Hlavní obsah

ztratit

Dokonavé sloveso

  1. (klíče ap.) co lose sthZtratil jsem peněženku.I have lost my wallet.ztratit směrlose the directionztratit kontakt/spojení s kým nestýkat selose contact/touch with sb
  2. (život ap.) co lose sth(vlastní vinou) forfeit sth(být připraven o) be deprived of sthztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out
  3. (prodělat peníze ap.) lose (out)/(money)(utrpět ztrátu) suffer a loss
  4. (promarnit) co waste sth
  5. (úmrtím) koho lose sb

Vyskytuje se v

kontakt: ztratit kontakt s kýmlose touch with sb

panenství: ztratit panenstvílose virginity

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

váha: ztratit na vázelose weight

vědomí: ztratit vědomílose consciousness

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

prestiž: ztratit prestižlose prestige

rovnováha: Ztratil rovnováhu.He lost his balance.

zrak: ztratit zrak oslepnoutlose one's sight

ztracený: Nic není ztraceno.Nothing is lost.

ztratit se: Asi jsme se ztratili.We have probably got lost.

hlava: ztratit hlavulose one's head/cool

nit: Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.You've lost me.

řeč: ztratit řeč z překvapení ap.BrE lose one's tongue, be (left) speechless

slovo: ztratit slovo za kohoput in a word for sb

tvář: zachovat si/ztratit tvářsave/lose face

composure: být vyveden z míry, ztratit klidlose one's composure

consciousness: ztratit/nabýt vědomílose/regain consciousness

cool: ztratit hlavulose one's cool

courage: dodat si odvahy/ztratit odvahupluck up the/lose courage

discouraged: nechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.become discouraged

disinterested: ztratit/přestat jevit zájem o cobecome disinterested in sth

disoriented: ztratit orientaciget disoriented

equilibrium: ztratit klidlose one's equilibrium

fall: ztratit moc, přijít o moc/autoritufall from power

get: ztratit se v lese ap.get lost

inhibition: ztratit zábranylose one's inhibitions

lose: ztratit z očí koho/colose sight of sb/sth

lost: ztratit se i věc, zablouditget lost

missing: ztratit se, být pohřešován dítě ap.go missing

place: ztratit se, ztratit nit v proslovu ap.lose one's place

sense: ztratit pojem o časelose all sense of time

tie: ztratit se v čem, zamotat se do čeho při hledání řešení problému ap.tie osf (up) in knots over sth

train: ztratit nitlose one's train of thought

will: ztratit vůli žítlose one's will to live

getaway: upláchnout, ztratit se, vzít rohamake a/one's getaway

streetwise: Ta se ve městě neztratí., Ví, jak to na ulici chodí.She is streetwise.

sure: Ať to neztratíš!Make sure you don't lose it!

face: ztratit tvář, blamovat se, přijít o prestižlose face

ztratit: ztratit směrlose the direction