Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) stand, be standingstát komu v cestěbe in sb's waystát nehnutěstand stillstát na strážistand guardstát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth
 2. (o předmětech) stand(nacházet se) be (situated)Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.
 3. (nehýbat se) be stationary, stand, be still(nevyužité stroje ap.) be idleStůj!Stop!, voj. Halt!zůstat státstop, halt
 4. (zaujímat místo) stand, bestát stranou dění ap.stand aside
 5. přen.(před rozhodnutím ap.) před čím be facing sth, be faced with sth
 6. (podporovat někoho) za kým support sb, při kom stand, stick by sbBudu stát při tobě.I will stand by you.
 7. stát (si) (vést si) be doing
 8. stát (si) (trvat na něčem) za čím stand by, hold by sthstát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns
 9. (přát si) o koho/co care for sb/sth(chtít) want sb/sth(mít zájem) be interested in sb/sthStojíš ještě o mě?Do you still care for me?

Nedokonavé sloveso

 1. (o ceně) cost, beKolik to stojí?How much is it/does it cost?Stálo nás to asi ...It cost us about ...
 2. (vyžadovat úsilí ap.) koho co cost sb sthať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost
 3. (zasluhovat) za co be worth sth, be worthy of sthstát za zmínkube worthy of notice, be worth mentioningStojí to za to?Is it worth it?Stojí to za vidění.It is worth seeing.

Vyskytuje se v

členský: členské státy EUEU member states

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

krize: čelit krizi, stát před krizíface a crisis

povšimnutí: stát za povšimnutíbe worth noticing

pozor: stát v pozorustand to/at attention

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

sociální: sociální státwelfare state

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.

stoj: dělat co ve stojedo sth standing (up)

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

zvážení: stát za zváženíbe worth considering

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

čelo: stát čelem ke komu/čemube facing sth

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dveře: Stál ve dveřích.He stood in the doorway.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

muset: Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.

muset: Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

námaha: Nestojí to za tu námahu.It is not worth the effort.

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

pohov: stát v pohovustand at ease

pokus: Stojí to za pokus.It's worth a try.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

před, přede: stát před čím problémem ap.be faced with sth

předurčit: Bylo mi předurčeno stát se ...I was predestined to become ...

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníYou are welcome., It's a pleasure.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

sotva: Sotva stála.She could barely stand.

stát se: Stal se obětí ...He became a victim of ...

stát se: Co se stalo?What (has) happened?

stát se: Co se ti stalo?What happened to you?, co se s tebou děje What's wrong with you?

stát se: Stalo se něco?Is anything wrong?

střelit: Stůj, nebo střelím.Stop or I'll shoot!

svědek: stát se/být svědkem čehowitness sth

terč: být/stát se terčem posměchube/become a laughing stock

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

uvážení: To stojí za uvážení.That is worth considering.

vedle: stát vedlestand nearby

vidění: stát za viděníbe worth seeing, be something to see

za: Stojí to za vidění.It is worth seeing.

záda: stát zády k soběstand back to back

zkouška: Stojí to za zkoušku.It's worth a try.

zmínka: Nestojí to za zmínku.It's not worth mentioning/worth a mention.

zpříma: stát zpřímastand upright

bok: stát po boku komu podporovat ap.stand by sb's side

cesta: stát v cestě komube in sb's way

grešle: hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.

přibitý: stát jako přibitýstand rooted to the spot

stát se: Už se stalo.o negativním The damage is done., už je uděláno It's been done.

šesták: co nestojí ani za šestáksth is not worth a dime/bean

zlámaný: Nestojí to ani za zlámanou grešli.It's not worth a tinker's damn., It isn't worth a red cent.