnoticeduniknout čí pozornosti

věčnost: pass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to Gododejít na věčnost

vyhovět: pass the examvyhovět u zkoušky

vyřídit: pass sb's greeting to sbvyřídit čí pozdrav komu

vyřknout: bring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgementvyřknout rozsudek

vyznamenání: pass/graduate with distinction/BrE honoursprospět/promovat s vyznamenáním

zákaz: No overtaking, AmE Do not pass, No passing zonedopr. Zákaz předjíždění

zkouška: pass an examudělat/složit zkoušku

zkrátit: pass the timezkrátit si chvíli

změnit: change hands, pass onzměnit majitele

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

dál: Pass it on.Pošli to dál.

kolem: He passed me by.Prošel kolem mě.

minout se: We passed each other in the door.Minuli jsme se ve dveřích.

nedávno: He passed away recently.Nedávno zemřel.

obstát: fail (to pass)neobstát

okolo: He passed by me.Prošel okolo mě.

parlament: The bill has been passed by the parliament.Návrh prošel/byl schválen parlamentem.

podat: Would you pass/hand me the salt?Podal byste mi sůl?

pominout: The pain soon passed.Bolest brzy pominula.

proběhnout: The demonstration passed off without incident.Demonstrace proběhla bez incidentu.

prospět: He passed with a B grade.Prospěl s dvojkou.

předjíždět: Do not overtake/AmE pass.Nepředjížděj(te)!

přihrávka: collect/get a pass from sbdostat přihrávku od koho

složit: He passed the exam.Složil úspěšně zkoušku.

test: take/pass/fail a testpsát/napsat/nenapsat test

zákon: pass a lawschválit zákon

svět: deceased, passed away, at peace, in the Kingdom of Godna onom světě zesnulý

štafeta: pick up/pass the batonpřen. převzít/předat štafetu

volný: free electronfyz. volný elektron

electron: free electronvolný elektron

microscope: electron microscopeelektronový mikroskop