Hlavní obsah

mind [maɪnd]

Fráze

 1. bear/keep sth in mind mít na paměti co, pamatovat na co
 2. bring sth to mind připomenout co, vyvolávat vzpomínky na co
 3. cast one's mind back to sth vzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam
 4. close one's mind to sth snažit se nemyslet na co, nevěnovat pozornost čemu, ignorovat co
 5. change one's mind změnit názor, rozmyslet si to
 6. come to mind vybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenka
 7. cross sb's mind napadnout koho co, přijít na mysl co komu
 8. see sth in one's mind's eye vidět co v představách, živě si představovat co
 9. have a mind to do sth mít v úmyslu, zamýšlet (udělat) co
 10. have a good mind, have half a mind to do sth mít sto chutí udělat co
 11. have in mind mít na mysli, myslet co
 12. have it in mind to do sth mít v úmyslu udělat co
 13. with this in mind s tímto úmyslem, za tím účelem
 14. be in the mind být psychického původu nemoc ap.
 15. know one's own mind stát si za svým názorem, mít svoji hlavu
 16. be losing one's mind přicházet o rozum, bláznit
 17. make up one's mind rozhodnout se, rozmyslet se
 18. mind over matter vítězství ducha nad hmotou
 19. be of one mind být stejného názoru
 20. be a load off one's mind být velkou úlevou pro koho
 21. be on one's mind ležet v hlavě, trápit, sužovat myšlenky
 22. hovor.be out of one's mind být šílený
 23. hovor.be bored out of one's mind být šíleně znuděný
 24. read sb's mind číst myšlenky komu
 25. set one's mind on sth, have one's mind set on sth vzít si do hlavy, umanout si co, být odhodlán k čemu
 26. slip sb's mind úplně vypadnout komu co, úplně zapomenout na co
 27. speak one's mind mluvit upřímně, být co na srdci to na jazyku, říci svůj názor
 28. stick in sb's mind utkvět v paměti komu
 29. take sb's mind off sth pomoci komu zapomenout na co/odreagovat se od čehotake one's mind off thingspřijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit se
 30. to my mind podle mého názoru, podle
 31. be in/of two minds about sth nemoci se rozhodnout ohledně čeho, nemít jasno v čem, nebýt si jistý (zda)
 32. BrEI don't mind. Mně je to jedno. reakce na nabídku ap.
 33. Don't mind me. Nenechte se rušit., Jako bych tu nebyl., si nevšímejte.
 34. Don't mind him. Nevšímej(te) si ho.
 35. hovor.Mind how you go. Opatrujte se. při loučení
 36. if you don't mind pokud vám to nevadí
 37. mind your language nebuď sprostý, mluv slušně
 38. never mind to nic, to nevadí
 39. never mind na to nehleď, na tom nezáleží

Vyskytuje se v

cast: letora, povaha, ražení, založení osobycast of mind

enter: přijít komu na mysl, napadnout kohoenter sb's mind

lodge: vrýt se do pamětilodge in sb's mind

make up: rozhodnout se vybrat si ap.make up one's mind

mind: být jedno co komudo not mind sth

minded: myslící (hlavně) na co, založený jak-minded

mind out: Dávej pozor!, Dávej bacha!Mind out!

peace: duševní pohoda, klid v dušipeace of mind

piece: vynadat, vytmavit to komu, sprdnout kohogive sb a piece of one's mind

prey: trápit, tížit kohoprey on sb's mind

slip: vypadnout komu (z paměti)slip sb's mind

turn: založení, povahaturn of mind

turn over: přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čemturn sth over (in one's mind)

apply: soustředit se na co, zabývat se čím v práciapply one's mind to sth

call: vyvolat, vybavit sicall to mind

change: změnit názor, rozmyslet si tochange one's mind

cross: napadnout koho myšlenka ap.cross sb's mind

dismiss: pustit z hlavy co, přestat myslet na codismiss sth from one's mind

fix: být vryt do pamětibe fixed in sb's mind

flash: (pro)blesknout komu hlavou, náhle napadnout kohoflash through sb's mind

lose: přijít o rozum, zbláznit selose one's mind

minding: hlídání dětíchild minding

never: to nevadínever mind

presence: duchapřítomnost, rozvaha, přítomnost duchempresence of mind

quickness: bystrost, pohotovostquickness of mind

read: číst komu myšlenkyread sb's mind

shut: nepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co, odpoutat se od čeho mentálněshut one's mind to sth

sound: zdravý na těle i na dušisound in mind and body

speak: říci svůj názor, mluvit upřímněspeak one's mind

torpid: otupělá mysltorpid mind

unsound: duševně chorýof unsound mind

blank: Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.My mind is a blank.

close: Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?Would you mind if I closed the window?

frame of mind: dobré rozpoloženípositive frame of mind

should: Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...If you should change your mind ...

unbidden: To jméno mi samo vytanulo na mysli.The name came unbidden to my mind.

would: Vadilo by vám, kdybych kouřil?Would you mind if I smoked?

boggle: nad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání, co je těžko představitelnéthe mind boggles at sth

two: nemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čehobe in two minds about sth, whether

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.flash through one's mind, strike sb

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

hlídání: hlídání dětíbabysitting, child minding

klidně: Klidně!přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.

mínění: podle mého mínění ...in my opinion ..., to my mind ...

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

myšlenka: číst komu myšlenkyread sb's mind/thoughts

názor: změnit názorchange one's mind/opinion

nevadit: Nevadí.Never mind.

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

pohoda: duševní pohodapeace of mind, heart's ease

pozor: Pozor schod.Mind the step., Watch your step.

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

schod: Pozor schod!Watch/BrE též Mind your step!

smysl: nebýt zcela při smyslechbe out of one's mind

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

ulpět: ulpět v paměti komustick in sb's mind

vědomí: lidské vědomíhuman mind

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mind

zřetel: mít co na zřetelibear sth in mind

číst: číst komu myšlenkyread sb's mind

duchapřítomný: být natolik duchapřítomný ...have the presence of mind to ...

hledět: hledět si svéhomind one's own business

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

jinak: Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

krotit se: krotit se ve výrazechmind one's language, watch one's tongue

mít: Mějte na paměti ...Keep/Bear in mind that ...

mně: Mně je to jedno.I don't mind/care.

myslet: Mysli na to!Keep that in mind!

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

normální: Seš normální? blázníš?Are you out of your mind?

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Always keep in mind that ...

proběhnout: Hlavou mi proběhla myšlenka.A thought ran through my mind.

přimět: Co tě přimělo změnit názor?What made you change your mind?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

rozhodnutý: Už jsi rozhodnutý?Have you made up your mind?

rozmyslet si: Rozmyslel jsem si to.I've changed my mind.

starat se: Starej se o sebe. nepleť se do tohoMind your own business.

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého.Mind your own business.

těkat: Mé myšlenky těkaly ...My mind roamed ...

tobě: Tobě to nevadí?Don't you mind it?

třeba: Mám to otevřít? – Třeba.Shall I open it? – I don't mind if you do.

úplně: Úplně jsem zapomněl.I completely forgot., It completely slipped my mind.

utkvět: utkvět v paměti komustick/lodge in sb's mind, impress itself on sb's memory

vadit: To nevadí.Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.

vrýt se: vrýt se komu do pamětiimpress itself on sb's mind, utkvět lodge/stick in sb's mind

změnit: Změnil jsem názor.I('ve) changed my mind.

hasit: Nehas, co tě nepálí.Mind your own business., Let sleeping dogs lie.

hlava: pustit co z hlavyget sth out of one's head, dismiss, forget sth, shut one's mind to sth

jazyk: být co na srdci, to na jazykuwear one's heart on one's sleeve, always speak one's mind

kámen: To mi spadl kámen ze srdce.That's a load/weight off my mind.

ležet: ležet v hlavě komutrápit ap. be on sb's mind, vrtat hlavou exercise sb's mind